GRGRMOM01grspc1

Modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråk

Kursplan - Modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråk

Romer är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk – romani chib – är ett officiellt nationellt minoritetsspråk. De nationella minoritetsspråkens ställning i Sverige är i stort behov av att stärkas. För att säkra språkens framtid i landet är det nödvändigt att fler utvecklar språkkunskaper. Språken är viktiga kulturbärare som uttrycker gemensamma erfarenheter, värden och kunskaper som förenar de nationella minoriteterna i Sverige med människor som talar samma språk i andra delar av världen. Att ha kunskaper i språket och om minoritetens kultur kan ge nya perspektiv på den egna identiteten och stärker möjligheterna till deltagande i samhällslivet i Sverige och andra länder.

Ämnets syfte

Undervisningen i romani chib som nationellt minoritetsspråk i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om språket samt kunskaper om minoritetens kultur. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla flerspråkighet, sin förståelse av omvärlden och sin identitet.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa, skriva och samtala på det nationella minoritetsspråket. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att möta och utveckla kunskaper om texter på språket i olika genrer. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga, språklig säkerhet i tal och skrift samt tilltro till sin förmåga att uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar sig och samspelar med andra i tal och skrift, liksom en medvetenhet om hur språkbruket varierar beroende på situation och sociala sammanhang.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om den nationella minoritetens historia, kulturella uttryck och traditioner. Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla kunskaper om den nationella minoritetens musik, litteratur och andra estetiska uttrycksformer. Vidare ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om det nationella minoritetsspråkets ursprung, utveckling och nutida status.

Genom undervisningen i romani chib som nationellt minoritetsspråk i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • reflektera över sociala, historiska och kulturella företeelser i miljöer där språket används, och
 • reflektera över språkets ursprung, utveckling och nutida status.

Centralt innehåll

Centralt innehåll i årskurs 1-3, 4-6, 7-9 ska i specialskolan istället avse centralt innehåll i årskurs 1-4, 5-7 och 8-10. Detta framgår av förordningen om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall. Skolverket har nedan gjort dessa justeringar i rubrikerna till kursplanerna.

I årskurs 1–3, inom ramen för romani chib som förstaspråk

I årskurs 1–3, inom ramen för romani chib som förstaspråk

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Alfabetet på romani chib samt förhållandet mellan ljud och bokstav.
 • Strategier för skrivande av texter om ämnen som är välbekanta för eleven.
 • Stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal om vardagliga företeelser och händelser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationen.

Texter

 • Berättande och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, dikter, sagor och sånger.
 • Faktatexter för barn.
 • Texter med anknytning till romska traditioner och kulturella uttrycksformer.

Språkbruk

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ord och begrepp med anknytning till romska miljöer, till exempel ord för högtider, religiösa traditioner, romska traditionella dräkter och släktbenämningar.

Romsk kultur

 • Traditioner och högtider inom olika romska grupper.
 • Romskt kulturarv, till exempel i form av hantverkstraditioner.
 • Språkområden där elevernas varieteter av romani chib talas.

I årskurs 4–6, inom ramen för romani chib som förstaspråk

I årskurs 4–6, inom ramen för romani chib som förstaspråk

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för skrivande av berättande texter och faktatexter med hjälp av texternas typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Romani chibs grundläggande struktur med stavningsregler, böjningsmönster och meningsbyggnad.
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal om egna och andras upplevelser samt om vardagliga företeelser och händelser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.

Texter

 • Berättande och poetiska texter samt faktatexter för barn och unga från olika tider och områden där romani chib används.
 • Texter som belyser identitets- och livsfrågor samt texter som anknyter till romska traditioner och kulturella uttrycksformer.

Språkbruk

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Ord och begrepp med anknytning till romsk kultur.
 • Likheter och skillnader mellan talad och skriven romani chib.

Romsk kultur

 • Romers levnadsvillkor i dag och genom historien i Sverige och andra delar av världen.
 • Traditionell och modern romsk matkultur, musik och dans.
 • Några samhällsfrågor som berör romer i dag.

I årskurs 7–9, inom ramen för romani chib som förstaspråk

I årskurs 7–9, inom ramen för romani chib som förstaspråk

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att tolka och analysera texter från olika medier.
 • Strategier för skrivande av olika typer av texter med hjälp av deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Romani chibs struktur med ordbildning, ords böjningsmönster, ordklasser och satsdelar.
 • Hjälpmedel för informationssökning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal om ämnen som är välbekanta för eleven samt om aktuella händelser, tankar, känslor och åsikter.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
 • Olika varieteter av talad romani chib.

