Förändringar av kurser och ämnesplaner inom komvux på gymnasial nivå

Inom komvux på gymnasial nivå sker förändringar i flera ämnesplaner med tillhörande kurser. Det innebär att många kurser revideras. Det tillkommer även nya kurser och några kurser upphör. Förändringarna kan även komma att påverka vissa yrkespaket. Detta beskrivs under respektive rubrik nedan i sådana fall.

Då komvux på gymnasial nivå och gymnasieskolan har gemensamma ämnesplaner sker förändringar även för gymnasieskolan. Förändringarna inom komvux ska tillämpas från följande datum:

1 juli 2020

 • ämnet/kursen vård och omsorg specialisering*
 • förändringar i ämnen och kurser inom yrkesområde fordon och transport

1 juli 2021

 • förändringar i yrkesämnen och kurser inom flera olika yrkesområden (se nedan)
 • moderna språk

1 januari 2022

 • matematik och engelska*.

*Observera att ämnesplanerna i engelska, matematik och vård och omsorg specialisering gäller från 1 juli 2021 inom gymnasieskolan.

Läs mer:

Förändringar på gymnasial nivålänk till annan webbplats

Upphävda betyg från gy11-kurser får ingå i gymnasieexamen i komvux

Matematik, engelska och moderna språk

Inom komvux på gymnasial nivå har ämnesplanerna och tillhörande kurser i matematik, engelska och moderna språk reviderats. Syftet är att ämnesplanerna ska bli ett bättre arbetsverktyg för lärarna. På så sätt vill vi förbättra likvärdigheten i undervisningen och se till att betygen blir mer rättvisande för eleverna.

Elever som påbörjar någon kurs i engelska, matematik eller moderna språk inom komvux på gymnasial nivå före det datum de reviderade ämnesplanerna börjar gälla ska få slutföra sina påbörjade kurser enligt nu gällande ämnesplaner.

Däremot ska elever inte börja några nya kurser enligt nu gällande ämnesplaner efter den 1 juli 2021 (i gymnasieskolan och moderna språk i vuxenutbildning på gymnasial nivå) alternativt efter den 1 januari 2022 (matematik och engelska i vuxenutbildning på gymnasial nivå).

Du kan läsa ämnesplanerna i Skolverkets författningssamling (SKOLFS)länk till annan webbplats

Mer om förändringarna i matematik

Inom ämnet matematik revideras samtliga kurser. Förändringarna innebär till exempel att kunskapskraven revideras, att progressionen mellan grundläggande nivå/årskurs 9, kurs 1 och kurs 2 förbättras samt att a-spåret ges bättre förutsättningar för relevant innehåll kopplat till yrkesutbildning. I många kurser förändras innehållet för att underlätta undervisning och lärande på djupet. Till exempel minskas stoffträngseln och samlas närliggande innehåll.

Förändringarna innebär bland annat följande:

 • Kortare och mer övergripande formuleringar som är närmare kopplade till ämnet i kunskapskraven.
 • Mycket repetition från grundskolenivå stryks i det centrala innehållet.
 • Vissa delar av innehållet flyttas till andra kurser.
 • Visst nytt innehåll införs.
 • Breddning och fler exempel för yrkesmatematiken (a-spåret).

Det är viktigt att uppmärksamma att visst innehåll har flyttats mellan olika kurser. När vuxenutbildningen tar emot en elev som har läst underliggande kurser före denna revidering kan eleven behöva komplettera eller repetera visst innehåll för att undvika luckor i sina kunskaper.

Du kan läsa mer om förändringarna härlänk till annan webbplats.

Inom ämnet matematik revideras samtliga kurser. Förändringarna innebär till exempel att kunskapskraven revideras, att progressionen mellan grundläggande nivå/årskurs 9, kurs 1 och kurs 2 förbättras samt att a-spåret ges bättre förutsättningar för relevant innehåll kopplat till yrkesutbildning. I många kurser förändras innehållet för att underlätta undervisning och lärande på djupet. Till exempel minskas stoffträngseln och samlas närliggande innehåll.

Förändringarna innebär bland annat följande:

 • Kortare och mer övergripande formuleringar som är närmare kopplade till ämnet i kunskapskraven.
 • Mycket repetition från grundskolenivå stryks i det centrala innehållet.
 • Vissa delar av innehållet flyttas till andra kurser.
 • Visst nytt innehåll införs.
 • Breddning och fler exempel för yrkesmatematiken (a-spåret).

