Ändringar i hur betyg ska sättas och nya allmänna råd

Från den 1 juli 2022 gäller ändringar i skollagen med nya bestämmelser för betygssättning. De nya bestämmelserna ska leda till att betygen bättre speglar elevernas kunskaper. Skolverket har också tagit fram nya allmänna råd om betyg och prövning. Här kan du läsa om vad ändringarna innebär för olika skolformer.

Ändringar i hur betyg ska sättas

Det här gäller från den 1 juli 2022

Ändringarna innebär

 • att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper
 • att begreppet kunskapskrav ersätts av begreppet betygskriterier i alla skolformer och årskurser där betyg sätts
 • att begreppen kunskapskrav och kravnivåer ersätts av begreppet kriterier för bedömning av kunskaper i de skolformer och årskurser där betyg inte sätts
 • att läraren inte längre behöver utnyttja all tillgänglig information vid betygssättningen utan i stället ska göra en allsidig bedömning.

Vad innebär de nya bestämmelserna?

De nya bestämmelserna innebär att kravgränserna för betygen D−A inte längre är lika skarpa. Läraren ska på så sätt få större möjligheter att göra en sammantagen bedömning och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper med hjälp av betygskriterierna. För betyget E (och betyget Godkänt) behålls regeln om att elevens kunskaper måste motsvara samtliga betygskriterier.

De nya bestämmelserna innebär också att formuleringen om att läraren ska utnyttja all tillgänglig information vid betygssättning tas bort ur läroplanerna. Regeringens avsikt är att lärare och elever ska få större möjligheter att sätta tydliga gränser för sitt arbete och att minska stress kopplad till omprov och sena inlämningar.

Betygen D−A

Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg.

Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E.

Betyget E och betyget godkänt

För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen.

Film: Fem frågor om sammantagen bedömning

I den här filmen svarar vi på fem vanliga frågor om de nya bestämmelserna:

 1. Betyget E skiljer sig mot betygen D−A, vad innebär det?
 2. Vad innebär det att göra en sammantagen bedömning?
 3. Varför ska det heta betygskriterier?
 4. Vad betyder det här för betygsnivåerna?
 5. På vilket sätt blir det här bättre för elever och lärare?

Riskerar de nya betygsbestämmelserna att leda till betygsinflation och olikvärdiga betyg?

De nya bestämmelserna kan komma att innebära att lärarna sätter högre betyg, som en konsekvens av att dagens stränga reglering ändras. Det gäller till exempel i de situationer där läraren bedömer att en elevs kunskaper sammantaget bäst motsvarar betyget B, även om någon del bara motsvarar kunskaper på E-nivå.

I en sammantagen bedömning kan läraren även komma fram till att ett lägre betyg bäst motsvarar elevens kunskaper, trots att eleven vid något enstaka tillfälle visat kunskaper på en högre nivå. Syftet med bestämmelsen är inte att betygen i allmänhet ska bli högre, utan att varje betyg ska bli mer rättvisande utifrån lärarens professionella bedömning av elevens ämneskunskaper.

Vi bedömer att en eventuell betygsökning bara kommer att ske i början och sedan stabiliseras på nya nivåer när de nya bestämmelserna har börjat användas. Skolverket bedömer att betygsinflation och olikvärdig betygssättning inte kan hanteras genom att förändra betygsskalans reglering.

För att förbättra betygens nationella likvärdighet krävs andra systemförändringar. Men genom att följa de allmänna råden om betyg och prövning kan tillämpningen av betygsbestämmelserna bli mer rättssäker och likvärdig. På så sätt blir betygen mer relevanta utifrån elevens kunskapsnivå i ämnet.

I rapporten Likvärdiga betyg och meritvärden beskriver vi problematiken i dagens betygssystem och visar hur de nationella proven skulle kunna användas för att uppnå mer en mer likvärdig betygssättning i den svenska skolan.

Likvärdiga betyg och meritvärden

Så påverkar ändringarna de olika skolformerna

Här kan du läsa mer om ändringarna och hur de påverkar de olika skolformerna.

Sammantagen bedömning gäller för all betygssättning efter 1 juli 2022.

Det som i dag kallas kunskapskrav i de ändrade kursplanerna i Lgr22, Lgrsär22, Lgrspec22 och Lgrsam22 byter namn till betygskriterier, men kommer att ha samma innehåll. I kursplanerna för lågstadiet och för ämnesområden i grundsärskolan och specialskolan byter kunskapskrav namn till kriterier för bedömning av kunskaper.

Sammantagen bedömning gäller för all betygssättning efter 1 juli 2022.

Det som i dag heter kunskapskrav byter namn till betygskriterier, men innehållet är oförändrat. Helt nya betygskriterier formuleras i samband med att vi tar fram nya ämnesplaner i ämnesbetygsreformen 2025.

Ämnesplaner för gymnasiesärskolans ämnesområden byter namn till kriterier för bedömning av kunskap.

För komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå gäller en ny princip för betygssättning från den 1 juli 2022.

För komvux på grundläggande nivå, komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux i sfi som har en förenklad betygsskala med enbart ett godkänt betygssteg tillämpas inte den nya principen för betygssättning.

För samtliga skolformsdelar där det sätts betyg byter kunskapskrav namn till betygskriterier, men innehållet i kurs- och ämnesplaner är oförändrat. Helt nya betygskriterier formuleras för komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå i samband med att vi tar fram nya ämnesplaner i ämnesbetygsreformen 2025.

