Observera att nedanstående kursplan inte är giltig.

Engelska (ej gällande)

Ämnets syfte och roll i utbildningen

Engelska är modersmål eller officiellt språk i ett stort antal länder, förmedlar många vitt skilda kulturer och är dominerande kommunikationsspråk i världen.Förmåga att använda engelska är nödvändig vid studier, vid resor i andra länder och för sociala eller yrkesmässiga internationella kontakter av olika slag. Utbildningen i engelska syftar till att utveckla kommunikativ förmåga och sådana språkkunskaper som är nödvändiga för internationella kontakter, för en alltmer internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utveckling som sker genom informations- och kommunikationsteknik samt för framtida studier. Utbildningen i engelska har dessutom som syfte att vidga perspektiven på en växande engelskspråkig omvärld med dess mångskiftande kulturer.

Alla elever behöver beredskap att på egen hand bygga vidare på sina kunskaper efter avslutad skolgång. Ämnet syftar därför också till att eleven skall vidmakthålla och utveckla sin lust och förmåga att lära sig engelska.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven

– utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera,

– utvecklar sin förmåga att delta aktivt i kommunikation, uttrycka sina egna tankar på engelska samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter,

– utvecklar sin förmåga att tillgodogöra sig olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper,

– utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,

– utvecklar sin förmåga att analysera, bearbeta och förbättra språket mot allt större variation och säkerhet,

– utvecklar sin förmåga att använda hjälpmedel och att kritiskt granska informationskällor,

– utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i engelskspråkiga länder, att göra jämförelser med egna kulturella erfarenheter,

– utvecklar sin förmåga att reflektera över och ta ansvar för sin egen språkinlärning och att medvetet använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen,

– utvecklar sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på egen hand och i samarbete med andra.

Ämnets karaktär och uppbyggnad

Det engelska språket och olika kulturyttringar från engelskspråkiga länder finns lätt tillgängliga i det svenska samhället. Eleverna stöter i dag på många varianter av engelska utanför skolan. De möter engelska i skiftande sammanhang: via internet och datorspel, i texter och vid kontakter med engelskspråkiga. Ämnet engelska ger en bakgrund till och ett vidare perspektiv på de samhälls- och kulturyttringar som eleverna omges av i dagens internationella samhälle. I ämnet ingår både att granska det innehåll som språket förmedlar och att språkligt dra nytta av det varierade utbud av engelska som barn och ungdomar möter utanför skolan.

När eleven utvecklar sin förmåga att kommunicera på engelska sker det genom ett för eleven angeläget innehåll. Skriftspråket är centralt för ämnet och språkkunskaperna byggs upp när eleven använder engelska och tillägnar sig ny kunskap om språket. Ett kontrastivt perspektiv ökar elevernas insikter om språkets struktur och användning. I ämnet utvecklas kompetensen att bilda språkligt sammanhängande helheter vilka efter hand i fråga om innehåll och form allt bättre anpassas till situation och mottagare. När de egna språkkunskaperna inte räcker till behöver eleven kompensera detta genom att använda strategier som omformuleringar, synonymer och frågor. Förmågan att reflektera över likheter och skillnader mellan egna kulturella erfarenheter och kulturer i länder där engelska är officiellt språk utvecklas hela tiden och leder på sikt till förståelse för olika kulturer och interkulturell kompetens. En ytterligare kompetens är medvetenhet om hur språkinlärning går till.

I ämnet engelska i specialskolan påverkas elevernas språkinlärning av att inlärningen av engelska, för de flesta elever, sker visuellt och av att engelska i regel är det tredje språket. Eleverna möter engelska huvudsakligen via läsning och inlärningen bygger på det språkliga inflöde som läsningen ger. Vid språkinlärningen måste eleverna använda sina kunskaper i sitt förstaspråk, teckenspråk, och sitt andraspråk, svenska. Teckenspråk kan användas för diskussioner och förklaringar. Skriven svenska är ett hjälpmedel bl.a. för elevernas förståelse av ord och uttryck. Skriven engelska används vid läsning, textstudier, skriftlig interaktion och egen skriftlig produktion. Utifrån sina individuella förutsättningar kan elever även utveckla förmåga att använda talad engelska.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det sjätte skolåret

