Rörelse och drama för elever med utvecklingsstörning

GRSPDRU01grspc7

Kursplan - Rörelse och drama för elever med utvecklingsstörning

Drama, musik och dans finns i alla kulturer och berör människor, såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Dessa estetiska uttrycksformer används i en mängd sammanhang, har olika funktion och betyder olika saker för var och en av oss. De är också en viktig del i människors sociala gemenskap och har betydelse för individens identitetsutveckling. Att kunna uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer ökar möjligheterna att delta i både skolans och samhällets kulturliv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet rörelse och drama ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och får erfarenhet av estetiska uttryck i olika genrer och sammanhang. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla medvetenhet om och tilltro till den egna kroppens estetiska uttrycksmöjligheter.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att använda rörelse, drama, dans och musik samt teckenspråk och digitala verktyg för kommunikation, samspel och eget skapande. Den ska också ge eleverna förutsättningar att omsätta egna idéer i estetiska uttryck, och stimulera dem att utveckla kreativitet och improvisationsförmåga.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om de olika estetiska uttryckens ursprung och utveckling. De ska också ges möjligheter att utveckla ett reflekterande förhållningssätt till olika estetiska uttryck. Elevernas erfarenheter och tankar om estetiska uttryck ska även utmanas och fördjupas i mötet med andras erfarenheter och tankar.

Undervisningen i ämnet rörelse och drama ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att utöva rörelse och drama i olika genrer och sammanhang,
 • förmåga att uttrycka och gestalta idéer genom rörelse och drama, och
 • förmåga att uppleva och reflektera över innehållet i och betydelsen av estetiska uttryck i olika sammanhang.

Centralt innehåll

Centralt innehåll i årskurs 1-3, 4-6, 7-9 ska i specialskolan istället avse centralt innehåll i årskurs 1-4, 5-7 och 8-10. Detta framgår av förordningen om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall. Skolverket har nedan gjort dessa justeringar i rubrikerna till kursplanerna.

I årskurs 1-4

I årskurs 1–4

Utöva och skapa

 • Rörelse, drama, lekar och danser i olika former.
 • Gestaltning, till exempel av känslor, personer och djur.
 • Imitation och improvisation med rörelser och mimik.
 • Dramatisering av sagor, berättelser och sångtexter.
 • Teckenspråkspoesi och betydelsen av handform och ansiktsuttryck.

Verktyg för utövande och skapande

 • Kroppen och hur den kan användas för olika estetiska uttryck.
 • Byggstenar för att utöva och skapa till exempel puls, tempo och dynamik.
 • Hur rytm kan uttryckas genom kroppen och språket.
 • Digitala verktyg för estetiska uttryck, skapande och kommunikation.

Uppleva och reflektera

 • Scenkonst och estetiska uttryck, till exempel teater och dans.
 • Estetiska uttryck som förekommer i traditioner och högtider, däribland en inblick i svensk och nordisk sång- och danslekstradition.
 • Associationer i form av tankar, känslor och inre bilder som uppkommer i samband med upplevelser av estetiska uttryck.

I årskurs 5-7

I årskurs 5–7

Utöva och skapa

 • Rörelse, drama och dans med varierat uttryck i olika genrer.
 • Gestaltning och rollspel.
 • Imitation och improvisation med rörelser och mimik.
 • Dramatisering, till exempel av berättelser, sångtexter och korta dialoger.
 • Teckenspråkspoesi och betydelsen av rörelse och rytm.

Verktyg för utövande och skapande

 • Kroppen och hur den kan användas för estetiska uttryck, till exempel genom variation av tempo och dynamik.
 • Byggstenar för att utöva och skapa, till exempel rytm, dynamik och form.
 • Hur rytm kan uttryckas genom kroppen och språket.
 • Digitala verktyg för estetiska uttryck, skapande och kommunikation.

Uppleva och reflektera

 • Scenkonst och andra estetiska uttryck från olika kulturer. Karaktäristiska drag för olika genrer, till exempel teater på teckenspråk, akrobatik och populärmusik.
 • Estetiska uttryck i samband med elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna.
 • Enkel tolkning och bearbetning av rörelsegestaltning, dramatiseringar och teckenspråkspoesi.

I årskurs 8-10

I årskurs 8–10

Utöva och skapa

 • Rörelse och drama samt danser från olika tidsperioder.
 • Gestaltning och rollspel där både aktörer och åskådare medverkar.
 • Imitation och improvisation med rörelser och mimik.
 • Dramatisering av några välkända texter och pjäser.
 • Teckenspråkspoesi och betydelsen av rörelse, rytm och språknyanser.