Texter

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas syfte, innehåll och typiska språkliga drag.
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna samt andra berättande och poetiska texter med anknytning till romska traditioner och företeelser. Skönlitteratur som belyser identitets- och livsfrågor.

Språkbruk

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
 • Ord och begrepp med anknytning till romsk kultur.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Några likheter och skillnader mellan olika varieteter av romani chib.

Romsk kultur

 • Romskt kulturarv i form av litteratur, musik och andra estetiska uttrycksformer.
 • Romani chibs ursprung, utveckling och framtid. Den romska kulturens villkor i relation till olika majoritetssamhällen under olika tider. Organisationer som arbetar för att främja språket och den romska kulturen.
 • Några romska författare och deras verk.
 • Några samhällsfrågor som berör romer i dag.

I årskurs 1–3, inom ramen för romani chib som andraspråk

I årskurs 1–3, inom ramen för romani chib som andraspråk

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka ord och fraser i enkla texter.
 • Strategier för skrivande av enkla presentationer, beskrivningar och meddelanden.
 • Alfabetet på romani chib samt förhållandet mellan ljud och bokstav.

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal om ämnesområden som är välbekanta för eleven, till exempel intressen, personer och platser.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet i talad romani chib, till exempel med hjälp av förförståelse.
 • Språkliga företeelser som uttal och intonation i det språk eleven möter.

Texter

 • Berättande och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, dikter, sagor och sånger.
 • Enkla instruerande och beskrivande texter.
 • Enkla texter med anknytning till romska traditioner och kulturella uttrycksformer.

Språkbruk

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ord och begrepp med anknytning till romska miljöer, till exempel ord för högtider, religiösa traditioner, romska traditionella dräkter och släktbenämningar.

Romsk kultur

 • Traditioner och högtider inom olika romska grupper.
 • Romskt kulturarv, till exempel i form av hantverkstraditioner.
 • Språkområden där elevernas varieteter av romani chib talas.

I årskurs 4–6, inom ramen för romani chib som andraspråk

I årskurs 4–6, inom ramen för romani chib som andraspråk

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka enkla texter från olika medier.
 • Strategier för skrivande av enkla berättande texter, beskrivningar och instruktioner. Språkliga företeelser som stavningsregler och grammatiska strukturer i det språk eleven möter.
 • Olika sätt att orientera sig i texter från internet och andra medier.

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal om ämnesområden som är välbekanta för eleven, till exempel vardagliga situationer, händelser och aktiviteter.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talad romani chib, till exempel med hjälp av förförståelse.
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester, frågor och omformuleringar.
 • Olika sätt att orientera sig i talat språk från internet och andra medier.

Texter

 • Berättande och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, dikter, sagor och sånger.
 • Enkla instruerande och beskrivande texter.
 • Enkla texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter samt enkla texter med anknytning till romska traditioner och kulturella uttrycksformer.

Språkbruk

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ord och begrepp med anknytning till romsk kultur.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Romsk kultur

 • Romers levnadsvillkor i dag och genom historien i Sverige och andra delar av världen.
 • Traditionell och modern romsk matkultur, musik och dans.
 • Några samhällsfrågor som berör romer i dag.

I årskurs 7–9, inom ramen för romani chib som andraspråk

I årskurs 7–9, inom ramen för romani chib som andraspråk

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier.
 • Berättelser och beskrivningar i form av sammanhängande text.
 • Språkliga företeelser som stavning, grammatiska strukturer och fasta språkliga uttryck i det språk eleven möter.
 • Olika sätt att söka och välja texter från internet och andra medier.

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal om ämnesområden som är välbekanta för eleven, till exempel olika slags händelseförlopp samt egna och andras erfarenheter.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talad romani chib, till exempel med hjälp av förförståelse.
 • Strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor samt bekräftande fraser och uttryck.
 • Olika sätt att söka och välja talat språk från internet och andra medier.

Texter

 • Berättelser och annan fiktion för barn och unga. Sånger och dikter.
 • Instruerande och beskrivande texter. Texternas syfte, innehåll och några av deras typiska språkliga drag.
 • Texter som belyser identitets- och livsfrågor samt texter med anknytning till romska traditioner och kulturella företeelser.

Språkbruk

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Ord och begrepp med anknytning till romsk kultur.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta samtal samt olika typer av muntliga och skriftliga framställningar.
 • Likheter och skillnader mellan talad och skriven romani chib.

