Skolverket ser över innehållet i tre skolformsdelar inom komvux

Skolverket genomför en översyn av kursplaner i tre skolformsdelar i komvux. Här kan du läsa mer om vårt arbete och vad det eventuellt kan komma att innebära för dig som är verksam inom komvux.

Skolverket har i uppdrag att kontinuerligt bedöma behovet av utveckling av styrdokument och vid behov föreslå förändringar. Just nu genomför vi en översyn av kursplaner inom

  • komvux på grundläggande nivå
  • komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå
  • komvux i svenska för invandrare (sfi).

Det här innebär översynen

I ett första skede undersöker vi om innehållet i kursplanerna behöver uppdateras. Ett beslut om eventuella revideringar av kursplanerna fattas i juni 2023, vilket kan komma att innebära att innehållet i nuvarande kursplaner revideras och att nya kursplaner tas fram.

Kursplanerna inom de tre skolformsdelarna kommer även fortsättningsvis kunna användas flexibelt i kombination med kurser inom komvux samtliga skolformsdelar.

Eventuellt förändrade kursplaner planeras att börja gälla 1 juli 2025.

Tidsplanen för översynen

  • I december 2022 skickades en riktad enkät ut till ett urval av rektorer och lärare inom de tre skolformsdelarna.
  • Under våren 2023 genomför Skolverket samråd med lärare, rektorer, organisationer, myndigheter samt högskolor och universitet.
  • Ett eventuellt beslut om förändringar av kursplanerna fattas i juni 2023.
  • Om det blir aktuellt med en revidering av kursplanerna kommer förslag på revideringar att tas fram hösten 2023.
  • Reviderade kursplaner skickas ut på remiss våren 2024.
  • Reviderade kursplaner börjar gälla den 1 juli 2025. Eventuella nya kursplaner kommer att träda i kraft i ett senare skede.

Tidsplanen och övrig information kommer att uppdateras löpande allt eftersom arbetet med översynen fortskrider.

Därför behöver vi se över kursplanerna

Det finns flera skäl till att vi nu ser över kursplanerna i de tre skolformsdelarna. Ett viktigt skäl är att komvux under senare år har genomgått flera förändringar.

Ett exempel på en sådan förändring är de utökade övergripande målen, som säger att komvux ska ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning och även utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet. En annan förändring är att komvux som särskild utbildning numera är en del av komvux.

Utöver detta har läroplanens inledande delar nyligen ändrats, och den 1 januari 2022 fick de tre skolformsdelarna en förenklad betygsskala. Det har även skett revideringar av kursplanerna i motsvarande skolformer.

Senast uppdaterad 09 januari 2023