Det är viktigt att uppmärksamma att visst innehåll har flyttats mellan olika kurser. När vuxenutbildningen tar emot en elev som har läst underliggande kurser före denna revidering kan eleven behöva komplettera eller repetera visst innehåll för att undvika luckor i sina kunskaper.

Du kan läsa mer om förändringarna härlänk till annan webbplats.

Mer om förändringarna i engelska och moderna språk

I ämnena engelska och moderna språk har det också gjorts förändringar i kurserna på gymnasial nivå.

Förändringarna innebär att:

 • Fakta och förståelse betonas.
 • Det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning konkretionsgrad och progression.
 • Kunskapskraven är mindre omfattande och mindre detaljerade.

Den grundläggande strukturen i ämnesplanerna finns kvar. Precis som tidigare ska syftet och det centrala innehållet styra undervisningen och kunskapskraven vara ett stöd när läraren sätter betyg. Grundmodellen med värdeord i kunskapskraven är inte förändrad men antalet värdeord som används har blivit färre. Det handlar inte heller om några ändringar av betygsskalan.

Du kan läsa mer om förändringarna härlänk till annan webbplats.

I ämnena engelska och moderna språk har det också gjorts förändringar i kurserna på gymnasial nivå.

Förändringarna innebär att:

 • Fakta och förståelse betonas.
 • Det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning konkretionsgrad och progression.
 • Kunskapskraven är mindre omfattande och mindre detaljerade.

Den grundläggande strukturen i ämnesplanerna finns kvar. Precis som tidigare ska syftet och det centrala innehållet styra undervisningen och kunskapskraven vara ett stöd när läraren sätter betyg. Grundmodellen med värdeord i kunskapskraven är inte förändrad men antalet värdeord som används har blivit färre. Det handlar inte heller om några ändringar av betygsskalan.

Du kan läsa mer om förändringarna härlänk till annan webbplats.

Vård och omsorg

Inom vård och omsorg sker omfattande förändringar. 7 nya yrkesämnen tillkommer, 5 yrkesämnen revideras och 5 ämnen upphävs. Detta påverkar både kurser och yrkespaket inom komvux. Flera nya kurser med nya namn och ny poängomfattning tillkommer. Några kurser upphör. Innehåll har också flyttats mellan kurser. Förändringarna sker i två steg varav merparten träder i kraft den 1 juli 2021.

Förändringar inom vård- och omsorgsutbildning som börjar gälla den 1 juli 2020

Kursen vård och omsorg specialisering är reviderad och ska tillämpas inom vuxenutbildningen från och med den 1 juli 2020. Den nya kursen har fått ny kurskod (VADVAD00S) och poängomfattning (100p). Kursen ingår också i det reviderade nationella yrkespaketet för undersköterska.

Observera att denna specialiseringskurs inte får tillämpas inom gymnasieskolan förrän den 1 juli 2021.

Kursen vård och omsorg specialisering är reviderad och ska tillämpas inom vuxenutbildningen från och med den 1 juli 2020. Den nya kursen har fått ny kurskod (VADVAD00S) och poängomfattning (100p). Kursen ingår också i det reviderade nationella yrkespaketet för undersköterska.

Observera att denna specialiseringskurs inte får tillämpas inom gymnasieskolan förrän den 1 juli 2021.

Förändringar inom vård- och omsorgsutbildning som börjar gälla den 1 juli 2021

Förändringar sker inom följande ämnen med tillhörande kurser:

Reviderade ämnen

 • gerontologi och geriatrik
 • hälsovård
 • pedagogik i vård och omsorg
 • psykiatri
 • vård- och omsorg specialisering (från den 1 juli 2020, se även ovan).

Nya ämnen

 • anatomi och fysiologi
 • barn- och ungdomsvård
 • funktionsförmåga och funktionsnedsättning
 • hälso- och sjukvård
 • omvårdnad
 • rättspsykiatri
 • social omsorg.

Ämnen som upphävs 1 juli 2021

 • teknik i vård och omsorg
 • it i vård och omsorg.

Ämnen som upphävs 1 juli 2022

 • medicin
 • sjukvård
 • vård och omsorg.

