GRSPDRU01grspc5

Rörelse och drama för elever med utvecklingsstörning

Kursplan - Rörelse och drama för elever med utvecklingsstörning

Drama, musik och dans finns i alla kulturer och berör människor, såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Dessa estetiska uttrycksformer används i en mängd sammanhang, har olika funktion och betyder olika saker för var och en av oss. De är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. Att kunna uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer ökar möjligheterna att delta i både skolans och samhällets kulturliv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet rörelse och drama ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i, och få erfarenhet av, de estetiska uttrycksformerna drama, musik, dans och rörelse. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utifrån egna upplevelser och intryck utveckla medvetenhet om och tilltro till den egna kroppens fysiska uttrycksmöjligheter.

Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att omsätta sina egna idéer i handling och stimulera dem att utveckla sin kreativitet och improvisationsförmåga. Genom undervisningen ska eleverna också få kunskaper om hur digitala verktyg kan användas i den skapande processen.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att använda drama, musik, rörelse och dans för att samspela och kommunicera med andra. Eleverna ska också ges möjligheter att reflektera över och samtala om olika estetiska uttryck. Syftet är att elevernas erfarenhet av estetiska uttryck ska utmanas och fördjupas i mötet med andra. På så sätt ska undervisningen i rörelse och drama bidra till att eleverna får kunskaper om och förståelse för de olika estetiska uttrycksformernas ursprung och utveckling.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om ämnesspecifika tecken, ord, begrepp och symboler. På så sätt ska eleven ges förutsättningar att samtala om estetiska uttrycksformer och presentera och utvärdera arbetsprocessen.

Genom undervisningen i ämnet rörelse och drama ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • utöva drama, musik, dans och rörelse i olika genrer och sammanhang,
 • använda kroppsspråket för att kommunicera,
 • uttrycka egna idéer genom de estetiska uttrycksformerna,
 • reflektera över estetiska uttryck från olika sociala, kulturella och historiska sammanhang, och
 • använda ämnesspecifika tecken, ord, begrepp och symboler.

Centralt innehåll

Centralt innehåll i årskurs 1-3, 4-6, 7-9 ska i specialskolan istället avse centralt innehåll i årskurs 1-4, 5-7 och 8-10. Detta framgår av förordningen om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall. Skolverket har nedan gjort dessa justeringar i rubrikerna till kursplanerna.

I årskurs 1-4

I årskurs 1–4

Estetiska uttryck och verktyg

 • Hur man kan använda kroppen för att imitera med rörelser, rytmer och toner.
 • Kroppens fysiska uttrycksmöjligheter i rytmiska lekar, rörelselekar och rörelsesånger.
 • Danslekar.
 • Rytm och sång utifrån elevens förutsättningar.
 • Teckenspråkspoesi, med betoning på handform och ansiktsuttryck. Olika sätt att tolka teckenspråkspoesi.
 • Gestaltning av känslor, personer och djur.
 • Gestaltning av sagor, berättelser, sånger och ramsor.

Estetiska sammanhang och funktioner

 • Drama och musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.

Ämnesspecifika begrepp

 • Grundläggande tecken, ord, begrepp och symboler inom ämnet rörelse och drama, för att till exempel samtala om estetiska uttrycksformer.

I årskurs 5-7

I årskurs 5–7

Estetiska uttryck och verktyg

 • Hur man kan använda kroppen för att berätta genom imitation.
 • Kroppens fysiska uttrycksmöjligheter i rytmiska lekar, rörelselekar och rörelsesånger.
 • Danslekar.
 • Rytm och sång i olika former, utifrån elevens förutsättningar.
 • Teckenspråkspoesi, med betoning på handform och ansiktsuttryck. Olika sätt att tolka teckenspråkspoesi.
 • Rollspel samt gestaltning av känslor, personer och djur.
 • Dramatisering av sagor, berättelser, sånger, rim och ramsor.
 • Digitala verktyg som hjälpmedel i den skapande processen.
 • Enkla former för bearbetning av dramatiseringar och musikaliska uttryck.

Estetiska sammanhang och funktioner

 • Drama och musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, bland annat nationalsången och några av de vanligaste psalmerna.
 • Samtida dramer och musik från olika kulturer.

Ämnesspecifika begrepp

 • Grundläggande tecken, ord, begrepp och symboler inom ämnet rörelse och drama, för att till exempel samtala om estetiska uttrycksformer och utvärdera arbetsprocesser.

I årskurs 8-10

I årskurs 8–10

Estetiska uttryck och verktyg

 • Hur man kan använda kroppen för att berätta genom imitation och gestaltning.
 • Dans och rörelse i olika genrer.
 • Rytm och sång i olika genrer utifrån elevens förutsättningar.
 • Teckenspråkspoesi med betoning på rörelse, rytm och i dikter. Olika sätt att tolka teckenspråkspoesi.
 • Rollspel och gestaltning där både aktörer och åskådare medverkar.
 • Dramatisering av berättelser.
 • Digitala verktyg för dramatisk och musikalisk komposition, till exempel verktyg för foto och rörliga bilder.
 • Olika sätt att ge och ta emot respons på dramatiseringar och musikaliska uttryck, samt hur man kan bearbeta egna och andras dramatiseringar och musikaliska uttryck.

Estetiska sammanhang och funktioner

 • Scenkonst i olika genrer, till exempel teater på teckenspråk.
 • Drama och musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
 • Dramer och musik från samtiden och olika historiska epoker, samt från olika kulturer.

