Förändringar av kurser inom komvux på gymnasial nivå som införs 2021–2022

Inom komvux på gymnasial nivå sker förändringar i flera ämnesplaner med tillhörande kurser. Det innebär att många kurser revideras. Det tillkommer även nya kurser och några kurser upphör. Förändringarna kan även komma att påverka vissa yrkespaket. Detta beskrivs under respektive rubrik nedan i sådana fall.

Då komvux på gymnasial nivå och gymnasieskolan har gemensamma ämnesplaner sker förändringar även för gymnasieskolan. Förändringarna inom komvux ska tillämpas från följande datum:

1 juli 2020

 • ämnet/kursen vård och omsorg specialisering
 • förändringar i ämnen och kurser inom yrkesområde fordon och transport.

1 juli 2021

 • förändringar i yrkesämnen och kurser inom flera olika yrkesområden (se nedan)
 • moderna språk.

1 januari 2022

 • matematik och engelska

1 juli 2022

 • förändringar inom handel och administration som blir försäljning och service.

Läs mer om förändringarna:

Förändringar på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Upphävda betyg från gy11-kurser får ingå i gymnasieexamen i komvux

Försäljning och service (handel och administration)

Yrkesområdet och yrkesprogrammet handel och administration har blivit försäljning och service. Flera ämnen och kurser har reviderats och nya har tillkommit. Det har också skett förändringar gällande yrkespaketen. Förändringarna trädde i kraft 1 juli 2022.

Förändringar har skett inom följande ämnen med tillhörande kurser:

Reviderade ämnen som gäller från och med den 1 juli 2022

 • Försäljning och kundservice.
 • Handel.
 • Information och kommunikation.

Nya kurser som gäller från och med den 1 juli 2022

 • Handel och hållbar utveckling.
 • Servicekunskap 2.

Ämnen och kurser som upphävs den 1 juli 2022

 • Näthandel.

Observera att det inom de reviderade ämnena ovan kan finnas en eller flera kurser som reviderats, som är nya eller som har tagits bort. Även om en kurs i ett reviderat ämne har samma namn och poängomfattning som tidigare kan innehållet ha ändrats.

Förändringarna av handels- och administrationsprogrammet Länk till annan webbplats.

Mer om förändringarna på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Webbinarium om förändringarna på försäljnings- och serviceprogrammet Länk till annan webbplats.

Förändringar gällande yrkespaket

Det har tagits fram nya nationella yrkespaket i samband med förändringarna. Från och med den 1 juli 2022 finns ett baspaket för yrkesområdet administration och fyra påbyggnadspaket. För yrkesområdet handel finns det ett baspaket och tre påbyggnadspaket.

 • Administration – bas, 500 poäng
 • Administration – påbyggnad mot marknadsföring, 400 poäng
 • Administration – påbyggnad mot ekonomi- och redovisning, 400 poäng
 • Administration – påbyggnad mot HR, 400 poäng
 • Administration – påbyggnad mot inköp, 400 poäng
 • Handel – bas, 500 poäng
 • Handel – påbyggnad mot butikssäljare, 400 poäng
 • Handel – påbyggnad mot säljstöd och företagsförsäljning, 400 poäng
 • Handel – påbyggnad mot lager och logistik, 400 poäng

De tidigare yrkespaketen inom handel och administration upphörde att gälla den 30 juni 2022. Det innebär att elever som börjar sin utbildning efter den 1 juli 2022 påbörjar de nya yrkespaketen ovan.

En elev som påbörjat ett tidigare yrkespaket före den 1 juli 2022 kan eventuellt fullfölja studierna enligt det gamla paketet. Det beror dock på vilka kurser som kvarstår varför den individuella studieplanen behöver ses över för att hitta den bästa lösningen för eleven. Se vidare information under ”Övergång den 1 juli 2022”.

Yrkespaket som gäller från och med den 1 juli 2022

För de nya och reviderade yrkespaketen gäller nya koder.

