Rörelse och drama

GRSPDRA01grspc6

Kursplan - Rörelse och drama

Drama, musik och dans finns i alla kulturer och berör människor, såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Dessa estetiska uttrycksformer används i en mängd sammanhang, har olika funktion och betyder olika saker för var och en av oss. De är också en viktig del i människors sociala gemenskap och har betydelse för individens identitetsutveckling. Att kunna uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer ökar möjligheterna att delta i både skolans och samhällets kulturliv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet rörelse och drama ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och får erfarenheter av estetiska uttryck i olika genrer och sammanhang. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om och tilltro till den egna kroppens estetiska uttrycksmöjligheter.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att använda rörelse, drama, dans och musik samt teckenspråk och digitala verktyg för kommunikation, samspel och eget skapande. Den ska också ge eleverna förutsättningar att omsätta egna idéer i estetiska uttryck och stimulera dem att utveckla kreativitet och improvisationsförmåga.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om de olika estetiska uttryckens ursprung och utveckling. De ska också ges möjligheter att utveckla ett reflekterande förhållningssätt till olika estetiska uttryck. Elevernas erfarenheter och tankar om estetiska uttryck ska även utmanas och fördjupas i mötet med andras erfarenheter och tankar.

Undervisningen i ämnet rörelse och drama ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att utöva rörelse och drama i olika genrer och sammanhang,
 • förmåga att uttrycka, kommunicera och gestalta idéer genom rörelse och drama, och
 • förmåga att uppleva och reflektera över innehållet i och betydelsen av olika estetiska uttryck från skilda sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll

Centralt innehåll i årskurs 1-3, 4-6, 7-9 ska i specialskolan istället avse centralt innehåll i årskurs 1-4, 5-7 och 8-10. Detta framgår av förordningen om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall. Skolverket har nedan gjort dessa justeringar i rubrikerna till kursplanerna.

I årskurs 1-4

I årskurs 1–4

Utöva och skapa

 • Rörelse, drama, lekar och danser i olika former.
 • Gestaltning, till exempel av känslor, personer och djur.
 • Imitation och improvisation med rörelser och mimik.
 • Dramatisering av sagor, berättelser och sångtexter.
 • Teckenspråkspoesi och betydelsen av handform och ansiktsuttryck.

Verktyg för utövande och skapande

 • Kroppen och hur den kan användas för estetiska uttryck, till exempel genom variation av tempo och dynamik.
 • Byggstenar för att utöva och skapa: puls, rytm, tempo och dynamik.
 • Hur rytm kan uttryckas genom kroppen och språket.
 • Digitala verktyg för estetiska uttryck, skapande och kommunikation.

Uppleva och reflektera

 • Scenkonst och estetiska uttryck, däribland teater och dans.
 • Estetiska uttryck som förekommer i traditioner och högtider, däribland en inblick i svensk och nordisk sång- och danslekstradition.
 • Associationer i form av tankar, känslor och inre bilder som uppkommer i samband med upplevelser av estetiska uttryck.
 • Enkel tolkning och bearbetning av rörelsegestaltning, dramatiseringar och teckenspråkspoesi.

I årskurs 5-7

I årskurs 5–7

Utöva och skapa

 • Rörelse, drama och dans med varierat uttryck i olika genrer.
 • Gestaltning och rollspel där både aktörer och åskådare medverkar.
 • Imitation och improvisation med rörelser och mimik.
 • Dramatisering av berättelser, sångtexter och korta dialoger av olika författare.
 • Teckenspråkspoesi och betydelsen av rörelse, rytm och språknyanser.

Verktyg för utövande och skapande

 • Kroppen och hur den kan användas för estetiska uttryck, till exempel för att förmedla ett budskap.
 • Byggstenar för att utöva och skapa: puls, rytm, tempo, dynamik, nyanser och form.
 • Hur rytm kan uttryckas genom kroppen och språket.
 • Digitala verktyg för estetiska uttryck, skapande och kommunikation.

Uppleva och reflektera

 • Scenkonst och andra estetiska uttryck från olika kulturer. Karaktäristiska drag för olika genrer, till exempel teater på teckenspråk, akrobatik och populärmusik.
 • Estetiska uttryck i samband med elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna.
 • Estetiska uttrycks påverkan på och betydelse för människan.
 • Hur egna och andras dramatiseringar och rörelsegestaltningar samt teckenspråkspoesi kan tolkas och bearbetas till innehåll och form.

I årskurs 8-10

I årskurs 8–10

Utöva och skapa

 • Rörelse, drama och dans med varierat uttryck i olika genrer från olika tidsperioder.
 • Gestaltning och rollspel där både aktörer och åskådare medverkar, till exempel problem- eller konfliktsituationer.
 • Imitation och improvisation med rörelser och mimik.
 • Dramatisering av några välkända texter och pjäser av olika författare från skilda tidsperioder.
 • Teckenspråkspoesi och betydelsen av innehåll, struktur och språklig form.

