Frågor och svar

Innebär ändringarna i läroplanernas inledande delar något för fritidshemmet och förskoleklassen?

Ja, formuleringarna i läroplanens inledande delar gäller också för fritidshemmet och förskoleklassen.