GRSPENU01grspc5

Engelska för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning

Kursplan - Engelska för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket i skrift och utifrån sina individuella förutsättningar i tal. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på engelska och en tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att förstå engelska och formulera sig och samspela med andra. I mötet med engelska språket ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

Genom undervisningen ska eleverna få förutsättningar att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där engelska används. På så sätt ska undervisningen stimulera elevernas intresse för språk och kulturella företeelser i områden där språket används och förmedla nyttan av språkkunskaper. Eleverna ska även ges möjlighet att använda olika verktyg för lärande, förståelse och kommunikation.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå innehållet i språket,
 • formulera sig och kommunicera i skrift och utifrån individuella förutsättningar i tal,
 • anpassa språket för olika syften och i olika sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används.

Centralt innehåll

Centralt innehåll i årskurs 1-3, 4-6, 7-9 ska i specialskolan istället avse centralt innehåll i årskurs 1-4, 5-7 och 8-10. Detta framgår av förordningen om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall. Skolverket har nedan gjort dessa justeringar i rubrikerna till kursplanerna.

I årskurs 1-4

I årskurs 1–4

Tala och/eller skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser.
 • Frågeord, frågor och svar.
 • Korta fraser om vardagliga ämnen.
 • Ramsor, lekar och spel.
 • Ord och ordbilder.

Läsa och/eller lyssna - reception

 • Elevnära berättelser för barn.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • Instruktioner och beskrivningar.
 • Ord och ordbilder, till exempel på skyltar och i reklam.

Kultur och samhälle

 • Familjeliv och vardag i någon del av världen där det engelska språket används.

I årskurs 5-7

I årskurs 5–7

Tala och/eller skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser.
 • Frågeord, frågor och svar.
 • Korta fraser om vardagliga ämnen.
 • Presentationer av den egna personen, vardagen och närmiljön.
 • Sånger, ramsor, lekar, spel och dramatiseringar.
 • Ord och ordbilder.

Läsa och/eller lyssna - reception

 • Berättelser, sånger och ramsor.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • Instruktioner och beskrivningar.
 • Ord och ordbilder, till exempel på skyltar och i reklam.

Kultur och samhälle

 • Familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.

I årskurs 8-10

I årskurs 8–10

Tala och/eller skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Samtal om vardagshändelser och bekanta och aktuella ämnen.
 • Dramatiseringar och rollspel.
 • Samtal om egna tankar och upplevelser.
 • Olika former av presentationer.
 • Beskrivningar och meddelanden.

Läsa och/eller lyssna – reception

 • Engelska från olika medier.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för unga.
 • Beskrivande och informerande texter som förekommer i vardagen, till exempel instruktioner och nyhetsartiklar.
 • Berättande texter.

Kultur och samhälle

 • Människors livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.

Kunskapskrav

Kunskapskrav för slutet av årskurs 7

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 7

Eleven kan medverka i att formulera sig med ord och fraser om något elevnära ämne. Utifrån någon given frågeställning medverkar eleven i att redogöra för delar av innehållet i tydlig engelska med elevnära ord och fraser.

Eleven bidrar till resonemang om familjeliv och vardag i någon del av världen där det engelska språket används.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 7

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 7

Eleven kan formulera sig med ord och fraser om elevnära ämnen på ett delvis fungerande sätt. Utifrån någon given frågeställning kan eleven på ett delvis fungerande sätt redogöra för delar av innehållet i tydlig engelska med elevnära ord och fraser.

Eleven för enkla resonemang om familjeliv och vardag i någon del av världen där det engelska språket används.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 7

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 7

Eleven kan formulera sig med ord och fraser om elevnära ämnen på ett väl fungerande sätt. Utifrån någon given frågeställning kan eleven på ett väl fungerande sätt redogöra för delar av innehållet i tydlig engelska med elevnära ord och fraser.

Eleven för välutvecklade resonemang om familjeliv och vardag i någon del av världen där det engelska språket används.

Kunskapskrav för slutet av årskurs 10

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 10

Eleven kan i kommunikation i olika situationer och sammanhang medverka i att formulera sig med ord, fraser och meningar. Eleven kan medverka i att redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande engelska som består av bekanta ord.

Eleven bidrar till resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 10

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 10

Eleven kan i kommunikation i olika situationer och sammanhang formulera sig sammanhängande på ett delvis fungerande sätt. Eleven kan på ett delvis fungerande sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande engelska som består av bekanta ord.

Eleven för enkla resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 10

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 10

Eleven kan i kommunikation i olika situationer och sammanhang formulera sig sammanhängande på ett väl fungerande sätt. Eleven kan på ett väl fungerande sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande engelska som består av bekanta ord.

Eleven för välutvecklade resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.

 

Kunskapskrav i årskurs 3, 6 och 9 ska i specialskolan istället avse kunskapskrav i årskurs 4, 7 och 10. Detta framgår av förordningen om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall. Skolverket har nedan gjort dessa justeringar i rubrikerna till kunskapskraven.