Från och med den 1 juli 2022 gäller nya kursplaner i sameskolan. Läs kursplanerna här.

Samiska

GRSMSMI01grsam2

Kursplan - Samiska

Samerna är vårt lands enda urfolk och samiskan är officiellt språk i Sverige, Norge och Finland. Det samiska språket är en viktig kulturbärare som uttrycker gemensamma erfarenheter, värden och kunskaper och förenar samerna tvärs över gränserna i Sápmi/Sábme/Saepmie. Kunskaper i samiska och svenska och kunskaper om den samiska kulturen stärker den egna identiteten och möjliggör deltagande i både det samiska och det svenska samhället.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet samiska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om det samiska språket samt kunskaper om den samiska kulturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en funktionell tvåspråkighet, sin förståelse av omvärlden och sin identitet.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa, skriva och samtala på samiska. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att möta och utveckla kunskaper om samiska texter i olika genrer liksom om nord-, lule- och sydsamiska varieteter i talad form. Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla kunskaper om bilder, filmer och musik med anknytning till samiska traditioner och uttrycksformer.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en språklig säkerhet i tal och skrift och tilltro till sin förmåga att uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i tal och skrift, liksom en medvetenhet om hur språkbruket varierar beroende på situation och sociala sammanhang. Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla kunskaper för att kunna göra jämförelser mellan samiskan och andra språk.

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om det samiska språkets historia och utveckling. Eleverna ska genom undervisningen även ges möjlighet att utveckla sin kulturella identitet. Undervisningen ska därför bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om samisk historia, samiska näringar och traditioner samt om samiska samhällsstrukturer.

Genom undervisningen i ämnet samiska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förstå olika former av talad samiska,
 • läsa och tolka innehållet i olika texter för skilda syften,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, samt
 • reflektera över sociala, historiska och kulturella företeelser i det samiska samhället.

Centralt innehåll

I årskurs 1–3, inom ramen för samiska som förstaspråk

I årskurs 1–3, inom ramen för samiska som förstaspråk

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Skrivande av texter om för eleven välbekanta ämnen.
 • Samiska alfabetet.
 • Stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal om vardagliga företeelser och händelser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationen.

Texter

 • Berättande och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, sagor och sägner, samt texter med anknytning till samiska traditioner, företeelser och uttrycksformer.
 • Faktatexter för barn med anknytning till samiska traditioner, företeelser och uttrycksformer.

Språkbruk

 • Likheter och skillnader mellan elevens talspråk och skriftspråket.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter, samt ord och begrepp som är specifika för samiska miljöer, till exempel dialektord och släktbenämningar.

Samisk kultur

 • Samers levnadssätt i dag med utgångspunkt i historia och kulturarv. Traditionella samiska boendeformer, färdsätt och näringar i form av renskötsel, jakt och fiske.
 • Samiskt kulturarv i form av olika slöjdarter och musik.
 • Språkområden i Sverige där elevens egen språkvarietet talas.

I årskurs 4–6, inom ramen för samiska som förstaspråk

I årskurs 4–6, inom ramen för samiska som förstaspråk

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Skrivande av berättande texter och faktatexter med hjälp av texternas typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler, ords böjningsmönster och ordklasser.
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal om egna och andras upplevelser, vardagliga företeelser och händelser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.

Texter

 • Berättande och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, sagor och sägner. Berättande och poetiska texter som belyser samers villkor, traditioner och samiska uttrycksformer.
 • Faktatexter för barn och unga med anknytning till samiska traditioner, företeelser och uttrycksformer.

Språkbruk

 • Likheter och skillnader mellan elevens talspråk och skriftspråket.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter, samt ord och begrepp som är specifika för samiska miljöer, till exempel ord som beskriver naturen.

