Från och med den 1 juli 2021 gäller nya kursplaner i specialskolan. Läs kursplanerna här.

GRSPDRA01grspc4

Rörelse och drama

Kursplan - Rörelse och drama

Drama, musik och dans finns i alla kulturer och berör människor, såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Dessa estetiska uttrycksformer används i en mängd sammanhang, har olika funktion och betyder olika saker för var och en av oss. De är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. Att kunna uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer ökar möjligheterna att delta i både skolans och samhällets kulturliv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet rörelse och drama ska syfta till att eleverna utvecklar kunskap om, och får erfarenhet av, de estetiska uttrycksformerna drama, musik, dans och rörelse. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utifrån egna upplevelser och intryck utveckla medvetenhet om och tilltro till den egna kroppens fysiska uttrycksmöjligheter.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att omsätta sina egna idéer i handling och stimulera dem att utveckla sin kreativitet och improvisationsförmåga. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla kunskaper om hur digitala verktyg kan användas i den skapande processen.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att använda drama, musik rörelse och dans för att samspela och kommunicera med andra. Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla ett reflekterande förhållningssätt till olika estetiska uttryck. Elevernas erfarenhet och tankar om estetiska uttryck ska utmanas och fördjupas i mötet med andra. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om de olika estetiska uttrycksformernas ursprung och utveckling.

Genom undervisningen i ämnet rörelse och drama ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • utöva drama, musik, dans och rörelse i olika genrer och sammanhang,
 • använda kroppsspråket för att kommunicera,
 • uttrycka egna idéer genom de estetiska uttrycksformerna, och
 • analysera och reflektera över estetiska uttryck från olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll

Centralt innehåll i årskurs 1-3, 4-6, 7-9 ska i specialskolan istället avse centralt innehåll i årskurs 1-4, 5-7 och 8-10. Detta framgår av förordningen om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall. Skolverket har nedan gjort dessa justeringar i rubrikerna till kursplanerna.

I årskurs 1-4

I årskurs 1–4

Estetiska uttryck och verktyg

 • Kroppens fysiska uttrycksmöjligheter i rytmiska lekar, rörelselekar och rörelsesånger.
 • Danslekar.
 • Rytm, och sång i olika former.
 • Enkla tecken, ord och begrepp för att kunna samtala om olika estetiska uttrycksformer.
 • Teckenspråkspoesi med betoning på handform och ansiktsuttryck. Olika sätt att tolka teckenspråkspoesi.
 • Rollspel samt gestaltning av känslor, personer och djur.
 • Dramatisering av sagor, sånger, rim och ramsor.
 • Digitala verktyg som hjälpmedel i den skapande processen.
 • Enkla former för bearbetning av dramatiseringar och musikaliska uttryck.

Estetiska sammanhang och funktioner

 • Scenkonst i olika former, till exempel teater på teckenspråk.
 • Drama och musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, till exempel barnvisor.

I årskurs 5-7

I årskurs 5–7

Estetiska uttryck och verktyg

 • Hur man kan använda kroppen för att berätta genom imitation och gestaltning.
 • Dans och rörelse i olika genrer, till exempel afrikansk dans och akrobatik.
 • Rytm och sång i olika genrer.
 • Tecken, ord och begrepp som behövs för att kunna samtala och skriva om upplevelser och intryck av olika estetiska uttrycksformer.
 • Teckenspråkspoesi med betoning på rörelse, rytm och språknyanser i dikter. Olika sätt att tolka teckenspråkspoesi.
 • Rollspel och gestaltning där både aktörer och åskådare medverkar.
 • Dramatiseringar av berättelser och korta dialoger av olika författare.
 • Digitala verktyg för dramatisk och musikalisk komposition, till exempel verktyg för fotoredigering.
 • Olika sätt att ge och ta emot respons på dramatiseringar och musikaliska uttryck, samt hur man kan bearbeta egna och andras dramatiseringar och musikaliska uttryck till innehåll och form.

Estetiska sammanhang och funktioner

 • Scenkonst i olika genrer, till exempel tragedier, komedier och populärmusik.
 • Samtida dramer och musik från olika kulturer.
 • Drama och musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna.

I årskurs 8-10

I årskurs 8–10

Estetiska uttryck och verktyg

 • Hur man kan använda kroppen för gestaltning i komedier och parodier.
 • Dans, rytm och rörelse i olika genrer och från skilda tidsepoker, till exempel hiphop och tango.
 • Musikens byggstenar, rytm och dynamik.
 • Tecken, ord och begrepp som behövs för att kunna samtala och skriva om upplevelser och intryck av olika estetiska uttrycksformer.
 • Teckenspråkspoesi med betoning på innehåll, struktur och språklig form.
 • Rollspel och gestaltning, till exempel av problem- eller konfliktsituationer, där både aktörer och åskådare medverkar.
 • Dramatisering av några välkända texter och pjäser från skilda tidsepoker och av olika författare.
 • Digitala verktyg för dramatisk och musikalisk komposition, till exempel för ljud- och ljussättning.
 • Olika sätt att ge och ta emot respons på dramatiseringar och musikaliska uttryck, samt hur man kan bearbeta egna och andras dramatiseringar och musikaliska uttryck till innehåll och form.

Estetiska sammanhang och funktioner

 • Scenkonst i olika genrer, till exempel teater på teckenspråk, balett och cirkus. Hur olika budskap kommuniceras i olika genrer.
 • Dramer och musik från samtiden och olika historiska epoker, samt från olika kulturer.

