Engelska för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning

GRSPENU01grspc9

Kursplan - Engelska för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin flerspråkighet samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att i skrift, och utifrån sina individuella förutsättningar i tal, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå språket och att kunna formulera sig och samtala med andra på engelska.

I mötet med det engelska språket ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla förståelse av olika livsvillkor samt kulturella och sociala förhållanden i områden och sammanhang där engelska används.

Eleverna ska ges förutsättningar att kunna använda olika verktyg för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förståelse av engelska i skrift och utifrån individuella förutsättningar i tal,
 • förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift och utifrån individuella förutsättningar i tal, och
 • förståelse av förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Centralt innehåll

Centralt innehåll i årskurs 1-3, 4-6, 7-9 ska i specialskolan istället avse centralt innehåll i årskurs 1-4, 5-7 och 8-10. Detta framgår av förordningen om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall. Skolverket har nedan gjort dessa justeringar i rubrikerna till kursplanerna.

I årskurs 1-4

I årskurs 1–4

Kommunikationens innehåll

 • Innehållsområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga och elevnära situationer samt personer och platser.
 • Vardagsliv i något område där engelska används.

Läsa och/eller lyssna − reception

 • Tydlig engelska som är kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer.
 • Enkla dialoger och samtal.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • Instruktioner och beskrivningar.
 • Ord i närmiljön, till exempel på skyltar och i reklam.

Tala och/eller skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Enkla samtal för kontakt. Frågor och svar.
 • Korta fraser, däribland hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser.
 • Lekar och spel.
 • Enkla ord.

I årskurs 5-7

I årskurs 5–7

Kommunikationens innehåll

 • Innehållsområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga och elevnära situationer samt intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i några sammanhang och områden där engelska används.

Läsa och/eller lyssna - reception

 • Tydlig engelska som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer.
 • Dialoger och samtal.
 • Berättelser för barn och unga, även i dramatiserad form.
 • Sånger eller sångtexter.
 • Ord i närmiljön, till exempel på skyltar och i reklam.

Tala och/eller skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation. Frågor och svar.
 • Beskrivningar och presentationer.
 • Lekar, spel och dramatiseringar.
 • Ord och enkla fraser.

I årskurs 8-10

I årskurs 8–10

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta innehållsområden.
 • Vardagliga situationer samt intressen, personer och platser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och traditioner i olika sammanhang och områden där engelska används.

Läsa och/eller lyssna – reception

 • Tydlig engelska som är instruerande, informerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier, däribland meddelanden.
 • Olika slags samtal.
 • Berättelser, även i dramatiserad form, samt sånger eller sångtexter.

Tala och/eller skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation.
 • Framställningar som är berättande, beskrivande och informerande.
 • Dramatiseringar och rollspel.
 • Ord och fraser i meddelanden och beskrivningar.

Betygskriterier

Betygskriterier för slutet av årskurs 7

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 7

Med stöd av illustrationer medverkar eleven i att visa förståelse av mycket vanliga, enkla ord och fraser i tydligt, enkelt språk om välbekanta ämnen.

I framställningar medverkar eleven i att formulera sig enkelt med ord och fraser.

I interaktion medverkar eleven i att uttrycka sig enkelt med ord och fraser.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 7

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 7

Med stöd av illustrationer förstår eleven mycket vanliga, enkla ord och fraser i tydligt, enkelt språk om välbekanta ämnen.

I framställningar formulerar sig eleven enkelt och i huvudsak begripligt med ord och fraser.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och i huvudsak begripligt med ord och fraser.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 7

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 7

Med stöd av illustrationer förstår eleven vanliga, enkla ord och fraser i tydligt, enkelt språk om välbekanta ämnen.

I framställningar formulerar sig eleven enkelt och begripligt med ord och fraser.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord och fraser.

Betygskriterier för slutet av årskurs 10

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 10

Med stöd av illustrationer medverkar eleven i att visa förståelse av vanliga ord och enkla fraser i tydligt, enkelt språk om välbekanta ämnen.

I framställningar av olika slag medverkar eleven i att formulera sig enkelt med ord och fraser.

I interaktion medverkar eleven i att uttrycka sig enkelt med ord och fraser.

Eleven bidrar till att kommentera, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 10

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 10

Med stöd av illustrationer förstår eleven vanliga ord och enkla fraser i tydligt, enkelt språk om välbekanta ämnen.

I framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och i huvudsak begripligt med ord och fraser.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och i huvudsak begripligt med ord och fraser.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 10

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 10

Med stöd av illustrationer förstår eleven huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt, enkelt språk om välbekanta ämnen.

I framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord och fraser.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier i årskurs 3, 6 och 9 ska i specialskolan istället avse betygskriterier i årskurs 4, 7 och 10. Detta framgår av förordningen om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall. Skolverket har nedan gjort dessa justeringar i rubrikerna till betygskriterierna.

META - kod GRSPENU01, from 2023-07-02, v.9, grund 2011:66, ändring 2023:5, tom VERSIONINFO - Rättad rubrik betygskriterier