Samisk kultur

 • Samers levnadssätt idag med utgångspunkt i historia och kulturarv. Renskötselåret samt olika sätt att fiska och jaga.
 • Samiskt kulturarv i form av slöjdade bruks- och konstföremål, musik samt koltar från området där elevernas språkvarietet talas.
 • Nord-, lule- och sydsamiska språkområden i Sápmi/Sábme/Saepmie och elevens språkliga ursprung.

I årskurs 7–9, inom ramen för samiska som förstaspråk

I årskurs 7–9, inom ramen för samiska som förstaspråk

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att tolka och analysera texter från olika medier.
 • Skrivande av olika typer av texter med hjälp av deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Samiskans struktur med ordbildning, ords böjningsmönster, ordklasser och satsdelar.
 • Hjälpmedel för informationssökning och ordförståelse, till exempel ordböcker i tryckt och digital form.

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal om för eleven välbekanta ämnen, samt om aktuella händelser, tankar, känslor och åsikter.
 • Olika former för muntligt återberättande, beskrivande och reflekterande, samt muntliga presentationer med anpassning av språket till situation och mottagare.
 • Talad nord-, lule- och sydsamiska.

Texter

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna samt andra berättande och poetiska texter med anknytning till samiska traditioner och företeelser. Texter som belyser samers villkor, identitets- och livsfrågor.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas syfte, innehåll och typiska språkliga drag.

Språkbruk

 • Likheter och skillnader mellan elevens talspråk och skriftspråket.
 • Ord och begrepp för samiska traditioner, näringar och samhällsstrukturer, samt samiskt kulturarv.

Samisk kultur

 • Samers levnadssätt i dag med utgångspunkt i historia och kulturarv. Traditionella näringar och samiska institutioner och organisationer. Sametinget, dess verksamhet och funktion.
 • Några samiska författare och deras verk.
 • Traditionell och modern jojk och annan samisk musik.
 • Samiskans ursprung och utveckling.

I årskurs 1–3, inom ramen för samiska som andraspråk

I årskurs 1–3, inom ramen för samiska som andraspråk

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter.
 • Skrivande av olika slags enkla texter med bildstöd.
 • Samiska alfabetet.
 • Stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal, frågor och svar, samt hälsningsfraser och presentationer av sig själv.
 • Uttal, stavelser och satsmelodi.

Texter

 • Berättande och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, sagor och sägner, samt texter med anknytning till samiska traditioner och uttrycksformer.
 • Faktatexter för barn med anknytning till samiska traditioner och uttrycksformer.

Språkbruk

 • Ord och begrepp som är specifika för samiska miljöer, till exempel släktbenämningar.

Samisk kultur

 • Samers levnadssätt i dag med utgångspunkt i historia och kulturarv. Traditionella samiska boendeformer, färdsätt och näringar i form av renskötsel, jakt och fiske.
 • Samiskt kulturarv i form av olika slöjdarter och musik.
 • Språkområden i Sverige där elevens egen språkvarietet talas.

I årskurs 4–6, inom ramen för samiska som andraspråk

I årskurs 4–6, inom ramen för samiska som andraspråk

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Skrivande av berättande texter och faktatexter. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Samiskans struktur med meningsbyggnad, stavningsregler, ords böjningsmönster och ordklasser.
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal och dialoger om egna och andras upplevelser samt om vardagliga händelser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.
 • Uttal, stavelser och satsmelodi.

Texter

 • Berättande och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, sagor och sägner. Berättande och poetiska texter som belyser samers villkor, traditioner och samiska uttrycksformer.
 • Faktatexter för barn och unga med anknytning till samiska traditioner, företeelser och uttrycksformer.

Språkbruk

 • Ord och begrepp som är specifika för samiska miljöer, till exempel ord som beskriver naturen.

Samisk kultur

 • Samers levnadssätt idag med utgångspunkt i historia och kulturarv. Renskötselåret, samt olika sätt att jaga och fiska.
 • Samiskt kulturarv i form av slöjdade bruks- och konstföremål, musik samt koltar från området där elevernas språkvarietet talas.
 • Nord-, lule- och sydsamiska språkområden i Sápmi/Sábme/Saepmie och elevens språkliga ursprung.