Skolverkets koder vid dokumentation av utbildning Länk till annan webbplats.

Bestämmelserna om behörighet, mottagande och antagning är utformade utifrån att utbildningen på komvux bedrivs i form av kurser. En huvudman för utbildningen behöver därför förhålla sig till vad som gäller för respektive kurs och de eventuella ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser som gäller för respektive ämnesplan och kurs.

De nationella yrkespaketen är endast förslag på hur kurserna kan paketeras och är inte reglerade i föreskrifter. Det finns därför heller inga särskilda övergångsbestämmelser för yrkespaketen och det går därför inte att ge en generell lösning för yrkespaketen.

För elever som innan den 1 juli 2022 påbörjat en utbildning inom tidigare yrkespaket med då gällande kurser och som fortsätter sin utbildning efter den 1 juli 2022 behöver den individuella studieplanen ses över. Det behöver alltså göras en bedömning utifrån de kurser som eleven redan har läst eller påbörjat, om eleven kan slutföra hela utbildningen enligt sin ursprungliga studieplanering eller om hen behöver slutföra utbildningen efter den 1 juli 2022 genom att läsa några andra kurser. Observera att även om en kurs i ett reviderat ämne har samma namn och poängomfattning som tidigare och kan fortsätta läsas kan innehållet ha ändrats.

Elever som börjar sin utbildning efter den 1 juli 2022 påbörjar de nya och reviderade kurserna och de nya yrkespaketen. En konsekvens av detta är att det i en övergångsperiod efter den 1 juli 2022 kan finnas elever som läser olika yrkespaket: de som läser de gamla yrkespaketen, de som läser nya yrkespaket med nya och reviderade kurser och de som läser blandade paket.

Matematik, engelska och moderna språk

Inom komvux på gymnasial nivå har ämnesplanerna och tillhörande kurser i matematik, engelska och moderna språk reviderats. Syftet är att ämnesplanerna ska bli ett bättre arbetsverktyg för lärarna. På så sätt vill vi förbättra likvärdigheten i undervisningen och se till att betygen blir mer rättvisande för eleverna.

Elever som påbörjar någon kurs i engelska, matematik eller moderna språk inom komvux på gymnasial nivå före det datum de reviderade ämnesplanerna börjar gälla ska få slutföra sina påbörjade kurser enligt nu gällande ämnesplaner.

Däremot ska elever inte börja några nya kurser enligt nu gällande ämnesplaner efter den 1 juli 2021 (i gymnasieskolan och moderna språk i vuxenutbildning på gymnasial nivå) alternativt efter den 1 januari 2022 (matematik och engelska i vuxenutbildning på gymnasial nivå).

Ämnesplanerna i Skolverkets författningssamling (SKOLFS) Länk till annan webbplats.

Inom ämnet matematik har samtliga kurser revideras. Förändringarna innebär till exempel att betygskriterierna har reviderat, att progressionen mellan grundläggande nivå/årskurs 9, kurs 1 och kurs 2 har förbättrats samt att a-spåret har getts bättre förutsättningar för relevant innehåll kopplat till yrkesutbildning. I många kurser har innehållet förändrats för att underlätta undervisning och lärande på djupet. Till exempel har stoffträngseln minskats och närliggande innehåll samlats.

Förändringarna innebär bland annat följande:

 • Kortare och mer övergripande formuleringar som är närmare kopplade till ämnet i betygskriterierna.
 • Mycket repetition från grundskolenivå har strykts i det centrala innehållet.
 • Vissa delar av innehållet har flyttats till andra kurser.
 • Visst nytt innehållförts in.
 • Breddning och fler exempel för yrkesmatematiken (a-spåret).

Det är viktigt att uppmärksamma att visst innehåll har flyttats mellan olika kurser. När vuxenutbildningen tar emot en elev som har läst underliggande kurser före denna revidering kan eleven behöva komplettera eller repetera visst innehåll för att undvika luckor i sina kunskaper.