Verktyg för utövande och skapande

 • Kroppen och hur den kan användas för estetiska uttryck, till exempel för att förmedla ett budskap.
 • Byggstenar för att utöva och skapa, till exempel nyanser, intensitet och form.
 • Hur rytm kan uttryckas genom kroppen och språket.
 • Digitala verktyg för estetiska uttryck, skapande och kommunikation.

Uppleva och reflektera

 • Scenkonst och andra estetiska uttryck i olika genrer från skilda kulturer och tidsperioder. Karaktäristiska drag för olika genrer, till exempel teater på teckenspråk, balett och cirkus.
 • Estetiska uttrycks funktion, till exempel för att uttrycka identitet och grupptillhörighet.
 • Hur egna och andras dramatiseringar och rörelsegestaltningar samt teckenspråkspoesi kan tolkas och bearbetas till innehåll och form.

BETYGSKRITERIER I ÄMNET RÖRELSE OCH DRAMA FÖR ELEVER MED UTVECKLINGSSTÖRNING

Betygskriterier för slutet av årskurs 7

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 7

Eleven medverkar i att utföra rörelsekompositioner, danser och dramatiseringar. Dessutom bidrar eleven till att anpassa sitt uttryck till situationen och sammanhanget.

I estetiskt skapande medverkar eleven i att uttrycka tankar och idéer genom gestaltningar och imitationer.

Eleven medverkar i att uttrycka förståelse för estetiska uttrycks betydelse i något sammanhang och i att ge exempel på karaktäristiska drag för några genrer.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 7

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 7

Eleven utför rörelsekompositioner, danser och dramatiseringar på ett delvis fungerande sätt. I samband med detta anpassar eleven delvis sitt uttryck till situationen och sammanhanget.

I estetiskt skapande uttrycker eleven tankar och idéer på ett delvis fungerande sätt genom gestaltningar och imitationer.

Eleven uttrycker viss förståelse för estetiska uttrycks betydelse i något sammanhang och ger med viss säkerhet exempel på karaktäristiska drag för några genrer.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 7

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 7

Eleven utför rörelsekompositioner, danser och dramatiseringar på ett fungerande sätt. I samband med detta anpassar eleven sitt uttryck till situationen och sammanhanget.

I estetiskt skapande uttrycker eleven tankar och idéer på ett fungerande sätt genom gestaltningar och imitationer.

Eleven uttrycker god förståelse för estetiska uttrycks betydelse i något sammanhang och ger med säkerhet exempel på karaktäristiska drag för några genrer.

Betygskriterier för slutet av årskurs 10

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 10

Eleven medverkar i att utföra rörelsekompositioner, danser och dramatiseringar. Dessutom bidrar eleven till att anpassa sitt uttryck till situationen, sammanhanget och genren.

I estetiskt skapande medverkar eleven i att uttrycka tankar och idéer genom gestaltningar och improvisationer.

Eleven medverkar i att uttrycka förståelse för estetiska uttrycks betydelse i något sammanhang och i att ge exempel på karaktäristiska drag för olika genrer.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 10

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 10

Eleven utför rörelsekompositioner, danser och dramatiseringar på ett delvis fungerande sätt. I samband med detta anpassar eleven delvis sitt uttryck till situationen, sammanhanget och genren.

I estetiskt skapande uttrycker eleven tankar och idéer på ett delvis fungerande sätt genom gestaltningar och improvisationer.

Eleven uttrycker viss förståelse för estetiska uttrycks betydelse i något sammanhang och ger med viss säkerhet exempel på karaktäristiska drag för olika genrer.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 10

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 10

Eleven utför rörelsekompositioner, danser och dramatiseringar på ett fungerande sätt. I samband med detta anpassar eleven sitt uttryck till situationen, sammanhanget och genren.

I estetiskt skapande uttrycker eleven tankar och idéer på ett fungerande sätt genom gestaltningar och improvisationer.

Eleven uttrycker god förståelse för estetiska uttrycks betydelse i något sammanhang och ger med säkerhet exempel på karaktäristiska drag för olika genrer.

Betygskriterier i årskurs 3, 6 och 9 ska i specialskolan istället avse betygskriterier i årskurs 4, 7 och 10. Detta framgår av förordningen om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall. Skolverket har nedan gjort dessa justeringar i rubrikerna till betygskriterierna.

META - kod GRSPDRU01, from 2022-07-01, v.7, grund 2011:66, ändring 2022:7, tom VERSIONINFO - Ändrad rubrik betygskriterier