Ämnesspecifika begrepp

 • Tecken, ord, begrepp och symboler inom ämnet rörelse och drama för att till exempel samtala om upplevelser och intryck av estetiska uttrycksformer och utvärdera arbetsprocesser.

Kunskapskrav

Kunskapskrav för slutet av årskurs 7

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 7

Eleven kan medverka i att framföra enkla drama-, musik-, dans- och rörelsekompositioner och i att anpassa kompositionerna till olika sammanhang utifrån instruktioner och givet inspirationsmaterial. Eleven kan även medverka i att använda något digitalt verktyg som del i framförandet.

Eleven kan medverka i att använda kroppsspråket för att göra imitationer. Dessutom kan eleven medverka i att skapa enkla improvisationer. I skapandet medverkar eleven även i att kombinera några estetiska uttryck för att forma dem efter sina egna idéer.

Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika tecken, ord, begrepp och symboler i resonemang om estetiska utryck från olika kulturer och i utvärdering av arbetsprocesser.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 7

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 7

Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framföra enkla drama-, musik-, dans- och rörelsekompositioner med viss anpassning till olika sammanhang utifrån instruktioner och givet inspirationsmaterial. Eleven kan även på ett delvis ändamålsenligt sätt använda något digitalt verktyg som del i framförandet.

Eleven kan på ett delvis ändamålsenligt sätt använda kroppsspråket för att göra imitationer. Dessutom kan eleven på ett delvis fungerande sätt skapa enkla improvisationer. I skapandet kombinerar eleven även på ett delvis fungerande sätt några estetiska uttryck för att forma dem efter sina egna idéer.

Eleven kan använda några ämnesspecifika tecken, ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang estetiska uttryck från olika kulturer och i utvärdering av arbetsprocesser.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 7

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 7

Eleven kan på ett väl fungerande sätt framföra enkla drama-, musik-, dans- och rörelsekompositioner med god anpassning till olika sammanhang utifrån instruktioner och givet inspirationsmaterial. Eleven kan även på ett ändamålsenligt sätt använda något digitalt verktyg som del i framförandet.

Eleven kan på ett ändamålsenligt sätt använda kroppsspråket för att göra imitationer. Dessutom kan eleven på ett väl fungerande sätt skapa enkla improvisationer. I skapandet kombinerar eleven även på ett väl fungerande sätt några estetiska uttryck för att forma dem efter sina egna idéer.

Eleven kan använda några ämnesspecifika tecken, ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang estetiska uttryck från olika kulturer och i utvärdering av arbetsprocesser.

Kunskapskrav för slutet av årskurs 10

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 10

Eleven kan medverka i att framföra drama-, musik-, dans- och rörelsekompositioner och i att anpassa kompositionerna till olika sammanhang och genrer utifrån instruktioner och tillgängligt inspirationsmaterial. Eleven kan även medverka i att använda digitala verktyg som del i framförandet.

Eleven kan medverka i att använda kroppsspråket för att göra gestaltningar och bidrar till anpassning till olika genrer. Dessutom kan eleven medverka i att skapa enkla estetiska kompositioner. I skapandet medverkar eleven även i att kombinera olika estetiska uttrycksformer så att de olika delarna samspelar.

Eleven kan använda några ämnesspecifika tecken, ord, begrepp och symboler i resonemang om estetiska uttryck från olika genrer, kulturer och tidsepoker, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om arbetsprocesser.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 10

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 10

Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framföra drama-, musik-, dans- och rörelsekompositioner med viss anpassning till olika sammanhang och genrer utifrån instruktioner och tillgängligt inspirationsmaterial. Eleven kan även på ett delvis ändamålsenligt sätt använda digitala verktyg som del i framförandet.

Eleven kan på ett delvis ändamålsenligt sätt använda kroppsspråket för att göra gestaltningar med viss anpassning till olika genrer. Dessutom kan eleven på ett delvis fungerande sätt skapa enkla estetiska kompositioner. I skapandet kombinerar eleven även på ett delvis fungerande sätt olika estetiska uttrycksformer så att de olika delarna samspelar.

Eleven kan använda många ämnesspecifika tecken, ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om estetiska uttryck från olika genrer, kulturer och tidsepoker, i egna frågor och i enkla omdömen om arbetsprocesser.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 10

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 10

Eleven kan på ett väl fungerande sätt framföra drama-, musik-, dans- och rörelsekompositioner med god anpassning till olika sammanhang och genrer utifrån instruktioner och tillgängligt inspirationsmaterial. Eleven kan även på ett ändamålsenligt sätt använda digitala verktyg som del i framförandet.

Eleven kan på ett ändamålsenligt sätt använda kroppsspråket för att göra gestaltningar med god anpassning till olika genrer. Dessutom kan eleven på ett väl fungerande sätt skapa enkla estetiska kompositioner. I skapandet kombinerar eleven även på ett väl fungerande sätt olika estetiska uttrycksformer så att de olika delarna samspelar.

Eleven kan använda många ämnesspecifika tecken, ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om estetiska uttryck från olika genrer, kulturer och tidsepoker, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om arbetsprocesser.

 

Kunskapskrav i årskurs 3, 6 och 9 ska i specialskolan istället avse kunskapskrav i årskurs 4, 7 och 10. Detta framgår av förordningen om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall. Skolverket har nedan gjort dessa justeringar i rubrikerna till kunskapskraven.