Ändrad kursplan för komvux i sfi

Sedan den 1 januari 2022 gäller en ändrad kursplan för komvux i svenska för invandrare (sfi). Här hittar du som är sfi-lärare material för att diskutera planering, undervisning, bedömning och betygssättning utifrån den ändrade kursplanen.

Läs den ändrade kursplanen

Här hittar du den ändrade kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi).

Den ändrade kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kort om arbetet med kursplanen i sfi

Den grundläggande strukturen i kursplanen är oförändrad. Det betyder att Utbildningens syfte och Utbildningens mål och karaktär styr utbildningen och betygskriterierna är ett stöd för läraren vid betygssättning. Nivån i betygskriterierna är inte ändrad och det ska med andra ord inte vara lättare eller svårare för en elev att få ett godkänt betyg.

Betygskriteriernas grundläggande utformning är något förändrad. De fem kunskapsområden, hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet, inom varje sfi-kurs har behållits men den så kallade inledande meningen inom varje kunskapsområde har sammanfogats med betygskrierierna.

Med anledning av den förenklade betygsskalan har texten i avsnittet utbildningens mål och karaktär ändrats något. Det handlar om små förändringar för att till exempel justera målen eftersom betygskriterierna bygger på dem.

Se och diskutera filmen 5 frågor om en förenklad betygsskala inom komvux

Film: 5 frågor om en förenklad betygsskala inom komvux (tid 10:59 min.)

I filmen använder vi begreppen kunskapskrav och kravnivåer. Notera att begreppen har ersatts med betygskriterier och kriterier för bedömning kunskaper sedan 1 juli 2022.

I den här filmen svarar Skolverket på fem frågor om den förenklade betygsskalan inom kommunal vuxenutbildning i sfi, kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå.

Titta gärna på filmen och diskutera med dina kollegor. Här finns det förslag till frågor ni kan diskutera.

 1. Hur kan du som lärare ge dina elever varierade möjligheter att visa sina uppnådda kunskaper?
 2. Hur kan du som lärare ge dina elever förutsättningar att utveckla olika kunskaper och färdigheter och stimulera dina elever så att de kan utvecklas så långt som möjligt?
 3. Hur kan ni i er verksamhet informera era elever?
 4. Hur gör ni en bedömning om en elev har förutsättningar att tillgodogöra sig en utbildning eller en kurs utan att göra denna bedömning utifrån ett satt betyg?

Förändringar i betygskriterierna

 • Endast betygskriterier för betyget Godkänt.
 • Den inledande meningen och kunskapskravet är sammanfogat.
 • Verben står i aktiv presens.
 • Strategier är strukna i betygskriterierna, men de finns kvar i utbildningens mål och karaktär.
 • Betygskriterierna är något mindre omfattande och har färre detaljer.

Skolverket har anordnat flera digitala informationsträffar, så kallade öppna hus, om den förenklade betygsskalan och hur denna har påverkat kursplanen för komvux i sfi, och i synnerhet betygskriterierna. Under dessa informationsträffar har vi även informerat om ändringarna i de nationella proven för sfi.

Här kan du ta del av en pdf-version av den powerpoint som presenterades under träffarna:

Presentationen från Skolverkets informationsträffar Pdf, 1 MB.

Jämför kursplanen

I det här dokumentet ligger den ändrade kursplanen för sfi bredvid den tidigare så att du kan se vilka ändringar som har gjorts, i hela kursplanen men framför allt i betygskriterierna.

Läs och diskutera hur kursplanen ska användas

Läs gärna publikationen Så använder du kursplanen inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, som tydliggör hur kursplanen är uppbyggd och hur kursplanens olika delar förhåller sig till varandra. Den handlar också om hur kursplanen ska användas när du planerar och genomför undervisningen och när du gör bedömningar och sätter betyg.

Så använder du kursplanen inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Använd sedan ett urval av diskussionsfrågorna här nedanför i er diskussion.