Observera att det inom ett reviderat ämne kan finnas en eller flera kurser som reviderats eller tagits bort.

Det kommer också reviderade nationella yrkespaket för vårdbiträde och undersköterska som kan användas från och med den 1 juli 2021. Du hittar befintliga yrkespaket och de som kommer att gälla från den 1 juli 2021 här.länk till annan webbplats

En lista över nya och upphävda kurser och annat planeringsstöd i form av en excel-fil finns under ”Planeringsstöd och övergång”

De nya ämnesplanerna samt information om konsekvenser för legitimerade lärare hittar du här:

Förändringar av vård- och omsorgsprogrammet

Webbinarium om förändringarna

Förändringar sker inom följande ämnen med tillhörande kurser:

Reviderade ämnen

 • gerontologi och geriatrik
 • hälsovård
 • pedagogik i vård och omsorg
 • psykiatri
 • vård- och omsorg specialisering (från den 1 juli 2020, se även ovan).

Nya ämnen

 • anatomi och fysiologi
 • barn- och ungdomsvård
 • funktionsförmåga och funktionsnedsättning
 • hälso- och sjukvård
 • omvårdnad
 • rättspsykiatri
 • social omsorg.

Ämnen som upphävs 1 juli 2021

 • teknik i vård och omsorg
 • it i vård och omsorg.

Ämnen som upphävs 1 juli 2022

 • medicin
 • sjukvård
 • vård och omsorg.

Observera att det inom ett reviderat ämne kan finnas en eller flera kurser som reviderats eller tagits bort.

Det kommer också reviderade nationella yrkespaket för vårdbiträde och undersköterska som kan användas från och med den 1 juli 2021. Du hittar befintliga yrkespaket och de som kommer att gälla från den 1 juli 2021 här.länk till annan webbplats

En lista över nya och upphävda kurser och annat planeringsstöd i form av en excel-fil finns under ”Planeringsstöd och övergång”

De nya ämnesplanerna samt information om konsekvenser för legitimerade lärare hittar du här:

Förändringar av vård- och omsorgsprogrammet

Webbinarium om förändringarna

Planeringsstöd och övergång

Bestämmelserna om behörighet, mottagande och antagning är utformade utifrån att utbildningen på komvux bedrivs i form av kurser. En huvudman för utbildningen behöver därför förhålla sig till vad som gäller för respektive kurs och de eventuella ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser som gäller för respektive ämnesplan och kurs. De nationella yrkespaketen är endast förslag på hur kurserna kan paketeras och är inte reglerade i föreskrifter. Det finns därför heller inga särskilda övergångsbestämmelser för yrkespaketen och det går därför inte att ge en generell lösning för yrkespaketen.

För elever som läser en utbildning inom nuvarande yrkespaket med nu gällande kurser men som ska fortsätta sin utbildning efter den 1 juli 2021 behöver den individuella studieplanen ses över. Det behöver alltså göras en bedömning utifrån de kurser som eleven redan har läst eller påbörjat, om eleven kan slutföra hela utbildningen enligt sin ursprungliga studieplanering eller om hen behöver slutföra utbildningen efter den 1 juli 2021 genom att läsa några av de nya kurserna.

Elever som börjar sin utbildning efter den 1 juli 2021 påbörjar de nya och reviderade kurserna som ingår i de reviderade yrkespaketen.

En konsekvens av detta är att det efter den 1 juli 2021 kommer att finnas elever som läser olika yrkespaket: de som läser det nuvarande (gamla) yrkespaketet, de som läser det reviderade yrkespaketet med nya och reviderade kurser och de som läser blandade paket med både gamla och nya kurser. Styrande för ett yrkespaket mot undersköterska är att det ska omfatta 1 500 poäng relevanta yrkeskurser och vara inriktat mot arbetsområdet undersköterska.

Skolverket har beslutat om att flytta datumet för upphävandet av ämnena medicin, vård och omsorg och sjukvård från den 1 juli 2021 till den 1 juli 2022. Det möjliggör att elever som påbörjat nuvarande yrkespaket innan den 1 juli 2021 i större utsträckning kan slutföra sin utbildning enligt den ursprungliga studieplaneringen och det yrkespaket som påbörjats. En förutsättning för det är att eleven har påbörjat kurserna i sin utbildning senast den 30 juni 2022. Observera att detta enbart gäller de kurser som ingår i ämnena medicin, vård och omsorg och sjukvård. För kurser inom ämnena it i vård och omsorg och teknik i vård och omsorg gäller fortsatt att dessa upphör 1 juli 2021.