Kunskapskrav

Kunskapskrav för slutet av årskurs 7

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 7

Eleven kan framföra enkla drama-, musik-, dans- och rörelsekompositioner, med viss anpassning till olika sammanhang och utgår då ifrån instruktioner och tillgängligt inspirationsmaterial på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även använda något digitalt verktyg som del i framförandet på ett i huvudsak fungerande sätt. Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om egna och andras estetiska uttryck samt utifrån respons göra bearbetningar av sina uttryck mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan använda kroppsspråket för att göra enkla imitationer där innehållet framgår med viss tydlighet. Dessutom kan eleven skapa enkla improvisationer genom att utifrån egna idéer pröva hur olika estetiska uttryck kan kombineras.

Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka estetiska uttryck från olika genrer och kulturer och med viss användning av enkla ämnesspecifika begrepp föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om innehåll, form och särdrag.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 7

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 7

Eleven kan framföra enkla drama-, musik-, dans- och rörelsekompositioner med förhållandevis god anpassning till olika sammanhang och utgår då ifrån instruktioner och tillgängligt inspirationsmaterial på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även använda något digitalt verktyg som del i framförandet på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om egna och andras estetiska uttryck samt utifrån respons göra bearbetningar av sina uttryck mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan använda kroppsspråket för att göra utvecklade imitationer där innehållet framgår med relativt god tydlighet. Dessutom kan eleven skapa enkla improvisationer genom att utifrån egna idéer pröva och ompröva hur olika estetiska uttryck kan kombineras.

Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka estetiska uttryck från olika genrer och kulturer och med relativt god användning av enkla ämnesspecifika begrepp föra utvecklade och underbyggda resonemang om innehåll, form och särdrag.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 7

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 7

Eleven kan framföra enkla drama-, musik-, dans- och rörelsekompositioner med god anpassning till olika sammanhang och utgår då ifrån instruktioner och tillgängligt inspirationsmaterial på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även använda något digitalt verktyg som del i framförandet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om egna och andras estetiska uttryck samt utifrån respons göra bearbetningar av sina uttryck mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.


Eleven kan använda kroppsspråket för att göra välutvecklade imitationer där innehållet framgår med god tydlighet. Dessutom kan eleven skapa enkla improvisationer genom att utifrån egna idéer systematiskt pröva och ompröva hur olika estetiska uttryck kan kombineras.

Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka estetiska uttryck från olika genrer och kulturer och med god användning av enkla ämnesspecifika begrepp föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om innehåll, form och särdrag.

Kunskapskrav för slutet av årskurs 10

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 10

Eleven kan framföra drama-, musik-, dans- och rörelsekompositioner med viss anpassning till sammanhang och genre och utgår då ifrån instruktioner, tillgängligt inspirationsmaterial och i viss mån egna initiativ på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även använda digitala verktyg som del i framförandet på ett i huvudsak fungerande sätt. Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om egna och andras estetiska uttryck och visa på enkelt identifierbara samband mellan form och budskap samt utifrån respons göra bearbetningar av sina uttryck mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan använda kroppsspråket för att göra enkla gestaltningar med viss anpassning till genre. Dessutom kan eleven, utifrån egna idéer, bidra till att skapa estetiska kompositioner med ett i huvudsak tydligt innehåll och budskap samt med viss stilkänsla. I skapandet prövar eleven att kombinera olika estetiska uttrycksformer så att de olika delarna till viss del samspelar.

Eleven kan tolka estetiska uttryck från olika genrer, kulturer och tidsepoker och med viss användning av ämnesspecifika begrepp föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap, form och särdrag.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 10

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 10

Eleven kan framföra drama-, musik-, dans- och rörelsekompositioner med relativt god anpassning till sammanhang och genre och utgår då ifrån instruktioner, tillgängligt inspirationsmaterial samt egna initiativ på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även använda digitala verktyg som del i framförandet på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om egna och andras estetiska uttryck och visa på relativt komplexa samband mellan form och budskap samt utifrån respons göra bearbetningar av sina uttryck mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan använda kroppsspråket för att göra utvecklade gestaltningar med relativt god anpassning till genre. Dessutom kan eleven, utifrån egna idéer, skapa estetiska kompositioner med ett relativt tydligt innehåll och budskap samt med förhållandevis god stilkänsla. I skapandet prövar och omprövar eleven att kombinera olika estetiska uttrycksformer så att de olika delarna samspelar relativt väl.

Eleven kan tolka estetiska uttryck från olika genrer, kulturer och tidsepoker och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande och underliggande budskap, form och särdrag.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 10

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 10

Eleven kan framföra drama-, musik-, dans- och rörelsekompositioner med god anpassning till sammanhang och genre och utgår då ifrån instruktioner och tillgängligt inspirationsmaterial samt egna initiativ på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även använda digitala verktyg som del i framförandet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om egna och andras estetiska uttryck och visa på komplexa samband mellan form och budskap samt utifrån respons göra bearbetningar av sina uttryck till innehåll och form mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan använda kroppsspråket för att göra välutvecklade gestaltningar med god anpassning till genre. Dessutom kan eleven, utifrån egna idéer, skapa estetiska kompositioner med ett tydligt innehåll samt med god stilkänsla. I skapandet prövar och omprövar eleven på ett systematiskt sätt att kombinera olika estetiska uttrycksformer så att de olika delarna samspelar väl.

Eleven kan tolka estetiska uttryck från olika genrer, kulturer och tidsepoker och med god användning av ämnesspecifika begrepp föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om framträdande och underliggande budskap, form och särdrag.

 

Kunskapskrav i årskurs 3, 6 och 9 ska i specialskolan istället avse kunskapskrav i årskurs 4, 7 och 10. Detta framgår av förordningen om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall. Skolverket har nedan gjort dessa justeringar i rubrikerna till kunskapskraven.