Förenklad betygsskala i tre skolformsdelar i komvux

Sedan den 1 januari 2022 gäller en förenklad betygsskala inom komvux på grundläggande nivå, komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux i svenska för invandrare (sfi). Här hittar du övergripande information om förändringarna.

Komvux

En förenklad betygsskala

Den sexgradiga betygsskalan används inte längre i skolformsdelarna komvux på grundläggande nivå, komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux i svenska för invandrare (sfi). Betygsskalan är Godkänt och Icke godkänt inom komvux på grundläggande nivå och komvux i sfi. Inom komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå används endast betyget Godkänt.

Den nya betygsskalan började gälla i de berörda skolformsdelarna den 1 januari 2022. Det betyder att från och med 1 januari 2022 ska endast betyg enligt den nya betygsskalan sättas oavsett när kursen påbörjats.

För att stödja lärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare samt huvudmän i arbetet med att säkerställa att verksamheten är förberedd och införstådd i förändringarna har Skolverket publicerat informations- och kommentarmaterial om den förenklade betygsskalan.

Se och diskutera filmen 5 frågor om en förenklad betygsskala inom komvux

Film: 5 frågor om en förenklad betygsskala inom komvux (tid 10:59 min.)

I filmen använder vi begreppen kunskapskrav och kravnivåer. Notera att begreppen har ersatts med betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper sedan 1 juli 2022.

I den här filmen svarar Skolverket på fem frågor om den förenklade betygsskalan inom kommunal vuxenutbildning i sfi, kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå.

Titta gärna på filmen och diskutera med dina kollegor. Här finns det förslag till frågor ni kan diskutera.

  1. Hur kan du som lärare ge dina elever varierade möjligheter att visa sina uppnådda kunskaper?
  2. Hur kan du som lärare ge dina elever förutsättningar att utveckla olika kunskaper och färdigheter och stimulera dina elever så att de kan utvecklas så långt som möjligt?
  3. Hur kan ni i er verksamhet informera era elever?
  4. Hur gör ni en bedömning om en elev har förutsättningar att tillgodogöra sig en utbildning eller en kurs utan att göra denna bedömning utifrån ett satt betyg?

Läs mer om förändringarna inom respektive skolformsdel:

Ändrad kursplan för komvux i sfi

Här hittar du material för att diskutera planering, undervisning, bedömning och betygssättning utifrån förändringarna.

Ändrad kursplan för komvux i sfi

Ändrade kursplaner för komvux på grundläggande nivå

Här hittar du material för att diskutera planering, undervisning, bedömning och betygssättning utifrån förändringarna.

Ändrade kursplaner för komvux på grundläggande nivå

Ändrade kursplaner för komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå

Här hittar du material för att diskutera planering, undervisning, bedömning och betygssättning utifrån förändringarna.

Ändrade kursplaner för komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå

Bakgrund till den förenklade betygsskalan

Bakgrunden till beslutet om att införa en förenklad betygsskala grundar sig i förslag som bland annat framkommit i Sfi-utredningen (SOU 2013: 76), GRUV-utredningen (SOU 2013:20) och nu senast i komvuxutredningen, En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, (SOU 2018:71).

Några argument för en förenklad betygsskala som lyfts fram i utredningarna är att dessa betyg inte används som urvalsinstrument för högre studier, att det skulle kunna öka genomströmningen av elever och förenkla bedömnings- och dokumentationsarbetet för undervisande lärare.

Mer om komvux för stärkt kompetensförsörjning (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Vilka berörs av den förändrade betygsskalan?

Huvudmän som bedriver kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare berörs av förändringarna av betygsskalan.

Berörs görs även de fristående utbildningsanordnare (inklusive folkhögskolor) som tillhandahåller kurser inom ovan nämnda skolformsdelar samt elever, lärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare och annan personal som arbetar med elever kopplat till utbildningen och undervisningen inom dessa delar och nivåer.

Så följer vi upp förändringarna

Under våren 2022 startar Skolverkets arbete med att följa upp den förenklade betygsskalan inom de tre berörda skolformsdelarna. Reformen följs upp med hjälp av bland annat intervjuer, enkäter och statistik. Information om detta arbete uppdateras löpande på denna sida.

Vill du som huvudman, rektor, lärare eller studie- och yrkesvägledare lämna synpunkter eller bidra till uppföljningsarbetet på annat sätt är du välkommen att kontakta oss på: kursplanervux@skolverket.se

Frågor och svar

Här nedanför hittar du svar på frågor om ändringarna i kursplanerna för komvux på grundläggande nivå, komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux i svenska för invandrare (sfi).

Senast uppdaterad 22 juni 2022

Frågor och svar

Informations- och stödinsatser genomförs under hösten 2021 och början av 2022. Håll utkik efter uppdateringar här på skolverket.se, i Skolverkets kalender Länk till annan webbplats.och i Skolverkets nyhetsbrev Länk till annan webbplats..

Den förenklade betygsskalan gäller sedan den 1 januari 2022. Det innebär att betyg endast ska sättas enligt den nya betygsskalan oavsett när kursen har påbörjats.

Nivån för godkänt betyg har inte ändrats.

Det är främst betygsskalan som har ändrats. Betygskriterierna har reviderats på grund av den förenklade betygsskalan. I övrigt har det skett mindre justeringar i kursplanerna.

Den sexgradiga betygsskalan, A–F, används inte längre i skolformsdelarna komvux på grundläggande nivå, komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux i svenska för invandrare (sfi). Istället används betygen Godkänt och Icke godkänt inom komvux på grundläggande nivå och komvux i sfi. Inom komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå används endast betyget Godkänt. Den nya betygsskalan gäller inom berörda skolformsdelar sedan 1 januari 2022.

Kursernas innehåll har endast förändrats i mycket liten utsträckning.