Utöver detta finns information samlad i en excel-fil som kan användas som stöd vid planering av utbildningen. I filen finns

 • Alla ämnen, kurser och kurskoder inom vård och omsorg som gäller från den 1 juli 2021. Fliken innehåller även de ämnen/kurser som upphävs 1 juli 2021 respektive 1 juli 2022.
 • Reviderade yrkespaket för undersköterska och vårdbiträde.
 • En tabell över några nuvarande och de nya kurser som till stor del har överensstämmande innehåll.

Tabellen över nya och nuvarande kurser som till stor del har överensstämmande innehåll kan användas som stöd när huvudmannen ska planera utbildningen och revidera den individuella studieplanen för de elever där det är aktuellt att byta ut några planerade kurser mot nya kurser i sin utbildning.

Excel-filen finns här: Lista över nya och upphävda kurser samt reviderade yrkespaketExcel (excel, 34 kB)

Observera att denna tabell enbart innehåller ämnen och kurser inom Gy11/Vux12.

När det handlar om att utfärda en gymnasieexamen är det rektor som ansvarar för utfärdandet av betygsdokument och därmed innehållet i dem. För den som har flera betyg från samma kurs eller betyg från jämförbara, alternativa eller överlappande kurser ska det högre betyget tas med i examensbeviset. Skolverket har bemyndigande för att utfärda föreskrifter om vilka kurser som ska anses vara detta, och när det handlar om att en gymnasieexamen ska utfärdas med äldre kurser från Gy2000 finns sådana föreskrifter i Skolverkets motsvarandelista. Om Skolverket inte har utfärdat föreskrifter om vilka kurser som ska anses vara jämförbara, alternativa eller överlappande är det alltså en bedömning som är upp till rektor att göra.

Möjlighet till dialog om förändringarna inom vård och omsorg

Skolverket får många frågor om förändringarna inom vård och omsorg. För att ge extra stöd erbjuder vi några tillfällen, ”öppet hus”, i form av Teams-möten där du som har frågor kan ansluta och föra dialog med Skolverket. Dessa tillfällen erbjuds:

Ingen föranmälan behövs, du ansluter till respektive ”öppet hus” på angiven tid via länkarna ovan.

Precis som tidigare går det bra att kontakta Skolverkets upplysningstjänstlänk till annan webbplats vid frågor.

Bestämmelserna om behörighet, mottagande och antagning är utformade utifrån att utbildningen på komvux bedrivs i form av kurser. En huvudman för utbildningen behöver därför förhålla sig till vad som gäller för respektive kurs och de eventuella ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser som gäller för respektive ämnesplan och kurs. De nationella yrkespaketen är endast förslag på hur kurserna kan paketeras och är inte reglerade i föreskrifter. Det finns därför heller inga särskilda övergångsbestämmelser för yrkespaketen och det går därför inte att ge en generell lösning för yrkespaketen.

För elever som läser en utbildning inom nuvarande yrkespaket med nu gällande kurser men som ska fortsätta sin utbildning efter den 1 juli 2021 behöver den individuella studieplanen ses över. Det behöver alltså göras en bedömning utifrån de kurser som eleven redan har läst eller påbörjat, om eleven kan slutföra hela utbildningen enligt sin ursprungliga studieplanering eller om hen behöver slutföra utbildningen efter den 1 juli 2021 genom att läsa några av de nya kurserna.

Elever som börjar sin utbildning efter den 1 juli 2021 påbörjar de nya och reviderade kurserna som ingår i de reviderade yrkespaketen.

En konsekvens av detta är att det efter den 1 juli 2021 kommer att finnas elever som läser olika yrkespaket: de som läser det nuvarande (gamla) yrkespaketet, de som läser det reviderade yrkespaketet med nya och reviderade kurser och de som läser blandade paket med både gamla och nya kurser. Styrande för ett yrkespaket mot undersköterska är att det ska omfatta 1 500 poäng relevanta yrkeskurser och vara inriktat mot arbetsområdet undersköterska.