Förändringar i ämnesplanen för matematik Länk till annan webbplats.

Förändringarna på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.


I ämnena engelska och moderna språk har det också gjorts förändringar i kurserna på gymnasial nivå.

Förändringarna innebär att:

 • fakta och förståelse betonas
 • det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning konkretionsgrad och progression.
 • betygskriterierna är mindre omfattande och mindre detaljerade.

Den grundläggande strukturen i ämnesplanerna finns kvar. Precis som tidigare ska syftet och det centrala innehållet styra undervisningen och betygskriterierna vara ett stöd när läraren sätter betyg. Grundmodellen med värdeord i betygskriterierna är inte förändrad men antalet värdeord som används har blivit färre. Det handlar inte heller om några ändringar av betygsskalan.

Förändringarna i engelska och moderna språk Länk till annan webbplats.

Vård och omsorg

Inom vård och omsorg har omfattande förändringar skett. 7 nya yrkesämnen har tillkommit, 5 yrkesämnen har reviderats och 5 ämnen upphävs. Detta påverkar både kurser och yrkespaket inom komvux. Flera nya kurser med nya namn och ny poängomfattning har tillkommit. Några kurser upphör. Innehåll har också flyttats mellan kurser. Merparten av förändringarna trädde i kraft den 1 juli 2021.

Förändringar sker inom följande ämnen med tillhörande kurser:

Reviderade ämnen som gäller från den 1 juli 2021

 • gerontologi och geriatrik
 • hälsovård
 • pedagogik i vård och omsorg
 • psykiatri
 • vård- och omsorg specialisering (gäller från den 1 juli 2020).

Nya ämnen som gäller från den 1 juli 2021

 • anatomi och fysiologi
 • barn- och ungdomsvård
 • funktionsförmåga och funktionsnedsättning
 • hälso- och sjukvård
 • omvårdnad
 • rättspsykiatri
 • social omsorg.

Ämnen som upphävdes den 1 juli 2021

 • teknik i vård och omsorg
 • it i vård och omsorg.

Ämnen som upphävs den 1 juli 2022

 • medicin
 • sjukvård
 • vård och omsorg.

Observera att det inom ett reviderat ämne kan finnas en eller flera kurser som reviderats, som är nya eller som har tagits bort.

De nationella yrkespaketen för vårdbiträde och undersköterska har reviderats:

Yrkespaket som gäller från och med den 1 juli 2021

En lista över nya och upphävda kurser och annat planeringsstöd i form av en excel-fil finns under ”Planeringsstöd och övergång”

De nya ämnesplanerna samt information om konsekvenser för legitimerade lärare hittar du här:

Förändringar av vård- och omsorgsprogrammet

Webbinarium om förändringarna

Bestämmelserna om behörighet, mottagande och antagning är utformade utifrån att utbildningen på komvux bedrivs i form av kurser. En huvudman för utbildningen behöver därför förhålla sig till vad som gäller för respektive kurs och de eventuella ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser som gäller för respektive ämnesplan och kurs. De nationella yrkespaketen är endast förslag på hur kurserna kan paketeras och är inte reglerade i föreskrifter. Det finns därför heller inga särskilda övergångsbestämmelser för yrkespaketen och det går därför inte att ge en generell lösning för yrkespaketen.

För elever som innan den 1 juli 2021 påbörjat en utbildning inom tidigare yrkespaket med då gällande kurser och som fortsätter sin utbildning efter den 1 juli 2021 behöver den individuella studieplanen ses över. Det behöver alltså göras en bedömning utifrån de kurser som eleven redan har läst eller påbörjat, om eleven kan slutföra hela utbildningen enligt sin ursprungliga studieplanering eller om hen behöver slutföra utbildningen efter den 1 juli 2021 genom att läsa några av de nya kurserna.

Elever som börjar sin utbildning efter den 1 juli 2021 påbörjar de nya och reviderade kurserna som ingår i de reviderade yrkespaketen.

