Regeringen föreslår ändringar i betygssystemet

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss med förslag på ändringar i skollagen. Förslagen ska leda till att betygen som sätts i samtliga skolformer bättre speglar elevernas kunskaper.

Regeringens förslag innebär bland annat att

  • begreppet kunskapskrav ska ersättas av begreppet betygskriterier i alla skolformer och årskurser där betyg sätts
  • det ska införas en ny princip för betygssättning som innebär att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper
  • begreppen kunskapskrav och kravnivåer ska ersättas av begreppet kriterier för bedömning av kunskaper i de skolformer och årskurser där betyg inte sätts, till exempel i grundskolans lägre årskurser, ämnesområden i grundsärskolan och på gymnasiesärskolans individuella program och inom ämnesområden på komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå
  • ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg i gymnasieskolan, i gymnasiesärskolan, inom komvux på gymnasial nivå och inom komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

När föreslås ändringarna börja gälla?

Ändringarna om den nya principen för betygssättning, betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper föreslås träda i kraft och tillämpas från den 1 juli 2022. Förslagen innebär inte att Skolverket kommer att behöva formulera om innehållet i kunskapskraven i de kursplaner som redan är beslutade och börjar gälla från höstterminen 2022.

Ändringarna om att ämnesbetyg ska införas föreslås träda i kraft den 15 juli 2022 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.

Läs mer om förslagen på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer om ämnesbetygsreformen inom gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå

Vad händer nu?

En lagrådsremiss är ett utkast till lag som regeringen lämnar till Lagrådet, som bland annat granskar att förslaget inte strider mot någon grundlag. Regeringen bearbetar därefter förslaget och lämnar det sedan som en proposition till riksdagen.

Senast uppdaterad 01 september 2021

Innehåll på denna sida