Markera sådant du reagerar på och vill diskutera med dina kollegor. Använd gärna ett urval av diskussionsfrågorna. Delge varandra konkreta exempel från er undervisning så att ni kan inspirera varandra.

 1. Vad tycker ni att det finns för fördelar och nackdelar med kursplaner som ger handlingsutrymme och visar tillit till lärarprofessionen?
 2. Hur kan ni planera undervisningen med utgångspunkt i både utbildningens syfte och utbildningens mål och karaktär?
 3. Hur kan ni lärare hantera att det krävs struktur och planering i undervisningen samtidigt som ni alltid måste vara beredda att ompröva och ändra exempelvis beroende på den aktuella elevgruppen eller enskilda elever?
 4. Hur kan ni arbeta med bedömning och återkoppling i syfte att både stödja elevernas kunskapsutveckling och för att utveckla undervisningen?
 5. Hur kan ni ge eleverna utrymme i undervisningen att alltid våga fråga, öva, pröva och ompröva?

Läs kommentarmaterialet

Till den ändrade kursplanen i sfi har vi tagit fram ett nytt kommentarmaterial som framför allt riktar sig till dig som är sfi-lärare. Du kan använda materialet som stöd i både undervisningen och bedömningen.

Kommentarmaterialet är upplagt utifrån de olika delarna i kursplanen. Det beskriver bland annat hur du som lärare kan göra dina elever medvetna om hur användningen av olika strategier kan påverka språkutvecklingen. Det beskriver också hur progressionen är uttryckt i betygskriterierna i de olika sfi-kurserna A, B, C och D.

Diskutera kursplanen utifrån jämförelsedokumentet och kommentarmaterialet

Utgå från kursplanen, jämförelsedokumentet och kommentarmaterialet och diskutera vad den ändrade kursplanen innebär för er undervisning, bedömning och betygssättning i sfi. Använd gärna diskussionsfrågorna här nedanför.

 1. Vilka olika aktiviteter och uppgifter skapar ni för att gynna utvecklingen av inlärning-, läs- och kommunikationsstrategier?
 2. Titta på översikten av progression i kurs A-D. Hur arbetar ni med progressionen i er verksamhet? Hur arbetar ni med att dokumentera och informera era elever om deras progression, studieresultat och utvecklingsbehov?
 3. I den nya kursplanen är formuleringar som börjar med ’genom att’ och ’agera utifrån’ borttagna. En elev behöver rikliga möjligheter att visa sina kunskaper på de sätt som passar eleven och de olika undervisningsmomenten. Hur arbetar ni med detta?
 4. Enligt skollagen (2010:800, 3 kap. 2 §) ska alla elever kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och enligt utbildningens mål. Hur arbetar ni med detta med endast ett godkänt betygssteg?

Hur påverkas de nationella proven i sfi?

Skolverket utkommer med en ny serie nationella prov för sfi med start i januari 2022. De sfi-prov som är framtagna enligt den gamla betygsskalan kommer inte längre att kunna användas.

Genomföra och bedöma nationella prov i svenska för invandrare (sfi) Länk till annan webbplats.

Så här kan ni förbereda er

Det här materialet är tänkt för grupper som leds av en samtalsledare i fysiska eller digitala träffar. Vem som helst kan vara samtalsledare, men inför arbetet är det viktigt att den som ska leda samtalen har haft tid att förbereda sig. Materialet kan också användas på andra sätt, till exempel för enskilt arbete.

Vi har förslag på olika samtalsmodeller som fungerar både digitalt och när gruppen kan ses fysiskt tillsammans. Om era träffar ska ske digitalt har vi också några tips för att de ska fungera smidigt.

Samtalsmodeller

Några tips för era digitala möten

Sikta framåt

Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om kursplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill arbeta vidare med när den ändrade kursplanen börjat att gälla. Använd gärna diskussionsfrågorna här nedanför.