En konsekvens av detta är att det efter den 1 juli 2021 kommer att finnas elever som läser olika yrkespaket: de som läser det nuvarande (gamla) yrkespaketet, de som läser det reviderade yrkespaketet med nya och reviderade kurser och de som läser blandade paket med både gamla och nya kurser. Styrande för ett yrkespaket mot undersköterska är att det ska omfatta 1 500 poäng relevanta yrkeskurser och vara inriktat mot arbetsområdet undersköterska.

Skolverket har beslutat om att flytta datumet för upphävandet av ämnena medicin, vård och omsorg och sjukvård från den 1 juli 2021 till den 1 juli 2022. Det möjliggör att elever som påbörjat nuvarande yrkespaket innan den 1 juli 2021 i större utsträckning kan slutföra sin utbildning enligt den ursprungliga studieplaneringen och det yrkespaket som påbörjats. En förutsättning för det är att eleven har påbörjat kurserna i sin utbildning senast den 30 juni 2022. Observera att detta enbart gäller de kurser som ingår i ämnena medicin, vård och omsorg och sjukvård. För kurser inom ämnena it i vård och omsorg och teknik i vård och omsorg gäller fortsatt att dessa upphör 1 juli 2021.

Utöver detta finns information samlad i en excel-fil som kan användas som stöd vid planering av utbildningen. I filen finns

 • Alla ämnen, kurser och kurskoder inom vård och omsorg som gäller från den 1 juli 2021. Fliken innehåller även de ämnen/kurser som upphävs 1 juli 2021 respektive 1 juli 2022.
 • Reviderade yrkespaket för undersköterska och vårdbiträde.
 • En tabell över några nuvarande och de nya kurser som till stor del har överensstämmande innehåll.

Tabellen över nya och nuvarande kurser som till stor del har överensstämmande innehåll kan användas som stöd när huvudmannen ska planera utbildningen och revidera den individuella studieplanen för de elever där det är aktuellt att byta ut några planerade kurser mot nya kurser i sin utbildning.

Excel-filen finns här:

Lista över nya och upphävda kurser samt reviderade yrkespaket Excel, 36 kB. (Excel, 36 kB)

Observera att denna tabell enbart innehåller ämnen och kurser inom Gy11/Vux12.

När det handlar om att utfärda en gymnasieexamen är det rektor som ansvarar för utfärdandet av betygsdokument och därmed innehållet i dem. För den som har flera betyg från samma kurs eller betyg från jämförbara, alternativa eller överlappande kurser ska det högre betyget tas med i examensbeviset.

Skolverket har bemyndigande för att utfärda föreskrifter om vilka kurser som ska anses vara detta, och när det handlar om att en gymnasieexamen ska utfärdas med äldre kurser från Gy2000 finns sådana föreskrifter i Skolverkets motsvarandelista. Om Skolverket inte har utfärdat föreskrifter om vilka kurser som ska anses vara jämförbara, alternativa eller överlappande är det alltså en bedömning som är upp till rektor att göra.

Notera även att om man planerar mot en examen där upphävda eller reviderade Gy11-kurser samt nya Gy11-kurser ingår, behöver man stämma av att dessa kurser faktiskt kan ingå tillsammans. För att säkerställa att en ny Gy11-kurs kan ingå med tidigare gällande Gy11-kurs behöver man gå till Skolverkets föreskrifter för den nya ämnesplanen. Om det finns begränsningar kring vilka kurser som får ingå tillsammans i en gymnasieexamen framgår det av föreskrifterna.

Skriv in namnet på det nya ämnet i sökfunktionen för att hitta Skolverkets föreskrifter (SKOLFS) för ämnet: Skolverkets författningssamling - SKOLFS

Motsvarandelista och planeringsstöd

FRÅGA: Vad finns det för planeringsstöd för övergången?

