Spridning av nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan

Om det står klart att innehållet i ett nationellt prov eller delprov är känt bland elever kan rektor behöva ta beslut om att använda ett ersättningsprov. Det är viktigt att skolan har tydliga rutiner så att man kan agera skyndsamt i ett sådant fall.

Om ett prov har spridits är det rektorn som beslutar om eleverna ska genomföra ersättningsprovet istället för ordinarie prov eller inte. Ett sådant beslut ska grunda sig på att rektorn med säkerhet vet att provet är känt för eleverna i förväg. Skolverket kan rekommendera rektorer att använda ersättningsprovet om vi fått bevis för att ett prov har blivit exponerat.

Ha tydliga rutiner

Det är avgörande att skolan följer de regler som finns för hantering av proven för att minska risken för att prov exponeras innan provdatum.

Det är också viktigt att skolan har rutiner för en eventuell spridning. Att ett prov är känt för eleverna blir ofta uppmärksammat kort inpå provdagen, vilket gör att skolan ofta har kort om tid på sig att kopiera upp ersättningsprov och förbereda provgenomförandet. Skolan kan till exempel se till att berörd personal vet var ersättningsprovet finns. Ersättningsprov skickas inte ut varje år och de skickas endast ut i ett exemplar.

Det är rektorn som beslutar om skolan ska använda ersättningsprovet istället för ordinarie prov. Eftersom nya ersättningsprov inte skickas ut varje år kan samma ersättningsprov komma att användas flera gånger. Skolan behöver därför spara originalet av ersättningsprovet även efter att det har använts.

Grundskolan: Hantera nationella proven säkert

Gymnasieskolan: Hantera nationella proven säkert 

Komvux på gymnasial nivå: Hantera nationella proven säkert

När spridning upptäcks i efterhand

I vissa fall kan elevernas kännedom om provet bli uppenbar alldeles för sent eller till och med efter provgenomförandet. Det är då viktigt att läraren är uppmärksam på prestationer som sticker ut. Om en eller flera elever har ett oväntat högt resultat i förhållande till vad hen vanligtvis brukar prestera kan det vara ett tecken på fusk. Läraren kan inte utgå ifrån att en hel klass har fuskat. Den här bedömningen behöver göras på individnivå.

Missad chans att visa sina kunskaper

Om läraren kan konstatera att en elev har fuskat kan provresultatet inte tas med i den samlade bedömning av elevens kunskaper vid betygssättningen. Det här innebär att eleven har missat en chans att visa sina kunskaper och skolan kan inte låta elever göra om till exempel ersättningsprovet vid ett annat tillfälle. Läraren bör också konsultera den policy som används vid fusk på aktuell skola.

Lämna in resultat

När skolan har använt ersättningsprovet

Insamlingen till Statistiska centralbyrån (SCB) skiljer sig åt för grundskolan och gymnasieskolan när en skola har använt ersättningsprovet. Specialskolor rapporterar inga resultat till SCB.

Om årskurs 9 har använt ersättningsprovet ska skolan i rapporteringen till SCB ange att eleverna har genomfört ersättningsprov. Om en gymnasieskola har använt ersättningsprovet ska de rapportera in resultatet till SCB och ange att ersättningsprovet har använts.

Det här påverkar förstås inte elevernas resultat, men det är viktigt för den officiella statistiken att olika provs resultat inte blandas ihop.

Skolan deltar inte i insamlingen till lärosätena (insamling 2) eftersom den här insamlingen, av elever födda på vissa datum, syftar till att följa upp det ordinarie provet och utveckla provverksamheten.

När läraren uppmärksammar spridningen i efterhand

Om det vid bedömningen står klart för läraren att en eller flera elever har haft kännedom om provet i förväg ska skolan ange att eleven ej deltagit i provet i insamlingen till SCB (insamling 1).

Skolan deltar inte i insamlingen till lärosätena (insamling 2) eftersom den här insamlingen, av elever födda på vissa datum, syftar till att följa upp det ordinarie provet och utveckla provverksamheten

Kontakt

Om du har viktig information om de nationella proven, till exempel uppgifter om att ett prov har spridits inför ett provtillfälle, kontakta gärna denna adress:

E-post till nationellaprov@skolverket.se

Tidigare information om spridning

Här är de prov som har spridits bland elever under våren 2019.