 1. Hur arbetar ni med kartläggning av elevens kunskaper och erfarenheter, både i den inledande fasen av elevens studier och senare under studiernas gång? Hur påverkar resultaten av kartläggningen individanpassningen av undervisningen?
 2. Hur arbetar ni med att göra eleverna uppmärksamma på hur de kan utveckla sitt språk? Vilka olika aktiviteter och uppgifter skapar ni för att gynna utvecklingen av inlärnings-, läs- och kommunikationsstrategier?
 3. Hur arbetar ni i er undervisning med att ge eleverna i respektive sfi-kurs möjligheter att utveckla en förmåga att förhålla sig till information från olika källor?
 4. Hur arbetar ni med grundläggande läs- och skrivinlärning i er verksamhet?
 5. Hur arbetar ni kontinuerligt med att ge en elev rikliga möjligheter att visa sina kunskaper och informera eleven om studieresultat och utvecklingsbehov?
 6. Titta på översikten av progression i kurs A–D. Hur kan tabellen ge er stöd i ert arbete med de olika kurserna?

Fördjupa er

Gå gärna vidare genom att läsa och diskutera någon eller några av artiklarna i det nya stödmaterialet att planera, bedöma och ge återkoppling.

Att planera, bedöma och ge återkoppling

Frågor och svar

Här nedanför hittar du svar på frågor om ändringarna i kursplanen för komvux i sfi.

Senast uppdaterad 25 oktober 2022

Frågor och svar

Strategierna är strukna i betygskriterierna men de står kvar i kursplanens avsnitt om utbildningens mål och karaktär. Skolverket ser språkliga strategier som redskap för att eleverna ska kunna uppnå olika förmågor och färdigheter. Strategierna ska inte betygssättas.

Ja. Läraren ska kunna, utifrån sin professionella bedömning, erbjuda elever varierade möjligheter att visa sin förståelse. Kursplanen lämnar utrymme för läraren att kunna avgöra vilket eller vilka av flera möjliga sätt som lämpar sig bäst för att eleven ska kunna visa att hen har nått betygskriterierna. Borttagningen av dessa formuleringar kan också underlätta att individanpassa undervisningen utifrån elevgruppens eller den enskilda individens behov.

Som exempel kan nämnas att formuleringar "genom att göra enkla sammanfattningar" inte finns kvar i kunskapskravet för kurs B, C och D. Sammanfattningar kan tjäna flera olika syften. De kan exempelvis ses som inlärningsstrategi, ett redovisningssätt bland många andra eller ett undervisningsmoment.

Ändringarna har endast handlat om att införa den förenklade betygsskalan. Skolverkets intention har varit att behålla och varken höja eller sänka nivån på det godkända betyget. Skolverket har därför valt att inte lägga till ytterligare kunskapskrav om till exempel användningen av digital teknik eller källkritik.

Ja. För ett godkänt betyg i en kurs ska elevens kunskaper motsvara samtliga betygskriterier, det vill säga alla delar i de fem kunskapsområden: hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet.

Betygen är inte urvalsgrundande inom komvux i sfi eller komvux på grundläggande nivå. Det innebär att det till exempel inte finns något formellt krav på godkänt betyg från en kurs i sfi för att kunna påbörja en kurs i svenska som andraspråk i komvux på grundläggande nivå. När en individ söker till en kurs behöver komvux göra en bedömning om individen saknar sådana kunskaper som kursen avser att ge. Komvux ska även bedöma om individen har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Ja, kursplanen med den förenklade betygsskalan kommer att översättas till de 26 språken som den nuvarande kursplanen är översatt till.

Läs mer här: Kursplan för svenska för invandrare (sfi) på andra språk

Alla sfi-elever i slutet av kurserna B, C och D ska genomföra de nya nationella proven som är konstruerade utifrån den ändrade kursplanen med en förenklad betygsskala.