SVAR: Skolverket har tagit fram ett planeringsstöd i form av en excel-fil som visar vilka nya och reviderade kurser inom vård och omsorg som gäller från och med 1 juli 2021 samt från och med 1 juli 2022. Planeringsstödet visar också vilka kurser som upphävs, och när de upphävs, samt vilka av de nya kurserna som till övervägande del har samma innehåll som de tidigare kurserna. Syftet med stödet är att underlätta i studieplaneringen för elever som har påbörjat yrkespaket eller annan utbildning inom vård och omsorg med de tidigare kurserna, och som efter att vissa av dessa upphört ska slutföra utbildningen genom att läsa några av de nya kurserna. Med hjälp av planeringsstödet kan ansvariga för studieplaneringen få en överblick över vilka nya kurser som innehållsmässigt skulle kunna passa att läsa i stället för gamla.

Planeringsstödet är tänkt att vara ett stöd för rektor i beslut om vilka kurser som är lämpliga att läsa men är inte bindande föreskrifter.

Planeringsstöd för övergången Länk till annan webbplats.

Planeringsstödet ska inte förväxlas med motsvarandelistan (SKOLFS 2011:196) som innehåller jämförelser mellan kurser från Gy00 och Gy11 och ska användas när gymnasieexamen inom komvux ska utfärdas för en elev med en eller flera kurser från Gy00.

FRÅGA: När kommer motsvarandelistan gällande förändringarna inom vård och omsorg?

SVAR: Motsvarandelistan (SKOLFS 2011:196) har nyligen reviderats för att innehålla de nya kurser som har tillkommit. Dess senaste lydelse och vilka ändringar som har gjorts hittar du här:

Den reviderade motsvarandelistan (SKOLFS 2011:196)

Motsvarandelistan ska användas när gymnasieexamen ska utfärdas för elev med en eller flera kurser från Gy00, det vill säga kurser enligt kursplaner. Listan visar vilka gällande kurser enligt ämnesplaner i (Gy11) som är jämförbara med äldre kurser från Gy00. Listan innehåller alltså bara jämförelser mellan äldre kurser från Gy00 och gällande kurser inom Gy11.

Motsvarandelistan ska inte förväxlas med planeringsstödet för elever som har påbörjat utbildning inom vård och omsorg. Betyg på de vård och omsorgskurser som upphör 1 juli 2021 och 2022 behöver inte omvandlas för att fortsatt kunna ingå i bilagan efter slutfört yrkespaket. De behöver heller inte omvandlas för att kunna ingå i en gymnasieexamen.

Yrkespaket

FRÅGA: Kan elever ta med äldre kurser inom ett yrkespaket?

SVAR: Ja, det kan vara möjligt att ta med äldre kurser i ett yrkespaket. När en elev har slutfört sitt yrkespaket ska eleven få ett utdrag ur betygskatalogen samt en bilaga som beskriver vilket eller vilka yrkesområden som paketet är avsedd för. Om personen kan visa att personen i ett annat sammanhang har slutfört en kurs som motsvarar en kurs som ingår i yrkesutbildningen, ska bilagan även innehålla uppgifter om en sådan kurs. Det innebär att det inte finns några juridiska hinder att ta med äldre kurs i bilagan till utdraget ur betygskatalogen. Det är rektor som gör bedömningen om vad som kan anses vara motsvarande kurser.

I sammanhanget kan det vara bra att komma ihåg att de nationella yrkespaketen endast är förslag på en kombination av kurser som är relevanta för ett yrkesområde. Det är alltså ingen reglerad programstruktur som till exempel gymnasieprogrammen. Det innebär att det inte finns något hinder att ta med en kurs som bedöms motsvara en kurs som ingår i en sammanhållen yrkesutbildning i bilagan till utdraget ur betygskatalogen utifrån skolförfattningarna.

Källa: 4 kapitlet 12 § förordning om vuxenutbildning

FRÅGA: Varför kan elev som påbörjat ett yrkespaket inte läsa klart enligt tidigare paket?