Delprov C i engelska för årskurs 9

Uppdaterat 10 april 2019.

Uppsatsämnena i delprov C i engelska för årskurs 9 sprids mellan elever på sociala medier. Vi anser att provet ändå kan genomföras.

Vid bedömningen bör lärare ta hänsyn till att elever kan ha känt till provets innehåll i förväg.

Provet ska genomföras den 11 april 2019.

Muntliga delprov i Engelska 6 på gymnasiet

Uppdaterat 5 april 2019.

Delar av det muntliga delprovet i Engelska 6 på gymnasiet sprids mellan elever på sociala medier. Vi anser att provet kan genomföras trots spridningen. Vid bedömningen bör lärare ta hänsyn till att elever kan ha känt till provets innehåll i förväg.

Provet ska genomföras på valfritt datum från vecka 12.

Delprov B i Kemi, Fysik och biologi för årskurs 9

Uppdaterat 5 april 2019.

Vi kan bekräfta att bilder på de laborativa delproven i kemi, fysik och biologi för årskurs 9 sprids bland elever i sociala medier. De laborativa delproven genomförs runt om i landet från och med vecka 11.

Vår bedömning är att provet fortfarande kan pröva de kunskaper som är provet är tänkt att pröva. Det är framförallt den sista uppgiften av delprovet som påverkas av att eleven har haft lång tid på sig att förbereda sig och möjlighet att prata med andra elever. Vi är väl medvetna om att upplägget med genomförande under en provperiod medför risker och därför ska den sammantagna bedömningen av delprovet i låg grad påverkas av att elever haft tillgång till delprovet i förväg. Om du som lärare misstänker att en elev har fuskat kan du ställa följdfrågor för att få en tydligare bild av elevens faktiska kunskaper.

Elevens provresultat ska särskilt beaktas vid betygssättningen, men undantag kan göras om du ifrågasätter tillförlitligheten i resultatet.

Mer om att särskilt beakta resultaten från de nationella proven  

Delprov C i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9

Uppdaterat 14 mars 2019.

Vi har kunnat bekräfta att uppsatsdelarna i delprov C i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 9 sprids mellan elever. Spridningen har skett i sociala medier under natten mellan 13 och 14 mars.

Vi bedömer att provet kan pröva de kunskaper som avses trots spridningen, men rektor har möjlighet att besluta om att använda uppsatsämnena från ersättningsprov.

Lärare kan behöva vara extra vaksamma vid bedömningen av provet i de fall ordinarie provet används.

Ska vi använda ersättningsprovet?

Skolverket bedömer att det ordinarie provet kan pröva de kunskaper som avses trots spridningen, men rektor har möjlighet att besluta om att använda uppsatsämnena från ersättningsprov. Ersättningsprovet för svenska och svenska som andraspråk är framförallt tänkt att användas för delprov B.

Om ersättningsprov används, behöver eleverna extra tid för att läsa tillhörande texthäfte.

När skickades ersättningsprovet ut?

Ersättningsprovet för svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 skickades ut i år, 2019.

Hur ska vi bedöma elevernas resultat om vi använt ersättningsprovet?

Proven är likställda varandra och den enskilda eleven får ett delprovresultat precis som vanligt. Delprovsresultatet kan användas som stöd för lärarens bedömning och betygssättning, skillnaden är att eleven inte får ett sammanvägt provbetyg.

Vi har precis genomfört provet och misstänker att flera elever haft tillgång till uppgifterna sedan innan. Ska vi göra om provet?

Nej, ni behöver inte göra om provet. Däremot är det viktigt att läraren beaktar att eleven kan ha haft tillgång till uppgifterna i förväg vid bedömningen av delprovet. När läraren sätter betyg i ämnet måste alla elevens prestationer vägas in och då ska nationella provet särskilt beaktas. Om läraren vid betygssättningen har särskilda skäl att starkt ifrågasätta tillförlitligheten i en elevs resultat på ett nationellt prov, ska läraren inte särskilt beakta resultatet.

