Komvux som särskild utbildning – en del av komvux

Kommunal vuxenutbildning (komvux) som särskild utbildning är sedan den 1 juli 2020 en del av komvux och ingen egen skolform.

Komvux som särskild utbildning består av två skolformsdelar inom komvux:

  • Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå.
  • Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Förändringar inom komvux som särskild utbildning

I samband med att komvux som särskild utbildning blev en del av komvux harmonierades regelverket med övriga komvux. Förändringarna innebär att:

  • Det har införts en rätt att läsa inom komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå i en annan kommun än hemkommunen. Hemkommunen ska svara för kostnaderna om den sökande bedöms har rätt att delta i utbildningen.
  • Det har införts utökade möjligheter till utbildning inom komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå i en annan kommun än hemkommunen. Hemkommunen ska svara för kostnaderna om den sökande med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få delta i utbildning hos en annan kommun.
  • Det är möjligt att genomgå prövning för att få betyg inom komvux som särskild utbildning.
    Prövning inom komvux Länk till annan webbplats.
  • Ett komvuxarbete har ersatt gymnasiesärskolearbetet inom komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.
  • Ett komvuxbevis ska utfärdas för den som har avslutat komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå istället för ett gymnasiesärskolebevis.
  • Prioriteringen till utbildning inom komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå har ändrats så att de med störst behov av utbildning ska prioriteras. I samband med detta är även urvalsreglerna till utbildning inom komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå förändrade. Du kan läsa mer om rätt, behörighet och antagning till komvux som särskild utbildning här Länk till annan webbplats..

Ett skäl till förändringarna är att underlätta samarbete mellan olika delar av komvux och göra det tydligare att särskild utbildning är en del av vuxenutbildningen. Förhoppningsvis får eleverna också ökad tillgång till resurser som till exempel modersmålsstöd, lärcentrum med mera som finns inom den kommunala vuxenutbildningen. Det blir också tydligare att de regleringar som finns, till exempel gällande rättighetslagstiftning och aktivt verkande, gäller alla delar av vuxenutbildningen.

För lärare, studie- och yrkesvägledare och annan personal ska förändringen förhoppningsvis öka möjligheten till samarbete så att utbildningen ska bli så bra som möjligt för eleverna.

Förändringen att komvux som särskild utbildning blir en del i komvux innebär inte någon förändring av regleringen kring elevernas rätt till stöd. Redan i dag gäller att elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att nå betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper ska ges stöd som så långt som möjligt motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser. För alla elever gäller också att de skyndsamt ska ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen om det kan befaras att de inte kommer att nå de betygskriterier som minst ska uppnås eller de kriterier för bedömning av kunskapsom gäller. Rätten till studie- och yrkesvägledning är densamma som tidigare.

En förenklad betygsskala inom komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå

Från den 1 januari 2022 gäller en förenklad betygsskala inom komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå. Det innebär att det inom komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå endast finns betyget Godkänt, och den sexgradiga betygsskalan (A-F) kan inte längre användas.

Mer information om den förenklade betygsskalan hittar du här Länk till annan webbplats..

OBS! Inom komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå gäller även i fortsättningen den sexgradiga betygsskalan.

Yrkesutbildning inom komvux som särskild utbildning

Skolverket har haft ett regeringsuppdrag att i samråd med de nationella programråden ta fram förslag till sammanhållna yrkesutbildningar, så kallade yrkespaket, som kan användas inom kommunal vuxenutbildning (komvux) som särskild utbildning på gymnasial nivå. Skolverket har i arbetet tagit fram förslag till yrkespaket.

Yrkesutbildning inom komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Regeringsredovisning om sammanhållna yrkesutbildningar inom komvux som särskild utbildning Länk till annan webbplats.

Mer om utbildning inom komvux som särskild utbildning

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om komvux som särskild utbildning både när det gäller studierna och det stöd som finns kopplat till studierna.

Frågor och svar Länk till annan webbplats.

Kombinera kurser

Personer med lindrig utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada får kombinera sin utbildning genom att läsa kurser eller delkurser från komvux alla delar, förutsatt att behörighetsvillkoren uppfylls. Förhoppningen är att det, i och med att komvux som särskild utbildning nu är en del av komvux, ska bli lättare för eleven att kombinera kurser från de olika skolformsdelarna.

Komvux som särskild utbildning i kombination med komvux i svenska för invandrare (sfi)

Personer som hör till målgruppen för komvux som särskild utbildning kan även ha rätt att studera sfi. I förordningen om vuxenutbildning anges att nödvändiga avvikelser får göras från kursplanen för sfi för elever med utvecklingsstörning. Det är inte beskrivet vilka avvikelser som kan göras utan de behöver utgå från den enskilda elevens behov och förutsättningar. Nödvändiga avvikelser används i planeringen, dvs. områden eller moment tas bort ur undervisningen. Eleverna kan få betyg även om nödvändiga avvikelser har gjorts. Viktigt att poängtera är det vid antagning till sfi, till skillnad mot övriga skolformsdelar inom komvux, inte ska göras en bedömning av om eleven har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Det står inget i förordningen om hur studierna i sfi ska läggas upp för en elev med intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen kan ges tillsammans med andra elever som studerar sfi, men också inom komvux som särskild utbildning eller genom en kombination av båda. Även här behöver studierna utgå från elevens behov och förutsättningar och hur organisationen av vuxenutbildningen ser ut. Utbildning i sfi ska dock i genomsnitt under en fyraveckorsperiod omfatta minst 15 timmars undervisning i veckan. Undervisningens omfattning får minskas om eleven begär det och huvudmannen finner att det är förenligt med utbildningens syfte.

Senast uppdaterad 22 juni 2022