SVAR: Yrkespaket är endast förslag på en kombination av kurser som är relevanta för ett yrkesområde. Utbildning inom komvux är kursutformad vilket bland annat innebär att en elev antas till kurser och inte till yrkespaket i sin helhet. När ämnen eller kurser ändras kan därför elever som påbörjat ett yrkespaket behöva ändra sina planerade studier.

För att man ska kunna läsa de kurser som upphör 1 juli 2021 respektive 1 juli 2022 krävs att kursen har påbörjats senast den 30 juni 2021 respektive den 30 juni 2022. Har eleven inte gjort det får ansvariga för studieplaneringen ta hjälp av vårt planeringsstöd för att se vilka nya kurser som skulle kunna vara lämpliga att läsa i stället. Styrande för ett yrkespaket mot undersköterska är att det ska omfatta 1 500 poäng relevanta yrkeskurser och vara inriktat mot arbetsområdet undersköterska. Elever ska alltså inte behöva läsa om redan påbörjade eller betygssatt kurser.

FRÅGA: Vilken kod ska användas för yrkespaketen nu när de ändras?

SVAR: De nationella yrkespaketen till vårdbiträde och undersköterska om 800 respektive 1 500 poäng kommer under en övergångsperiod att kunna bestå av:

 1. Endast ”gamla” kurser.
 2. Blandade ”gamla” och ”nya” kurser.
 3. Endast ”nya” kurser.

Samma paketkod kommer att användas för alla tre ovanstående alternativen. Det vill säga VOXABN för det nationella yrkespaketet för undersköterska och VOXAAN för det nationella yrkespaketet för vårdbiträde.

Koder för yrkespaketen

Apl

FRÅGA: I vilka kurser ska apl ingå?

SVAR: Det är rektor som beslutar om hela kursen eller delar av en kurs ska förläggas till en arbetsplats. Skolverket har inga rekommendationer kring vilka kurser eller specifika moment som kan vara särskilt lämpliga för apl.

Gäller det yrkesutbildning som huvudmannen får statsbidrag för inom regionalt yrkesvux ska den sammanhållna yrkesutbildningen eller den del av utbildningen som inte har validerats omfattas av minst 15 procent apl för varje elev.

Källa: 2 kap. 27 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning och 5 § förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

Gymnasiearbetet i relation till vård och omsorg - specialisering

FRÅGA: Ingår vård och omsorg - specialisering eller gymnasiearbetet i yrkespaketet undersköterska?

SVAR: I det nationella yrkespaketet till undersköterska ingår kursen vård och omsorg – specialisering 100 poäng.

I Skolverkets nationella yrkespaket ingår däremot inte gymnasiearbete. Ett gymnasiearbete ska genomföras för alla elever som läser mot en gymnasieexamen om 2 400 poäng. Därför ska till exempel en elev som, utöver ett nationellt yrkespaket, även läser mot en gymnasieexamen inom komvux genomföra gymnasiearbetet. I en examen kan både kursen vård och omsorg - specialisering och ett gymnasiearbete ingå.

I sammanhanget är det viktigt att observera att gymnasiearbetet inom komvux ersätts av ett komvuxarbete den 1 juli 2021. Det innebär att det inte är möjligt att betygsätta ett gymnasiearbete inom komvux efter den 30 juni 2021. Elever som tidigare har genomfört ett gymnasiearbete i gymnasieskolan eller inom komvux ska fortsättningsvis få använda dessa i en gymnasieexamen från komvux.

Prövning

FRÅGA: Kan man genomföra prövning i vårdkurser som upphört?

SVAR: Nej, det är inte möjligt att göra prövning i upphävda kurser.

Prövning sker mot gällande kurser och lydelser utifrån de bestämmelser som finns vid tidpunkten för prövningen. Det finns heller inga särskilda övergångsbestämmelser om prövning när det gäller den senaste revideringen inom vård och omsorg. Det innebär att det inte är möjligt att genomgå prövning på upphävda kurser inom komvux efter det datum respektive kurs upphävs.