Romsk kultur

 • Romskt kulturarv i form av litteratur, musik och andra estetiska uttrycksformer.
 • Romani chibs ursprung, utveckling och framtid. Den romska kulturens villkor i relation till olika majoritetssamhällen under olika tider. Organisationer som arbetar för att främja språket och den romska kulturen.
 • Några romska författare och vilka verk de är kända för.
 • Några samhällsfrågor som berör romer i dag.

Kunskapskrav

Kunskapskrav för slutet av årskurs 6, inom ramen för romani chib som förstaspråk

Inom ramen för romani chib som förstaspråk

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan samtala om och diskutera bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet eller diskussionen. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga framställningar med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk samt viss anpassning till mottagaren. Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt använda olika hjälpmedel för kommunikation förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.

Eleven kan skriva texter med begripligt innehåll och viss språklig variation. Eleven använder då grundläggande regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med viss säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. Dessutom kan eleven presentera information i form av faktatexter med i huvudsak fungerande struktur, enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk och även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt. Dessutom kan eleven på ett i huvudsak fungerande sätt söka och välja ut information ur faktatexter.

Eleven har grundläggande kunskaper om romsk kultur och visar det genom att ge enkla beskrivningar av estetiska uttryck i den romska kulturen. Eleven för också enkla resonemang om romers levnadsvillkor i Sverige och andra delar av världen under olika tider. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om några samhällsfrågor som berör romer i dag.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan samtala om och diskutera bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som relativt väl upprätthåller samtalet eller diskussionen. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga framställningar med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk samt relativt god anpassning till mottagaren. Genom att på ett ändamålsenligt sätt använda olika hjälpmedel för kommunikation förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.

Eleven kan skriva texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation. Eleven använder då grundläggande regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med relativt god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Dessutom kan eleven presentera information i form av faktatexter med relativt väl fungerande struktur, utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk och även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt. Dessutom kan eleven på ett ändamålsenligt sätt söka och välja ut information ur faktatexter.

Eleven har goda kunskaper om romsk kultur och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar av estetiska uttryck i den romska kulturen. Eleven för också utvecklade resonemang om romers levnadsvillkor i Sverige och andra delar av världen under olika tider. Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om några samhällsfrågor som berör romer i dag.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan samtala om och diskutera bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som väl upprätthåller samtalet eller diskussionen. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga framställningar med väl fungerande struktur, innehåll och språk samt god anpassning till mottagaren. Genom att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt använda olika hjälpmedel för kommunikation förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.

Eleven kan skriva texter med tydligt innehåll och god språklig variation. Eleven använder då grundläggande regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. Dessutom kan eleven presentera information i form av faktatexter med väl fungerande struktur, välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk, och även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt. Dessutom kan eleven på ett ändamålsenligt och effektivt sätt söka och välja ut information ur faktatexter.

Eleven har mycket goda kunskaper om romsk kultur och visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar av estetiska uttryck i den romska kulturen. Eleven för också välutvecklade resonemang om romers levnadsvillkor i Sverige och andra delar av världen under olika tider. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om några samhällsfrågor som berör romer i dag.

Kunskapskrav för slutet av årskurs 9, inom ramen för romani chib som förstaspråk

Inom ramen för romani chib som förstaspråk

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och sakliga argument på ett sätt som till viss del utvecklar samtalet eller diskussionen. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga framställningar med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk samt viss anpassning till situationen och mottagaren. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.

Eleven kan skriva texter med viss språklig variation och enkel anpassning till texttyp. I sina texter använder eleven grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. Dessutom kan eleven presentera fakta och värderingar i form av olika slags sakprosa med i huvudsak fungerande struktur, enkla beskrivningar och förklaringar samt enkelt och fungerande ämnesrelaterat språk.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse. Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Dessutom kan eleven på ett i huvudsak fungerande sätt söka och välja ut information ur olika slags sakprosa.

Eleven visar grundläggande kunskaper om romani chib och romsk kultur. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkets ursprung, utveckling och framtid i Sverige och andra delar av världen. Eleven för också enkla resonemang om den romska kulturens villkor under olika tider och om några samhällsfrågor som berör romer i dag. Dessutom ger eleven enkla beskrivningar av litteratur, musik och andra estetiska uttryck i den romska kulturen.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och sakliga argument på ett sätt som relativt väl utvecklar samtalet eller diskussionen. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga framställningar med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk samt relativt god anpassning till situationen och mottagaren. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.

