Så arbetar vi med att förbättra kursplaner och kunskapskrav

Skolverket har beslutat om hur vi ska gå vidare i arbetet med att förbättra skolans kursplaner. Fyra områden prioriteras.

Bättre balans mellan faktakunskaper och förmågor, tydligare skillnader mellan vad elever i olika årskurser förväntas kunna och förbättrade kunskapskrav för att underlätta betygssättningen. Det är några av de förändringar vi på Skolverket vill genomföra. Vi fokuserar på grundskolan och våra prioriteringar kan sammanfattas i fyra punkter:

1. Betona faktakunskaper mer

Vår analys visar att kursplanernas formuleringar om målen kan uppfattas så att faktakunskaper inte tillmäts tillräckligt stort betydelse. I dag används endast kunskapsuttrycket ”förmåga att” i målen. Vi vill även lägga till ”kunskaper om”, ”förståelse av” och ”färdigheter i” på samma sätt som i gymnasieskolan. Därigenom skapas en bättre balans mellan fakta och förmågor i grundskolans kursplaner.

2. Anpassa det centrala innehållet

I vissa kursplaner är det centrala innehållet väldigt omfattande, vilket kan skapa svårigheter att få undervisningstiden att räcka till. I andra kursplaner är det centrala innehållet inte tillräckligt konkret. Vi vill göra konkretionsgraden mer likartad i de olika ämnena.

3. Tydliggöra skillnaden mellan årskurser i kursplanernas centrala innehåll

Vår analys visar att det centrala innehållet i kursplanerna inte tydliggör tillräckligt väl den kunskapsutveckling som ska ske mellan olika årskurser. Det ska till exempel bli tydligare att de kunskaper som förväntas av en elev i årskurs 3 skiljer sig markant från vad som väntas av en elev i årskurs 9.

4. Förbättra kunskapskraven

Med dagens betygssystem behöver kunskapskraven göras mindre omfattande och mindre detaljerade för att undvika att det uppstår problem vid betygssättning. Formuleringarna av kunskapskraven ska underlätta en helhetsbedömning. Därmed kan man komma åt problemet att en elev kan få ett betydligt lägre betyg bara för att eleven inte har kunskaper motsvarande ett enskilt kunskapskrav. Vi går också vidare med att undersöka om vi kan formulera kunskapskraven bättre med mer ämnesspecifika begrepp och förmågor.

I slutet av 2019 räknar vi med att lägga fram förslag på förändringar av kursplanerna på regeringens bord som därefter fattar beslut.

Möjlighet att lämna synpunkter

Under höstterminen 2018 kommer vi att ha en fortsatt dialog med lärare, men också med forskare och experter av olika slag. När vi är klara med förslag på reviderade kursplaner och kunskapskrav så kommer det finnas möjligheter att lämna synpunkter. Vi kommer dels att kontakta utvalda remissinstanser med riktade utskick samt publicera förslagen på vår hemsida och i sociala medier. Lärarnas åsikter och erfarenheter är helt centrala i vårt arbete. Om du har frågor kring detta e-posta till ann-Christin.Hartman@skolverket.se

Länkar

Kursplaner

Betyg och kunskapskrav

Läs mer om vårt arbete med att förbättra kursplanerna och kunskapskrav i Peter Fredrikssons debattartikel i DN, 2018-06-19
länk till annan webbplats