Fordon och transport

Inom fordon och transport har omfattande förändringar skett. 16 nya ämnen med totalt 32 nya kurser tillkommer och 3 ämnen är upphävda. Detta påverkar både kurser och yrkespaket inom komvux. Flera nya kurser med nya namn och ny poängomfattning har tillkommit. Förändringarna gäller från och med den 1 juli 2020.

Inom följande ämnen med tillhörande kurser har förändringar skett:

Nya ämnen

 • personbilar – service och underhållsteknik
 • personbilar – reparations- och systemteknik
 • el- och hybridfordonsteknik
 • flerbränslefordonsteknik
 • ATV- och motorcykelteknik
 • husvagns- och husbilsteknik
 • lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik
 • lastbilar och mobila maskiner – motorteknik
 • lastbilar – reparations- och systemteknik
 • bussteknik
 • lastbilspåbyggnadsteknik
 • mobila maskiner – reparations- och systemteknik
 • lantbruksmaskinsteknik
 • skogsbruksmaskinsteknik
 • grönyte- och småmaskinsteknik
 • truckteknik

Upphävda ämnen

 • maskin- och lastbilsteknik
 • personbilsteknik
 • ATV- och MC-teknik.

Fem nya nationella yrkespaket har tagits fram med anledning av förändringarna:

 • lastbilsmekaniker, 1 400 poäng
 • maskinmekaniker, 1 400 poäng
 • personbilsmekaniker, 1 300 poäng
 • reservdelsspecialist lätta fordon, 1 100 poäng
 • reservdelsspecialist tunga fordon, 1 100 poäng.

Yrkespaket inom fordon och transport

Mer om förändringarna och de nya ämnesplanerna

Webbinarium om förändringarna

Barn och fritid

Ämnet socialt arbete har reviderats så att kursen socialt arbete, 200 p, upphör och innehållet har delats upp i de två nya kurserna socialt arbete 1, 100 p, och socialt arbete 2, 100 p.

Den reviderade ämnesplanen Länk till annan webbplats.

Hantverk

Ämnet hantverk revideras och får 6 nya kurser för barberare och 3 nya kurser för hår- och makeupstylist.

Den reviderade ämnesplanen för Hantverk Länk till annan webbplats.

Naturbruk

Det tillkommer ett nytt ämne, naturturism, som innehåller 3 kurser: Naturturism 1, 2 och 3.

Den reviderade ämnesplanen för Naturbruk Länk till annan webbplats.

VVS och fastighet

I ämnet industrirör svets VVS utgår kursen VVS industrirör svets, 200p, och ersätts av en ny kurs, VVS MMA-svetsning rör, 100p.

Den reviderade ämnesplanen för VVS och fastighet Länk till annan webbplats.

Industriteknik

Skolverket har inom ramen för det nationella programrådet för Industriteknik tagit fram ett nytt nationellt yrkespaket med inriktning Låssmed. Paketet omfattar 700 poäng och kan användas från och med den 1 juli 2021.

Vidare har det skett vissa förändringar i benämningen av yrkespaket inom området industriteknik. Industri BAS benämns nu Industriteknik grund. Det innebär inga förändringar sett till innehåll eller omfattning av paketet.

Yrkespaket Industriteknik 

Hotell och turism

Skolverket har i samråd med det nationella programrådet för hotell och turism gjort förändringar i de nationella yrkespaketen Bokning samt Bokning och försäljning. Kursen telefon- och internetservice upphör att gälla från 1 juli 2022 och ersätts av kursen information och kommunikation 1.

Yrkespaket hotell och turism Länk till annan webbplats.

Så kan ni implementera ändrade styrdokument

Här hittar du som är skolchef eller rektor ett förslag på hur ni kan planera och organisera arbetet med att implementera ändrade styrdokument:

Förslag inför implementeringen av ändrade styrdokument Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 12 september 2022