I årskurs 7–9, inom ramen för samiska som andraspråk

I årskurs 7–9, inom ramen för samiska som andraspråk

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Skrivande av olika typer av texter med deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Samiskans struktur med ordbildning, ords böjningsmönster, ordklasser och satsdelar.
 • Hjälpmedel för informationssökning och ordförståelse, till exempel ordböcker i tryckt och digital form.

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal om för eleven välbekanta ämnen, samt om aktuella händelser, tankar, känslor och åsikter.
 • Olika former för muntligt återberättande, beskrivande och reflekterande, samt muntliga presentationer med anpassning av språket till situation och mottagare.
 • Talad nord-, lule- och sydsamiska.

Texter

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, samt andra berättande och poetiska texter med anknytning till samiska traditioner. Skönlitteratur som belyser samers villkor, identitets- och livsfrågor.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas syfte, innehåll och typiska språkliga drag.

Språkbruk

 • Ord och begrepp som är specifika för samiska miljöer, till exempel vädertecken och märkesdagar.

Samisk kultur

 • Samers levnadssätt i dag med utgångspunkt i historia och kulturarv. Traditionella näringar och samiska institutioner och organisationer. Sametinget, dess verksamhet och funktion.
 • Några samiska författare och deras verk.
 • Traditionell och modern jojk och annan samisk musik.
 • Samiskans ursprung och utveckling.

Kunskapskrav

Kunskapskrav för slutet av årskurs 6, inom ramen för samiska som förstaspråk

Inom ramen för samiska som förstaspråk

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan samtala om och diskutera bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet eller diskussionen. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga framställningar med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk samt viss anpassning till mottagaren. Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt använda olika hjälpmedel för kommunikation förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.

Eleven kan skriva texter med begripligt innehåll och viss språklig variation. Eleven använder då grundläggande regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med viss säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. Dessutom kan eleven presentera information i form av faktatexter med i huvudsak fungerande struktur, enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk, och även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt. Dessutom kan eleven på ett i huvudsak fungerande sätt söka och välja ut information ur faktatexter.

Eleven visar grundläggande kunskaper om samisk kultur genom att ge enkla beskrivningar av betydelsefulla traditioner, kulturella uttryck och språkområden knutna till Sápmi/Sábme/Saepmie. Eleven kan också föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av hur det samiska samhället har förändrats.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan samtala om och diskutera bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som relativt väl upprätthåller samtalet eller diskussionen. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga framställningar med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk samt relativt god anpassning till mottagaren. Genom att på ett ändamålsenligt sätt använda olika hjälpmedel för kommunikation förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.

Eleven kan skriva texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation. Eleven använder då grundläggande regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med relativt god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Dessutom kan eleven presentera information i form av faktatexter med relativt väl fungerande struktur, utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk, och även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt. Dessutom kan eleven på ett ändamålsenligt sätt söka och välja ut information ur faktatexter.

Eleven visar goda kunskaper om samisk kultur genom att ge utvecklade beskrivningar av betydelsefulla traditioner, kulturella uttryck och språkområden knutna till Sápmi/Sábme/Saepmie. Eleven kan också föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av hur det samiska samhället har förändrats.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan samtala om och diskutera bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som väl upprätthåller samtalet eller diskussionen. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga framställningar med väl fungerande struktur, innehåll och språk samt god anpassning till mottagaren. Genom att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt använda olika hjälpmedel för kommunikation förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.

Eleven kan skriva texter med tydligt innehåll och god språklig variation. Eleven använder då grundläggande regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. Dessutom kan eleven presentera information i form av faktatexter med väl fungerande struktur välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk, och även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt. Dessutom kan eleven på ett ändamålsenligt och effektivt sätt söka och välja ut information ur faktatexter.