Skolverket har beslutat om att flytta datumet för upphävandet av ämnena medicin, vård och omsorg och sjukvård från den 1 juli 2021 till den 1 juli 2022. Det möjliggör att elever som påbörjat nuvarande yrkespaket innan den 1 juli 2021 i större utsträckning kan slutföra sin utbildning enligt den ursprungliga studieplaneringen och det yrkespaket som påbörjats. En förutsättning för det är att eleven har påbörjat kurserna i sin utbildning senast den 30 juni 2022. Observera att detta enbart gäller de kurser som ingår i ämnena medicin, vård och omsorg och sjukvård. För kurser inom ämnena it i vård och omsorg och teknik i vård och omsorg gäller fortsatt att dessa upphör 1 juli 2021.

Utöver detta finns information samlad i en excel-fil som kan användas som stöd vid planering av utbildningen. I filen finns

 • Alla ämnen, kurser och kurskoder inom vård och omsorg som gäller från den 1 juli 2021. Fliken innehåller även de ämnen/kurser som upphävs 1 juli 2021 respektive 1 juli 2022.
 • Reviderade yrkespaket för undersköterska och vårdbiträde.
 • En tabell över några nuvarande och de nya kurser som till stor del har överensstämmande innehåll.

Tabellen över nya och nuvarande kurser som till stor del har överensstämmande innehåll kan användas som stöd när huvudmannen ska planera utbildningen och revidera den individuella studieplanen för de elever där det är aktuellt att byta ut några planerade kurser mot nya kurser i sin utbildning.

Excel-filen finns här: Lista över nya och upphävda kurser samt reviderade yrkespaketExcel (excel, 34 kB)

Observera att denna tabell enbart innehåller ämnen och kurser inom Gy11/Vux12.

När det handlar om att utfärda en gymnasieexamen är det rektor som ansvarar för utfärdandet av betygsdokument och därmed innehållet i dem. För den som har flera betyg från samma kurs eller betyg från jämförbara, alternativa eller överlappande kurser ska det högre betyget tas med i examensbeviset. Skolverket har bemyndigande för att utfärda föreskrifter om vilka kurser som ska anses vara detta, och när det handlar om att en gymnasieexamen ska utfärdas med äldre kurser från Gy2000 finns sådana föreskrifter i Skolverkets motsvarandelista. Om Skolverket inte har utfärdat föreskrifter om vilka kurser som ska anses vara jämförbara, alternativa eller överlappande är det alltså en bedömning som är upp till rektor att göra.

Möjlighet till dialog om förändringarna inom vård och omsorg

Skolverket får många frågor om förändringarna inom vård och omsorg. För att ge extra stöd erbjuder vi några tillfällen, ”öppet hus”, i form av Teams-möten där du som har frågor kan ansluta och föra dialog med Skolverket. Dessa tillfällen erbjuds:

Ingen föranmälan behövs, du ansluter till respektive ”öppet hus” på angiven tid via länkarna ovan.

Precis som tidigare går det bra att kontakta Skolverkets upplysningstjänstlänk till annan webbplats vid frågor.

Fordon och transport

Inom fordon och transport har omfattande förändringar skett. 16 nya ämnen med totalt 32 nya kurser tillkommer och 3 ämnen är upphävda. Detta påverkar både kurser och yrkespaket inom komvux. Flera nya kurser med nya namn och ny poängomfattning har tillkommit. Förändringarna gäller från och med den 1 juli 2020.

Mer om förändringarna i fordon och transport

Inom följande ämnen med tillhörande kurser har förändringar skett:

Nya ämnen

 • personbilar – service och underhållsteknik
 • personbilar – reparations- och systemteknik
 • el- och hybridfordonsteknik
 • flerbränslefordonsteknik
 • ATV- och motorcykelteknik
 • husvagns- och husbilsteknik
 • lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik
 • lastbilar och mobila maskiner – motorteknik
 • lastbilar – reparations- och systemteknik
 • bussteknik
 • lastbilspåbyggnadsteknik
 • mobila maskiner – reparations- och systemteknik
 • lantbruksmaskinsteknik
 • skogsbruksmaskinsteknik
 • grönyte- och småmaskinsteknik
 • truckteknik

Upphävda ämnen

 • maskin- och lastbilsteknik
 • personbilsteknik
 • ATV- och MC-teknik.

