GRSPSVU01grspc6

Svenska för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning

Kursplan - Svenska för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk och att som döv och hörselskadad behärska både svenska och teckenspråk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att döva och hörselskadade elever, i skrift och utifrån sina individuella förutsättningar i tal, utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska språk och sitt teckenspråk parallellt så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan använda båda språken för att uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språken för att tänka, kommunicera och lära. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sin läs- och skrivförmåga och sitt intresse för att läsa och skriva.

Genom undervisningen ska eleverna få möta och utveckla kunskaper om och ges möjligheter att uttrycka sig genom litteratur, bilder, film, teater, drama och rörelse. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om och tilltro till sin förmåga att formulera och uttrycka egna åsikter och tankar. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man uttrycker sig på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt språk, sin identitet och sin förståelse för omvärlden och tar ansvar för det egna språkbruket i olika sammanhang och medier.

Vidare ska undervisningen syfta till att eleverna utvecklar sina kunskaper om hur det svenska språket är uppbyggt. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper för att göra jämförelser mellan svenskan och teckenspråket och urskilja likheter och olikheter mellan språken. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att utveckla och fördjupa sin ord- och begreppsförståelse.

Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om digitala kommunikationsverktyg.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i skrift och utifrån sina individuella förutsättningar i tal,
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
 • söka och värdera information från olika källor.

Centralt innehåll

Centralt innehåll i årskurs 1-3, 4-6, 7-9 ska i specialskolan istället avse centralt innehåll i årskurs 1-4, 5-7 och 8-10. Detta framgår av förordningen om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall. Skolverket har nedan gjort dessa justeringar i rubrikerna till kursplanerna.

I årskurs 1-4

I årskurs 1–4

Läsa, skriva och samtala

 • Lässtrategier för att avkoda och förstå bokstäver, ord och elevnära texter.
 • Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
 • Alfabetet.
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd kan användas när man skriver.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg. Skrivna bokstävers form i jämförelse med handalfabetet.
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning för att förstå och göra sig förstådd.
 • Kommunikation för olika syften. Ta del av, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
 • Samtalsregler, kroppsspråk och mimik.
 • Hur man genomför presentationer inför en eller flera personer. Bilder och andra verktyg som kan stödja presentationer.

Berättande texter och faktatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.
 • Instruerande texter, till exempel arbetsbeskrivningar.
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter för barn.
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Tvåspråkighet

 • Likheter och olikheter mellan skrivet språk, talat språk och teckenspråk.
 • Strategier för att som döv eller hörselskadad hantera vardagliga situationer i skola, familj och närsamhälle.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med.
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i elevnära källor.
 • Hur texters avsändare påverkar innehållet, till exempel i reklam.

I årskurs 5-7

I årskurs 5–7

Läsa, skriva och samtala

 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen.
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd kan användas när man skriver.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg. Skrivna bokstävers form i jämförelse med handalfabetet.
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning för att förstå och göra sig förstådd.
 • Kommunikation för olika syften. Ta del av, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
 • Samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Kroppsspråk och mimik.
 • Presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg som kan stödja presentationer.

Berättande texter och faktatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
 • Några barnboksförfattare.
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter och hur deras innehåll kan organiseras.
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar.
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Tvåspråkighet

 • Likheter och olikheter mellan skrivet språk, talat språk och teckenspråk.
 • Likheter och olikheter i hur texter byggs upp på svenska och på teckenspråk. Hur ord, tecken, fraser och satser ser ut.
 • Strategier för att som döv eller hörselskadad hantera vardagliga situationer i skola, familj och närsamhälle.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva korta digitala meddelanden och att skriva en faktatext.
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
 • Hur texters avsändare påverkar innehållet, till exempel i tidningsartiklar och i sökträffar via sökmotorer på internet.

I årskurs 8-10

I årskurs 8–10

Läsa, skriva och samtala

 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
 • Alfabetisk ordning. Hur man hittar i innehållsförteckningar och ordböcker.
 • Handstil och att skriva med hjälp av digitala verktyg.
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
 • Digitala verktyg för kommunikation.
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning för att förstå och göra sig förstådd.
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
 • Presentationer. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.

