Nya namn på vissa skolformer och stärkt utbildning

Från den 2 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen som syftar till stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter också namn. Här kan du läsa om vad ändringarna innebär och om vårt stöd.

Då börjar ändringarna gälla

Ändringarna gäller från den 2 juli 2023.

Det här innebär ändringarna

Ändringarna innebär att

  • grundsärskolan byter namn till anpassade grundskolan
  • gymnasiesärskolan byter namn till anpassade gymnasieskolan
  • komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå byter namn till komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå
  • uttrycket utvecklingsstörning ersätts med intellektuell funktionsnedsättning
  • benämningen träningsskola tas bort.

Även elevens val tas bort i anpassade grundskolan. Denna tid fördelas i stället på andra ämnen och ämnesområden.

Timplan för grundsärskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film: Fem frågor om anpassade skolformer (tid 3:09 min)

I den här filmen svarar vi på fem vanliga frågor om namnbytet och de nya begreppen.

Vi uppdaterar texter och material

Vi uppdaterar styrdokument, stödmaterial och webbtexter med de nya namnen och benämningarna under våren och hösten 2023.

Läroplanen för anpassade grundskolan och läroplanen för specialskolan kommer att finnas i reviderade upplagor från och med den 2 juli 2023. Förkortningarna för läroplanerna är Lgra22 respektive Lspec22. Bortsett från namn- och begreppsändringarna är innehållet i läroplanerna oförändrat.

Förhandsbeställ läroplanen för anpassade grundskolan

Nu kan du förhandsbeställa en ny utgåva av den tryckta läroplanen för anpassade grundskolan.

Läroplan för anpassade grundskolan, Lgra22 (länk till Norsteds juridik) Länk till annan webbplats.

Engelska översättningar

Här ser du vad de nya skolformsnamnen heter på engelska.

Engelska översättningar av skolformer

Svenskt namn

Engelsk översättning

Anpassade grundskolan

Compulsory School for Pupils with Intellectual Disabilities

Anpassade gymnasieskolan

Upper Secondary School for Pupils with Intellectual Disabilities

Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Basic Education for Adults with Intellectual Disabilities

Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Upper Secondary Education for Adults with Intellectual Disabilities

Anpassade skolformer

Schools for Pupils with Intellectual Disabilities and Education for Adults with Intellectual Disabilities

Stöd och kompetensutveckling i arbetet

Under 2023 tar vi fram kompetensutveckling och stöd till lärare och elevassistenter i de anpassade skolformerna. Vi ser också över och uppdaterar vårt befintliga stöd. Syftet är att stärka undervisningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Vi samarbetar med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Här kan du läsa mer om vad som är på gång:

Specialpedagogik för lärande

Insatsen Specialpedagogik för lärande har breddats till att omfatta de anpassade skolformerna. Vi har även tagit fram en ny modul specifikt för de anpassade skolformerna. Modulen fokuserar på hela arbetslaget och tar bland annat fasta på samarbetet mellan lärare och elevassistenter.

Specialpedagogik för lärande

Moduler i Lärportalen

På Lärportalen kan du läsa forskningsbaserade artiklar, se undervisningsfilmer och få förslag på undervisningsaktiviteter. Materialet bygger på kollegialt lärande. Det finns moduler för anpassade grund- och gymnasieskolan om språk-, läs- och skrivutveckling, didaktiska perspektiv på matematikundervisningen, programmering och naturvetenskap.

Lärportalen

Kurs om kunskapsbedömning i de anpassade skolformerna

Kursen erbjuder verksamma lärare en allmändidaktisk kompetensutveckling om kunskapsbedömning i de anpassade skolformerna, oavsett ämne eller ämnesområde. Kursen omfattar 7,5 hp och ges på distans av Högskolan Kristianstad.

Kunskapsbedömning i anpassade skolformer

Webbkurser om sexualitet, samtycke och relationer i anpassad grund- och gymnasieskola

Vi har webbkurser om sexualitet, samtycke och relationer för lärare i anpassade grund- och gymnasieskolan. Kurserna utgår från de nya formuleringarna i läroplanernas inledande delar som började gälla den 1 juli 2022.

Sexualitet, samtycke och relationer i anpassade grundskolan− webbkurs

Sexualitet, samtycke och relationer i anpassade gymnasieskolan − webbkurs

Filmer om läsfrämjande och lektionsutveckling i anpassade grundskolan

I den här filmen samtalar en rektor, lärare och skolbibliotekarie om hur skolan arbetar med läsintresse med elever i anpassade grundskolan.

Så kan du stärka elevers läsning Länk till annan webbplats.

Artikeln Att planera, bedöma och ge återkoppling i ämnen och ämnesområden

Artikeln handlar om olika aspekter av formativ bedömning i de anpassade skolformerna.

Planerad publicering är våren 2023.

Garanti för tidiga stödinsatser och nya nationella bedömningsstöd

Den 1 juli 2024 börjar garantin för tidiga stödinsatser gälla i anpassade grundskolan. Syftet är att uppmärksamma de elever som behöver stöd i sitt lärande och att tidigt sätta in stödinsatser i svenska, svenska som andraspråk och matematik som är utformade efter varje elevs behov.

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Nya nationella bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik kommer samtidigt att bli obligatoriska att använda i årskurs 1 och 3. De nya bedömningsstöden publiceras i god tid före den 1 juli 2024.

Bedömning i grundsärskolan

Välkommen till den digitala konferensen Mötesplats anpassade skolformer 2023

Den 13–16 juni arrangerar vi tillsammans med SPSM Mötesplats anpassade skolformer – en digital konferensvecka för dig som arbetar i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola eller komvux som anpassad utbildning. Under veckan väljer du själv bland en mängd webbinarier med olika teman.

Mötesplats anpassade skolformer 2023

Senast uppdaterad 26 maj 2023