Eleven kan skriva texter med relativt god språklig variation och utvecklad anpassning till texttyp. I sina texter använder eleven grundläggande regler för språkriktighet med relativt god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med utvecklad uppbyggnad. Dessutom kan eleven presentera fakta och värderingar i form av olika slags sakprosa med relativt väl fungerande struktur, utvecklade beskrivningar och förklaringar samt utvecklat och fungerande ämnesrelaterat språk.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse. Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Dessutom kan eleven på ett ändamålsenligt sätt söka och välja ut information ur olika slags sakprosa.

Eleven visar goda kunskaper om romani chib och romsk kultur. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkets ursprung, utveckling och framtid i Sverige och andra delar av världen. Eleven för också utvecklade resonemang om den romska kulturens villkor under olika tider och om några samhällsfrågor som berör romer i dag. Dessutom ger eleven utvecklade beskrivningar av litteratur, musik och andra estetiska uttryck i den romska kulturen.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och sakliga argument på ett sätt som väl utvecklar samtalet eller diskussionen. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga framställningar med väl fungerande struktur, innehåll och språk samt god anpassning till situationen och mottagaren. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.

Eleven kan skriva texter med god språklig variation och välutvecklad anpassning till texttyp. I sina texter använder eleven grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med välutvecklad uppbyggnad. Dessutom kan eleven presentera fakta och värderingar i form av olika slags sakprosa med välfungerande struktur, välutvecklade beskrivningar och förklaringar samt välutvecklat och fungerande ämnesrelaterat språk.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Dessutom kan eleven på ett ändamålsenligt och effektivt sätt söka och välja ut information ur olika slags sakprosa.

Eleven visar mycket goda kunskaper om romani chib och romsk kultur. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkets ursprung, utveckling och framtid i Sverige och andra delar av världen. Eleven för också välutvecklade resonemang om den romska kulturens villkor under olika tider och om några samhällsfrågor som berör romer i dag. Dessutom ger eleven välutvecklade beskrivningar av litteratur, musik och andra estetiska uttryck i den romska kulturen.

Kunskapskrav för slutet av årskurs 6, inom ramen för romani som andraspråk

Inom ramen för romani som andraspråk

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan förstå vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven har grundläggande kunskaper om romsk kultur och visar det genom att ge enkla beskrivningar av estetiska uttryck i den romska kulturen. Eleven för också enkla resonemang om romers levnadsvillkor i Sverige och andra delar av världen under olika tider. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om några samhällsfrågor som berör romer i dag.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven har goda kunskaper om romsk kultur och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar av estetiska uttryck i den romska kulturen. Eleven för också utvecklade resonemang om romers levnadsvillkor i Sverige och andra delar av världen under olika tider. Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om några samhällsfrågor som berör romer i dag.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven har mycket goda kunskaper om romsk kultur och visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar av estetiska uttryck i den romska kulturen. Eleven för också välutvecklade resonemang om romers levnadsvillkor i Sverige och andra delar av världen under olika tider. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om några samhällsfrågor som berör romer i dag.

Kunskapskrav för slutet av årskurs 9, inom ramen för romani som andraspråk

Inom ramen för romani som andraspråk

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven visar grundläggande kunskaper om romani chib och romsk kultur. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkets ursprung, utveckling och framtid i Sverige och andra delar av världen. Eleven för också enkla resonemang om den romska kulturens villkor under olika tider och om några samhällsfrågor som berör romer i dag. Dessutom ger eleven enkla beskrivningar av litteratur, musik och andra estetiska uttryck i den romska kulturen.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven visar goda kunskaper om romani chib och romsk kultur. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkets ursprung, utveckling och framtid i Sverige och andra delar av världen. Eleven för också utvecklade resonemang om den romska kulturens villkor under olika tider och om några samhällsfrågor som berör romer i dag. Dessutom ger eleven utvecklade beskrivningar av litteratur, musik och andra estetiska uttryck i den romska kulturen.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven visar mycket goda kunskaper om romani chib och romsk kultur. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkets ursprung, utveckling och framtid i Sverige och andra delar av världen. Eleven för också välutvecklade resonemang om den romska kulturens villkor under olika tider och om några samhällsfrågor som berör romer i dag. Dessutom ger eleven välutvecklade beskrivningar av litteratur, musik och andra estetiska uttryck i den romska kulturen.

 

Kunskapskrav i årskurs 3, 6 och 9 ska i specialskolan istället avse kunskapskrav i årskurs 4, 7 och 10. Detta framgår av förordningen om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall. Skolverket har nedan gjort dessa justeringar i rubrikerna till kunskapskraven.