Berättande texter och faktatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Några barn- och ungdomsförfattare.
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar, spelinstruktioner och recept. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Tvåspråkighet

 • Likheter och olikheter mellan texter på svenska och på teckenspråk. Texter som belyser skillnaderna mellan språken.
 • Likheter och olikheter i uppbyggnad mellan svenskan och teckenspråket.
 • Strategier för att som döv eller hörselskadad hantera vardagliga situationer i skola, familj och samhälle.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Ord, symboler, fraser, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka budskap.
 • Variationer i det svenska språket, till exempel slanguttryck och dialekter.
 • Ordspråks och metaforers betydelse.
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Kunskapskrav

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 4

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 4

Eleven kan kommunicera tillsammans med andra om elevnära ämnen och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor. Dessutom kan eleven medverka i att genomföra enkla presentationer. Eleven kan med stöd av alternativ kompletterande kommunikation läsa enkla meningar i elevnära texter med kända ord och bekant innehåll. Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven begynnande läsförståelse. Eleven kan medverka i samtal om innehållet i texter som eleven tagit del av.

Eleven kan med stöd av bilder skriva kända ord. Dessutom medverkar eleven i att skriva meningar och att använda mellanrum mellan orden. Eleven kan medverka i att hämta information från givna källor.

Kunskapskrav för slutet av årskurs 7

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 7

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor. I samtalen bidrar eleven till att använda språkets samtalsregler. Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla presentationer. I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda något verktyg. Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll. Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.

Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll. Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar. Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt. Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg. Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter. Eleven kan medverka i att hämta information från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 7

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 7

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor. I samtalen använder eleven språkets samtalsregler med viss säkerhet. Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla presentationer på ett delvis fungerande sätt. I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven något verktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven kan med visst flyt läsa berättande texter med bekant innehåll. Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.

Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett delvis fungerande sätt. Eleven kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar. Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt. Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter. Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 7

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 7

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor. I samtalen använder eleven språkets samtalsregler med säkerhet. Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla presentationer på ett väl fungerande sätt. I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan med flyt läsa berättande texter med bekant innehåll. Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.

Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett väl fungerande sätt. Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll. Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt. Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter. Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Kunskapskrav för slutet av årskurs 10

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 10

Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor. I samtalen tar eleven del av andras åsikter och bidrar till att framföra egna åsikter och argument. Eleven bidrar till att anpassa sitt språk till olika situationer och sammanhang. Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra presentationer. I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier. Eleven kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer. Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.

Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter. Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte. Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler. Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverka i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg. Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer. Eleven kan medverka i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Dessutom kan eleven medverka i att söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 10

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 10

Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor. I samtalen tar eleven del av andras åsikter och framför egna delvis underbyggda åsikter och argument. Eleven anpassar delvis sitt språk till olika situationer och sammanhang. Dessutom kan eleven planera och genomföra presentationer på ett delvis fungerande sätt. I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven kan med visst flyt läsa texter från olika genrer. Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.

Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett delvis fungerande sätt. Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och viss anpassning till mottagare och syfte. Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler. Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer. Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Dessutom kan eleven på ett delvis fungerande sätt söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 10

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 10

Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor. I samtalen tar eleven del av andras åsikter och framför egna väl underbyggda åsikter och argument. Eleven anpassar sitt språk väl till olika situationer och sammanhang. Dessutom kan eleven planera och genomföra presentationer på ett väl fungerande sätt. I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan med flyt läsa texter från olika genrer. Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.

Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett väl fungerande sätt. Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och god anpassning till mottagare och syfte. Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler. Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer. Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Dessutom kan eleven på ett väl fungerande sätt söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.

 

Kunskapskrav i årskurs 3, 6 och 9 ska i specialskolan istället avse kunskapskrav i årskurs 4, 7 och 10. Detta framgår av förordningen om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall. Skolverket har nedan gjort dessa justeringar i rubrikerna till kunskapskraven.