Fem nya nationella yrkespaket har tagits fram med anledning av förändringarna:

 • lastbilsmekaniker, 1 400 poäng
 • maskinmekaniker, 1 400 poäng
 • personbilsmekaniker, 1 300 poäng
 • reservdelsspecialist lätta fordon, 1 100 poäng
 • reservdelsspecialist tunga fordon, 1 100 poäng.

Yrkespaket inom fordon och transportlänk till annan webbplats

Mer om förändringarna och de nya ämnesplanerna

Webbinarium om förändringarna

Inom följande ämnen med tillhörande kurser har förändringar skett:

Nya ämnen

 • personbilar – service och underhållsteknik
 • personbilar – reparations- och systemteknik
 • el- och hybridfordonsteknik
 • flerbränslefordonsteknik
 • ATV- och motorcykelteknik
 • husvagns- och husbilsteknik
 • lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik
 • lastbilar och mobila maskiner – motorteknik
 • lastbilar – reparations- och systemteknik
 • bussteknik
 • lastbilspåbyggnadsteknik
 • mobila maskiner – reparations- och systemteknik
 • lantbruksmaskinsteknik
 • skogsbruksmaskinsteknik
 • grönyte- och småmaskinsteknik
 • truckteknik

Upphävda ämnen

 • maskin- och lastbilsteknik
 • personbilsteknik
 • ATV- och MC-teknik.

Fem nya nationella yrkespaket har tagits fram med anledning av förändringarna:

 • lastbilsmekaniker, 1 400 poäng
 • maskinmekaniker, 1 400 poäng
 • personbilsmekaniker, 1 300 poäng
 • reservdelsspecialist lätta fordon, 1 100 poäng
 • reservdelsspecialist tunga fordon, 1 100 poäng.

Yrkespaket inom fordon och transportlänk till annan webbplats

Mer om förändringarna och de nya ämnesplanerna

Webbinarium om förändringarna

Barn och fritid

Ämnet socialt arbete har reviderats så att kursen socialt arbete, 200 p, upphör och innehållet har delats upp i de två nya kurserna socialt arbete 1, 100 p, och socialt arbete 2, 100 p.

Läs mer och ta del av den reviderade ämnesplanenlänk till annan webbplats

Handel och administration

From 1 juli 2022 sker följande ändringar:

 • Inriktningen administrativ service i gymnasieskolan upphävs men alla kurser inom administrativ service går att fortsätta studera på komvux.
 • Ämnet näthandel utgår. Innehållet från ämnet kommer att finnas i övriga kurser inom ämnet handel.
 • Ämnena handel, försäljning och kundservice samt information och kommunikation har reviderats.
 • Det tillkommer en ny kurs hållbar utveckling inom ämnet handel.

Läs mer och ta del av den reviderade ämnesplanenlänk till annan webbplats

Hantverk

Ämnet hantverk revideras och får 6 nya kurser för barberare och 3 nya kurser för hår- och makeupstylist.

Läs mer och ta del av den reviderade ämnesplanenlänk till annan webbplats

Naturbruk

Det tillkommer ett nytt ämne, naturturism, som innehåller 3 kurser: Naturturism 1, 2 och 3.

Läs mer och ta del av den reviderade ämnesplanenlänk till annan webbplats

VVS och fastighet

I ämnet industrirör svets VVS utgår kursen VVS industrirör svets, 200p, och ersätts av en ny kurs, VVS MMA-svetsning rör, 100p.

Läs mer och ta del av den reviderade ämnesplanenlänk till annan webbplats

Industriteknik

Skolverket har inom ramen för det nationella programrådet för Industriteknik tagit fram ett nytt nationellt yrkespaket med inriktning Låssmed. Paketet omfattar 700 poäng och kan användas från och med den 1 juli 2021.

Vidare har det skett vissa förändringar i benämningen av yrkespaket inom området industriteknik. Industri BAS benämns nu Industriteknik grund. Det innebär inga förändringar sett till innehåll eller omfattning av paketet.

Läs mer

Webbinarium för rektorer och skolchefer om ändrade ämnesplaner och yrkesprogram

Webbinarium om förändringarnalänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 07 maj 2021

Innehåll på denna sida