Eleven visar mycket goda kunskaper om samisk kultur genom att ge välutvecklade beskrivningar av betydelsefulla traditioner, kulturella uttryck och språkområden knutna till Sápmi/Sábme/Saepmie. Eleven kan också föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av hur det samiska samhället har förändrats.

Kunskapskrav för slutet av årskurs 9, inom ramen för samiska som förstaspråk

Inom ramen för samiska som förstaspråk

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och sakliga argument på ett sätt som till viss del utvecklar samtalet eller diskussionen. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga framställningar med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk samt viss anpassning till situationen och mottagaren. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.

Eleven kan skriva texter med viss språklig variation och enkel anpassning till texttyp. I sina texter använder eleven grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. Dessutom kan eleven presentera fakta och värderingar i form av olika slags sakprosa med i huvudsak fungerande struktur, enkla beskrivningar och förklaringar samt enkelt och fungerande ämnesrelaterat språk.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse. Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Dessutom kan eleven på ett i huvudsak fungerande sätt söka och välja ut information ur olika slags sakprosa.

Eleven visar grundläggande kunskaper om samiskan, dess ursprung och utveckling genom att jämföra samiska med något annat språk och beskriva tydligt framträdande skillnader mellan språken samt föra enkla och delvis underbyggda resonemang om vad dessa kan bero på. Eleven kan också beskriva och ge exempel på skillnader mellan nord-, lule- och sydsamiska varieteter i talad form. Eleven visar grundläggande kunskaper om samisk kultur genom att ge enkla beskrivningar av centrala kulturella uttryck, historiska skeenden och samhällsfrågor knutna till Sápmi/Sábme/Saepmie. Eleven kan också föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och tänkbara konsekvenser av aktuella samiska samhällsfrågor. Eleven gör då enkla jämförelser med motsvarande företeelser hos något annat urfolk.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och sakliga argument på ett sätt som relativt väl utvecklar samtalet eller diskussionen. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga framställningar med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk samt relativt god anpassning till situationen och mottagaren. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.

Eleven kan skriva texter med relativt god språklig variation och utvecklad anpassning till texttyp. I sina texter använder eleven grundläggande regler för språkriktighet med relativt god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med utvecklad uppbyggnad. Dessutom kan eleven presentera fakta och värderingar i form av olika slags sakprosa med relativt väl fungerande struktur, utvecklade beskrivningar och förklaringar samt utvecklat och fungerande ämnesrelaterat språk.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse. Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Dessutom kan eleven på ett ändamålsenligt sätt söka och välja ut information ur olika slags sakprosa.

Eleven visar goda kunskaper om samiskan, dess ursprung och utveckling genom att jämföra samiska med något annat språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader mellan språken samt föra utvecklade och underbyggda resonemang om vad dessa kan bero på. Eleven kan också beskriva och ge exempel på skillnader mellan nord-, lule- och sydsamiska varieteter i talad form. Eleven visar goda kunskaper om samisk kultur genom att ge utvecklade beskrivningar av centrala kulturella uttryck, historiska skeenden och samhällsfrågor knutna till Sápmi/Sábme/Saepmie. Eleven kan också föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och tänkbara konsekvenser av aktuella samiska samhällsfrågor. Eleven gör då utvecklade jämförelser med motsvarande företeelser hos något annat urfolk.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och sakliga argument på ett sätt som väl utvecklar samtalet eller diskussionen. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga framställningar med väl fungerande struktur, innehåll och språk samt god anpassning till situationen och mottagaren. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.

Eleven kan skriva texter med god språklig variation och välutvecklad anpassning till texttyp. I sina texter använder eleven grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med välutvecklad uppbyggnad. Dessutom kan eleven presentera fakta och värderingar i form av olika slags sakprosa med välfungerande struktur, välutvecklade beskrivningar och förklaringar samt välutvecklat och fungerande ämnesrelaterat språk.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Dessutom kan eleven på ett ändamålsenligt och effektivt sätt söka och välja ut information ur olika slags sakprosa.