Provresultatets betydelse för betyget

Vi har genomfört ordinarie prov men misstänker att eleverna kände till uppgifterna i förväg, ska vi fortfarande rapportera in resultatet?

Om skolan använt det ordinarie delprovet, men i efterhand misstänker att eleverna kände till uppgifterna, ska skolan rapportera att eleverna inte deltagit i delprovet. Resultatet ska inte heller vägas samman med de andra delproven till ett provbetyg. Det är viktigt för den officiella statistiken att resultaten är tillförlitliga, vilket de inte är när eleverna känt till uppgifterna före genomförandet.

För den enskilda eleven har det ingen betydelse att resultatet inte rapporteras in. Eleven har genomfört provet och resultatet kan användas som stöd för lärarens bedömning och betygssättning. Läraren behöver dock ta hänsyn till att eleven eventuellt kände till uppgiften och ställa detta mot elevens andra prestationer när det är dags för betygssättning i ämnet.

Ska ersättningsprovet fortfarande kunna användas som ersättningsprov vid ett annat år?

Ja, ersättningsprovet som användes ska låsas in igen och ska kunna användas som ersättningsprov under den tid som det är sekretesskyddat.

Muntliga delprov i Svenska 1 på gymnasiet

Uppdaterat 6 mars 2019

Förberedelsematerialet till muntliga delprovet i Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 på gymnasiet sprids mellan elever på sociala medier. Eleverna får ta hem provet för att förbereda sig inför genomförandet på skolan. Den här spridningen är därför inte jämförbar med när ett skriftligt nationellt prov sprids i förväg.

Provet ska genomföras före delprov B och C, det vill säga senast den 1 april 2019.

Senast uppdaterad 16 maj 2019

Frågor och svar

Om du har viktig information om de nationella proven, till exempel uppgifter om att ett prov har spridits inför ett provtillfälle, kontakta gärna denna adress.
nationellaprov@skolverket.se

Ersättningsprovet ska enligt reglerna arkiveras och detta behöver skolan ha rutiner för. Om skolan brustit i rutinerna och inte hittar ersättningsprovet kan de kontakta vår distributör Exakta.

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se

Om spridningen blivit känd med kort varsel kan skolan kontakta en närliggande skola för att få tillgång till ersättningsprovet och kopiera upp det till eleverna. Observera att provet inte får överföras till digitalt format eller skickas digitalt mellan skolor.

Det finns regler och instruktioner som beskriver hur skolan ska hantera de nationella proven. Det är viktigt att rektorn, du som lärare och andra som arbetar på skolan känner till och följer dessa. Vi genomför just nu en rad insatser för att motverka att prov sprids innan provtillfället. Rutinerna för att ta emot leveranser med provmaterial och hantera proven säkert på skolan är viktiga delar i det här arbetet.

Hantera nationella prov i grundskolan

Hantera nationella prov i gymnasieskolan

Anmäler till polis och Skolinspektionen

Alla rapporter om felaktig hantering av de nationella proven anmäls till Skolinspektionen som ansvarar för att granska om enskilda skolor följer lagar och regler. Skolverket har i flera fall där det varit tydligt varifrån spridningen av ett nationellt prov startat även gjort en polisanmälan.

Digitaliseringen av proven

Att digitalisera de nationella proven är ett stort och komplicerat arbete som tar tid. Digitaliseringen av nationella prov är ett av de största it-projekt som genomförts inom utbildningsområdet i Sverige och medför en stor förändring av skolornas arbetssätt. Tusentals skolor och hundratusentals elever berörs av digitaliseringen av proven. Beredskapen på skolorna ser olika ut idag och Skolverket måste därför försäkra sig om att alla skolor har nödvändig teknik och digital kompetens för att kunna genomföra proven digitalt.

Under hösten 2018 inleder vi en försöksverksamhet för införandet av digitala nationella prov. Försöksverksamheten omfattar 100 skolor. Den syftar både till att pröva de olika delarna i den tekniska lösningen och till att undersöka skolors beredskap.

Mer om digitaliseringen av de nationella proven

Mer om försöksverksamheten med digitala nationella prov