Frågor och svar

Hur förhåller sig Bygga svenska till kunskapskraven i ämnet svenska som andraspråk?

Det är språkutvecklingen som följs i Bygga svenska och materialet är inte kopplat till någon specifik ämnes- eller kursplan som ju innehåller centralt innehåll och kunskapskrav.

Lärare måste bedöma när elevens språk räcker till för att arbeta med centralt innehåll och visa att man når kunskapskraven, och för vilket betyg, i ämnet svenska/svenska som andraspråk liksom i andra ämnen.

Att sätta betyg efter kunskapskraven görs summativt i ett ämne eller kurs och visar om eleven når givna mål. Bygga svenska är till för formativ bedömning som visar utveckling, som i sin tur formar undervisningen efter bedömningen.