Frågor och svar

Vad gör Skolverket för att hindra spridning av nationella prov?

Det finns regler och instruktioner som beskriver hur skolan ska hantera de nationella proven. Det är viktigt att rektorn, du som lärare och andra som arbetar på skolan känner till och följer dessa. Vi genomför just nu en rad insatser för att motverka att prov sprids innan provtillfället. Rutinerna för att ta emot leveranser med provmaterial och hantera proven säkert på skolan är viktiga delar i det här arbetet.

Hantera nationella prov i grundskolan

Hantera nationella prov i gymnasieskolan

Anmäler till polis och Skolinspektionen

Alla rapporter om felaktig hantering av de nationella proven anmäls till Skolinspektionen som ansvarar för att granska om enskilda skolor följer lagar och regler. Skolverket har i flera fall där det varit tydligt varifrån spridningen av ett nationellt prov startat även gjort en polisanmälan.

Digitaliseringen av proven

Att digitalisera de nationella proven är ett stort och komplicerat arbete som tar tid. Digitaliseringen av nationella prov är ett av de största it-projekt som genomförts inom utbildningsområdet i Sverige och medför en stor förändring av skolornas arbetssätt. Tusentals skolor och hundratusentals elever berörs av digitaliseringen av proven. Beredskapen på skolorna ser olika ut idag och Skolverket måste därför försäkra sig om att alla skolor har nödvändig teknik och digital kompetens för att kunna genomföra proven digitalt.

Under hösten 2018 inleder vi en försöksverksamhet för införandet av digitala nationella prov. Försöksverksamheten omfattar 100 skolor. Den syftar både till att pröva de olika delarna i den tekniska lösningen och till att undersöka skolors beredskap.

Mer om digitaliseringen av de nationella proven

Mer om försöksverksamheten med digitala nationella prov