Bedömningsstöd i engelska på gymnasial nivå

Som stöd för bedömningen i engelska finns självbedömningsmaterial, stöd i digital läsning och prov i kursen Engelska 7 som prövar hör- och läsförståelse samt muntlig och skriftlig produktion och interaktion.

Självbedömning i Engelska 5

I kursen Engelska 5 finns tre elevuppgifter. English Usage Checklist syftar till att hjälpa eleverna att blir medvetna om hur mycket engelska de använder i vardagslivet. Student Background Questionnaire kan ligga till grund för planering av kursen engelska 5 och Self-Assessment Questionnaire kan ge tillfälle till reflektion kring den egna språkliga färdigheten i relation till ämnesplanen.

Självbedömning i engelska 5 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Digital läsning i Engelska 5 och 6

Digital läsning i engelska är ett bedömningsstöd som kan fungera som ett pedagogiskt stöd och ett komplement till de nationella proven i engelska.

Materialet innehåller elevexempel och är tänkt att ge dig som lärare stöd vid bedömningen av de delar av kunskapskraven som tar upp förmågan att söka, välja, värdera och kritiskt granska information från internet och andra medier. Motsvarande material finns för årskurs 3–6 och 7–9 i grundskolan.

Digital läsning i Engelska 5 och 6 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Prov i Engelska 7

Efter 2018 publiceras inga fler prov i Engelska 7. Det är upp till dig som lärare att alternera mellan de tre hittills publicerade proven i bedömningsportalen för att minska risken för spridning av proven.

Det är viktigt att provmaterialet enbart används så som det är avsett, nämligen som kursprov vid slutet av kursen. Proven omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen.

Oavsett vilket prov du väljer att använda dig av är det viktigt att i god tid läsa igenom lärarinformationen så att du till exempel kan förbereda Writing-delen på rätt sätt. Inspirationsmaterialet för Writing skiljer sig åt mellan de olika åren.

Prov i Engelska 7 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Exempeluppgifter

På Göteborgs universitets webbplats hittar du exempel på uppgiftstyper.

Exempel på uppgifter ur provet i Engelska 7länk till annan webbplats

Lösenordsskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Senast uppdaterad 26 mars 2021

Innehåll på denna sida

    Gemensam europeisk referensram för språk

    Gemensam europeisk referensram för språk, Gers, används för att bedöma språkfärdighet i andra språk än en persons modersmål.

    Gemensam europeisk referensram för språk