Eleven visar mycket goda kunskaper om samiskan, dess ursprung och utveckling genom att jämföra samiska med något annat språk, beskriva likheter och strukturella skillnader mellan språken samt föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om vad dessa kan bero på. Eleven kan också beskriva och ge exempel på skillnader mellan nord-, lule- och sydsamiska varieteter i talad form. Eleven visar mycket goda kunskaper om samisk kultur genom att ge välutvecklade beskrivningar av centrala kulturella uttryck, historiska skeenden och samhällsfrågor knutna till Sápmi/Sábme/Saepmie. Eleven kan också föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och tänkbara konsekvenser av aktuella samiska samhällsfrågor. Eleven gör då utvecklade jämförelser med motsvarande företeelser hos något annat urfolk.

Kunskapskrav för slutet av årskurs 6, inom ramen för samiska som andraspråk

Inom ramen för samiska som andraspråk

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd presentera muntlig information, samt även samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga framställningar med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning. Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt använda olika hjälpmedel för kommunikation förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.

Eleven kan skriva enkla texter med begripligt innehåll. Eleven använder då grundläggande regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med viss säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. Dessutom kan eleven presentera information i form av faktatexter med i huvudsak fungerande struktur enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk, och även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt. Dessutom kan eleven på ett i huvudsak fungerande sätt söka och välja ut information ur faktatexter.

Eleven visar grundläggande kunskaper om samisk kultur genom att ge enkla beskrivningar av betydelsefulla traditioner, kulturella uttryck och språkområden knutna till Sápmi/Sábme/Saepmie. Eleven kan också föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av hur det samiska samhället har förändrats.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan med ett relativt väl fungerande ord- och begreppsförråd presentera muntlig information, samt även samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som relativt väl upprätthåller samtalet. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga framställningar med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning. Genom att på ett ändamålsenligt sätt använda olika hjälpmedel för kommunikation förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.

Eleven kan skriva enkla texter med relativt tydligt innehåll. Eleven använder då grundläggande regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med relativt god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Dessutom kan eleven presentera information i form av faktatexter med relativt väl fungerande struktur utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk, och även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt. Dessutom kan eleven på ett ändamålsenligt sätt söka och välja ut information ur faktatexter.

Eleven visar goda kunskaper om samisk kultur genom att ge utvecklade beskrivningar av betydelsefulla traditioner, kulturella uttryck och språkområden knutna till Sápmi/Sábme/Saepmie. Eleven kan också föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av hur det samiska samhället har förändrats.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan med ett väl fungerande ord- och begreppsförråd presentera muntlig information, samt även samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som väl upprätthåller samtalet. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga framställningar med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning. Genom att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt använda olika hjälpmedel för kommunikation förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.

Eleven kan skriva enkla texter med tydligt innehåll. Eleven använder då grundläggande regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. Dessutom kan eleven presentera information i form av faktatexter med väl fungerande struktur välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk, och även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt. Dessutom kan eleven på ett ändamålsenligt och effektivt sätt söka och välja ut information ur faktatexter.

Eleven visar mycket goda kunskaper om samisk kultur genom att ge välutvecklade beskrivningar av betydelsefulla traditioner, kulturella uttryck och språkområden knutna till Sápmi/Sábme/Saepmie. Eleven kan också föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av hur det samiska samhället har förändrats.

Kunskapskrav för slutet av årskurs 9, inom ramen för samiska som andraspråk

Inom ramen för samiska som andraspråk

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och sakliga argument på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet eller diskussionen. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga framställningar med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk samt viss anpassning till situation och mottagare. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.