I kursplanerna för ämnesområden inom komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå byter kunskapskrav namn till kriterier för bedömning av kunskaper.

Frågor och svar om hur den nya principen för betygssättning och ämnesbetygsreformen påverkar komvux. Länk till annan webbplats.

Nya allmänna råd om betyg och prövning

De nya bestämmelserna påverkar Skolverkets allmänna råd om betyg, betygssättning och prövning. Vi har därför reviderat råden och kommentarerna till dem. Efter revideringen heter publikationen Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning.

Råden och kommentarerna vänder sig till lärare, rektorer och huvudmän i alla skolformer där betyg sätts. Med dem vill Skolverket stödja likvärdiga och rättvisande betyg och prövningar. Publikationen innefattar råd och stödjande kommentarer om det förberedande arbetet, om att informera elever om betyg, om att sätta betyg och genomföra prövning samt om att följa upp betyg och betygssättning.

Ladda ner Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning

Stödsidan Sätt er in i de nya allmänna råden om betyg och prövning

Film: Nya allmänna råd om betyg och prövning (tid 2:15 min.)

För dig som är rektor

Du som är rektor behöver se till att rutiner och verktyg för dokumentation, bedömning och betygsättning är anpassade efter de nya allmänna råden om betyg och prövning. Det är bra att tänka på de frågor som kan uppstå vid bedömning och betygsättning inför det första betygssättningstillfället med de nya bestämmelserna. Det kan redan tidigt i planeringen vara bra att ställa sig följande frågor:

 • När kan lärarna få tid till kollegialt arbete med webbsidan Sätt er in i de allmänna råden om betyg och prövning?
 • Har lärarna den tid de behöver för bedömning och betygssättning?
 • Behöver vi skapa möjligheter till sambedömning?
 • Behöver vi se över våra rutiner och verktyg för dokumentation, bedömning och betygsättning så att de ligger i linje med styrdokumenten och Skolverkets allmänna råd?
 • Behöver vi se över våra rutiner för att informera elever och vårdnadshavare om bedömning och betyg?

Film: Digital konferens om de nya bestämmelserna för betygssättning (tid 1 h 41 min.)

Hur kan du som rektor eller skolchef främja en mer rättvisande betygssättning i din verksamhet? Den 10 oktober bjöd vi in huvudmän och rektorer till en digital konferens om de nya bestämmelserna för betygssättning och de nya allmänna råden om betyg och prövning. Det här är en inspelad version av konferensen.

Innehåll i filmen

 • 00.00: Inledning
 • 0.03.31: Jörgen Tholin: Betyg som bättre speglar elevernas kunskaper
 • 0.34.05: Skolverket: De nya allmänna råden om betyg och prövning
 • 1.06.30: Skolverket: Implementering
 • 1.12.30: Skolverket: Aktuellt om ämnesbetygsreformen
 • 1.24.44: Avslutande frågestund

Presentationsmaterial

Här kan du ladda ner presentationen som vi visade på konferensen:

Digital konferens om nya bestämmelser för betygssättning och nya allmänna råd Powerpoint, 12 MB.

Material för dig som är lärare

Vi har tagit fram olika stöd för dig som är lärare om hur du sätter betyg. Här kan du läsa mer om vad som finns och vad som är på gång.

Sidor om hur du sätter betyg

Vid betygssättning gör du som lärare en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna och sätter det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. Här hittar du information om vad som gäller för betyg och betygssättning i olika skolformer.

Betyg

Föreläsningar om undervisning, bedömning och betyg

Vi har tagit fram föreläsningar som handlar om undervisning, bedömning och betygssättning. Föreläsningarna är en del av serien Läroplanerna i fokus och vänder sig till dig som är lärare. I anslutning till föreläsningarna finns frågor som du och dina kollegor kan använda i era kollegiala diskussioner.

Föreläsningsserien Läroplanerna i fokus

Sätt er in de allmänna råden om betyg och prövning

Den här webbsidan vänder sig till dig som är lärare och är tänkt att ge dig och dina kollegor möjlighet att sätta er in i de nya bestämmelserna och diskutera hur ni kan utveckla ert arbete med bedömning och betyg. Här hittar du filmer, diskussionsfrågor och annat material för ert kollegiala arbete med de allmänna råden om betyg och prövning. Materialet tar cirka 6 timmar att arbeta med och tar bland annat upp

 • syftet med olika bedömningar
 • sammantagen bedömning
 • att planera för ett brett och varierat betygsunderlag
 • ändamålsenlig dokumentation
 • risker med betygsmatriser
 • sambedömning
 • att kommunicera betyg till elever.

Sätt er in i de nya allmänna råden om betyg och prövning

Nya filmer om betyg och betygssättning

Under 2022 och 2023 publicerar vi nya filmer om olika aspekter av betygssättning. Syftet med filmerna är att förklara hur betygssättningen fungerar och ska vara ett stöd vid betygssättningen:

 1. Nya allmänna råd om betyg och prövning Länk till annan webbplats.
 2. Att sätta betyg (för lärare) Länk till annan webbplats.
 3. Så sätter lärare betyg (för elever) Länk till annan webbplats.
 4. Så sätter lärare betyg (för vårdnadshavare) Länk till annan webbplats.
 5. Så fungerar de nationella proven (för lärare) Länk till annan webbplats.
 6. Terminsbetyg (för lärare) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 7. Undantagsbestämmelsen - publiceras i januari

Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev så får du alltid den senaste informationen och uppdateringar om när vårt stöd finns tillgängligt.

Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 11 januari 2023