Verktyg för utövande och skapande

 • Kroppen och hur den kan användas för estetiskt uttryck i olika genrer, till exempel commedia dell’arte och pantomim.
 • Byggstenar för att utöva och skapa: puls, rytm, tempo, dynamik, nyanser, intensitet och form.
 • Hur rytm kan uttryckas genom kroppen och språket.
 • Digitala verktyg för estetiska uttryck, skapande och kommunikation.

Uppleva och reflektera

 • Scenkonst och andra estetiska uttryck i olika genrer från olika kulturer och tidsperioder.
 • Hur budskap uttrycks och kommuniceras i olika genrer, till exempel i teater på teckenspråk, balett och cirkus.
 • Estetiska uttrycks funktion för att uttrycka identitet, normer och grupptillhörighet i olika kulturer och sociala sammanhang.
 • Hur egna och andras dramatiseringar och rörelsegestaltningar samt teckenspråkspoesi kan tolkas och bearbetas till innehåll, form och karaktär.

BETYGSKRITERIER I ÄMNET RÖRELSE OCH DRAMA

Betygskriterier för slutet av årskurs 7

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 7

Eleven utför rörelsekompositioner, danser och dramatiseringar med viss säkerhet. I samband med detta anpassar eleven sitt uttryck i huvudsak till situationen och sammanhanget.

Genom estetiskt skapande uttrycker och kommunicerar eleven tankar och idéer på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven använder sitt kroppsspråk för att göra enkla gestaltningar.

Eleven uttrycker viss förståelse för estetiska uttrycks betydelse i olika sammanhang. Dessutom beskriver och jämför eleven karaktäristiska drag i olika estetiska uttryck på ett enkelt sätt.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 7

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 7

Eleven utför rörelsekompositioner, danser och dramatiseringar med relativt god säkerhet. I samband med detta anpassar eleven sitt uttryck väl till situationen och sammanhanget.

Genom estetiskt skapande uttrycker och kommunicerar eleven tankar och idéer på ett fungerande sätt. Eleven använder sitt kroppsspråk för att göra utvecklade gestaltningar.

Eleven uttrycker relativt god förståelse för estetiska uttrycks betydelse i olika sammanhang. Dessutom beskriver och jämför eleven karaktäristiska drag i olika estetiska uttryck på ett relativt utförligt sätt.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 7

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 7

Eleven utför rörelsekompositioner, danser och dramatiseringar med god säkerhet. I samband med detta anpassar eleven sitt uttryck mycket väl till situationen och sammanhanget.

Genom estetiskt skapande uttrycker och kommunicerar eleven tankar och idéer på ett väl fungerande sätt. Eleven använder sitt kroppsspråk för att göra välutvecklade gestaltningar.

Eleven uttrycker god förståelse för estetiska uttrycks betydelse i olika sammanhang. Dessutom beskriver och jämför eleven karaktäristiska drag i olika estetiska uttryck på ett utförligt sätt.

.

Betygskriterier för slutet av årskurs 10

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 10

Eleven utför dramatiseringar, rörelsekompositioner och danser med viss säkerhet. I samband med detta anpassar eleven sitt uttryck i huvudsak till situationen, sammanhanget och genren.

Genom estetiskt skapande uttrycker och kommunicerar eleven tankar och idéer på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven använder sitt kroppsspråk på ett varierat sätt för att göra enkla gestaltningar.

Eleven uttrycker viss förståelse för estetiska uttrycks betydelse i olika sammanhang. Dessutom tolkar eleven estetiska uttryck från olika genrer, kulturer och tidsperioder på ett enkelt sätt.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 10

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 10

Eleven utför rörelsekompositioner, danser och dramatiseringar med relativt god säkerhet. I samband med detta anpassar eleven sitt uttryck väl till situationen, sammanhanget och genren.

Genom estetiskt skapande uttrycker och kommunicerar eleven tankar och idéer på ett fungerande sätt. Eleven använder sitt kroppsspråk på ett varierat sätt för att göra utvecklade gestaltningar.

Eleven uttrycker relativt god förståelse för estetiska uttrycks betydelse i olika sammanhang. Dessutom tolkar eleven estetiska uttryck från olika genrer, kulturer och tidsperioder på ett utvecklat sätt.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 10

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 10

Eleven utför rörelsekompositioner, danser och dramatiseringar med god säkerhet. I samband med detta anpassar eleven sitt uttryck mycket väl till situationen, sammanhanget och genren.

Genom estetiskt skapande uttrycker och kommunicerar eleven tankar och idéer på ett väl fungerande sätt. Eleven använder sitt kroppsspråk på ett varierat sätt för att göra välutvecklade gestaltningar.

Eleven uttrycker god förståelse för estetiska uttrycks betydelse i olika sammanhang. Dessutom tolkar eleven estetiska uttryck från olika genrer, kulturer och tidsperioder på ett välutvecklat sätt.

Betygskriterier i årskurs 3, 6 och 9 ska i specialskolan istället avse betygskriterier i årskurs 4, 7 och 10. Detta framgår av förordningen om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall. Skolverket har nedan gjort dessa justeringar i rubrikerna till betygskriterierna.

META - kod GRSPDRA01, from 2022-07-01, v.6, grund 2011:56, ändring 2022:6, tom VERSIONINFO - Ändrad rubrik betygskriterier, korrekturfel