Eleven kan skriva texter med begripligt innehåll och viss språklig variation. I sina texter använder eleven grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. Dessutom kan eleven presentera fakta och värderingar i form av olika slags sakprosa med i huvudsak fungerande struktur, enkla beskrivningar och förklaringar samt enkelt och fungerande ämnesrelaterat språk.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan även på ett i huvudsak fungerande sätt söka och välja ut information ur olika slags sakprosa.

Eleven visar grundläggande kunskaper om samiskan, dess ursprung och utveckling genom att jämföra samiska med något annat språk och beskriva tydligt framträdande skillnader mellan språken samt föra enkla och delvis underbyggda resonemang om vad dessa kan bero på. Eleven kan också beskriva och ge exempel på skillnader mellan nord-, lule- och sydsamiska varieteter i talad form. Eleven visar grundläggande kunskaper om samisk kultur genom att ge enkla beskrivningar av centrala kulturella uttryck, historiska skeenden och samhällsfrågor knutna till Sápmi/Sábme/Saepmie. Eleven kan också föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och tänkbara konsekvenser av aktuella samiska samhällsfrågor. Eleven gör då enkla jämförelser till motsvarande företeelser hos något annat urfolk.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och sakliga argument på ett sätt som relativt väl upprätthåller samtalet eller diskussionen. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga framställningar med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk samt relativt god anpassning till situation och mottagare. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.

Eleven kan skriva texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation. I sina texter använder eleven grundläggande regler för språkriktighet med relativt god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med utvecklad uppbyggnad. Dessutom kan eleven presentera fakta och värderingar i form av olika slags sakprosa med relativt väl fungerande struktur, utvecklade beskrivningar och förklaringar samt utvecklat och fungerande ämnesrelaterat språk.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan även på ett ändamålsenligt sätt söka och välja ut information ur olika slags sakprosa.

Eleven visar goda kunskaper om samiskan, dess ursprung och utveckling genom att jämföra samiska med något annat språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader mellan språken samt föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om vad dessa kan bero på. Eleven kan också beskriva och ge exempel på skillnader mellan nord-, lule- och sydsamiska varieteter i talad form. Eleven visar goda kunskaper om samisk kultur genom att ge utvecklade beskrivningar av centrala kulturella uttryck, historiska skeenden och samhällsfrågor knutna till Sápmi/Sábme/Saepmie. Eleven kan också föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och tänkbara konsekvenser av aktuella samiska samhällsfrågor. Eleven gör då utvecklade jämförelser med motsvarande företeelser hos något annat urfolk.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och sakliga argument på ett sätt som väl upprätthåller samtalet eller diskussionen. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga framställningar med väl fungerande struktur, innehåll och språk samt god anpassning till situation och mottagare. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.

Eleven kan skriva texter med tydligt innehåll och god språklig variation. I sina texter använder eleven grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med välutvecklad uppbyggnad. Dessutom kan eleven presentera fakta och värderingar i form av olika slags sakprosa med en väl fungerande struktur, välutvecklade beskrivningar och förklaringar samt välutvecklat och fungerande ämnesrelaterat språk.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan även på ett ändamålsenligt och effektivt sätt söka och välja ut information ur olika slags sakprosa.

Eleven visar mycket goda kunskaper om samiskan, dess ursprung och utveckling genom att jämföra samiska med något annat språk, beskriva likheter och strukturella skillnader mellan språken samt föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om vad dessa kan bero på. Eleven kan också beskriva och ge exempel på skillnader mellan nord-, lule- och sydsamiska varieteter i talad form. Eleven visar mycket goda kunskaper om samisk kultur genom att ge välutvecklade beskrivningar av centrala kulturella uttryck, historiska skeenden och samhällsfrågor knutna till Sápmi/Sábme/Saepmie. Eleven kan också föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och tänkbara konsekvenser av aktuella samiska samhällsfrågor. Eleven gör då välutvecklade och nyanserade jämförelser med motsvarande företeelser hos något annat urfolk.