Eleven skall
– kunna tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla instruktioner och beskrivningar,

– kunna medverka i enkel kommunikation om vardagliga och välbekanta ämnen,

– kunna uttrycka sig i mycket enkel form för att meddela något,

– känna till något om vardagslivet i något land där engelska används,

– kunna reflektera över hur den egna inlärningen av t. ex. ord och fraser går till,

– kunna genomföra korta, enkla skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen hand.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det tionde skolåret

Eleven skall
– kunna tillgodogöra sig innehållet i enklare skönlitterära och andra berättande, beskrivande och argumenterande texter som behandlar kända ämnesområden,

– kunna delta aktivt i kommunikation kring kända ämnen och med hjälp av olika strategier bidra till att kommunikationen fungerar,

– kunna begära och ge information samt berätta och beskriva något,

– ha kunskaper om vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i några länder där engelska har en central ställning samt kunna göra några jämförelser med egna kulturella erfarenheter,

– kunna reflektera över och dra slutsatser om sitt sätt att lära sig engelska,

– kunna välja och använda hjälpmedel vid textläsning, skrivning och andra språkliga aktiviteter,

– kunna, på egen hand och i samarbete med andra, planera och genomföra arbetsuppgifter samt därvid dra slutsatser av sitt arbete.

Bedömning

Bedömningens inriktning

I en allsidig kommunikativ förmåga ingår att behärska receptiva, interaktiva och produktiva färdigheter, på vilka olika bedömningsaspekter kan läggas.

Vad beträffar elevens receptiva färdigheter skall bedömningen inriktas på elevens förmåga att förstå engelska. Hänsyn skall tas till elevens förmåga att förstå helhet och sammanhang samt att dra slutsatser om en framställnings syfte. När det gäller läsning läggs vikt vid elevens förmåga att förstå och tillgodogöra sig texter av varierande slag och svårighetsgrad. I bedömningen av läsförmågan ingår också i vilken utsträckning eleven med hjälp av olika strategier kan anpassa läsningen efter textens art och syfte.

Ett centralt inslag vid språklig kommunikation är att växelvis kunna fungera som läsare och skrivare. Bedömningen av sådan interaktiv färdighet skall inriktas på förmågan att inleda, bidra till att utveckla och avsluta en skriftväxling. Härvid bedöms elevens förmåga att tolka olika situationer och att anpassa sitt språk till situation och mottagare, liksom förmågan att använda strategier för att lösa språkliga problem.

Bedömningen av den produktiva färdigheten, skriva, skall inriktas på hur klart och sammanhängande samt med vilken ledighet, variation och språklig säkerhet eleven kan uttrycka och förmedla ett budskap. När det gäller elevens förmåga att skriva engelska inriktas bedömningen också på framställningens klarhet och tydlighet samt på elevens förmåga att binda samman satser och meningar.

Bedömningen skall även inriktas på hur väl eleven utvecklat sin interkulturella förståelse. Elevens kunskaper om levnadssätt och samhällsförhållanden i engelskspråkiga länder och medvetenhet om likheter och skillnader i förhållande till egna kulturella erfarenheter vägs här in, liksom elevens medvetenhet om oskrivna regler som i olika kulturer påverkar kommunikationen.

Bedömningen inriktas även på elevens förståelse av hur den egna språkinlärningen går till liksom på förmågan att använda olika tillvägagångssätt och lämpliga hjälpmedel för att lösa uppgifter som har skiftande karaktär och syfte.

Kriterier för betyget Väl godkänt

Eleven använder strategier som t. ex. omformuleringar och förklaringar för att överbrygga språkliga problem.
Eleven läser, tillägnar sig och kommenterar lättlästa texter, både sådana på sakprosa och skönlitteratur.
Eleven skriver varierat och med sammanhang samt kommunicerar skriftligt vid informationsutbyte och sociala kontakter, ställer och besvarar frågor och anpassar sitt språk till några olika mottagare.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

Eleven tillgodogör sig innehållet i texter av varierande längd, kommenterar dem och drar slutsatser.
Eleven uttrycker sig varierat och anpassar framställningen till några olika syften och mottagare.