Observera att nedanstående kursplan inte är giltig.

Modersmål (ej gällande)

Ämnets syfte och roll i utbildningen

Utbildningen i ämnet modersmål syftar till att ge elever med annan språklig och kulturell bakgrund än den svenska möjligheter att utveckla en flerkulturell identitet. På så sätt har ämnet det viktiga uppdraget att integrera eleverna i det svenska samhället.

Ämnet modersmål bidrar till att öka förståelsen av kulturen, samhället och livsvillkoren i ursprungslandet samt för familjens minoritetssituation i Sverige. Dessa villkor jämförs med levnadsförhållandena i det övriga svenska samhället. Därigenom kan uppfattningen om den egna levnadssituationen och andras livsvillkor ökas och tydliggöras. Genom att ämnet innehåller jämförelser med svenska förhållanden kompletterar det andra ämnen.

Ämnet modersmål syftar även till att utveckla grundläggande färdigheter i ursprungslandets skriftspråk. Sådana kunskaper ger eleverna förutsättningar att på egen hand komma i kontakt med delar av sin egen kultur samt att främja deras sociala kontakter. För de elever som använder ursprungslandets språk eller teckenspråk som ett dagligt umgängesspråk i hemmet ger ämnet modersmål dessutom möjligheter att vidareutveckla detta språk.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i modersmål sträva efter att eleven

– tillägnar sig kunskaper om historia, traditioner och samhällsliv samt livsvillkor, normer och värderingar i familjens ursprungskultur

– utvecklar en förmåga att jämföra ursprungskulturen och minoritetskulturen med både svensk dövkultur och de hörandes kultur

– utvecklar förmågan att sätta tillhörigheten i en eller flera kulturer i relation till sig själv och andras levnadssituation och kultur

– stärker sin självkänsla och identitet och erövrar en flerkulturell identitet

– utvecklar grundläggande läs- och skrivfärdigheter i det skriftspråk som används i familjens ursprungskultur

– utvecklar tidigare tillägnade teckenspråksfärdigheter

Ämnets karaktär och uppbyggnad

Till specialskolan kommer många elever med en annan språklig och kulturell bakgrund än den svenska. Ämnet modersmål bidrar med kunskaper om historia, traditioner och nutida samhällsförhållanden i familjens ursprungskultur. Dessutom ingår kunskaper om livsvillkor, normer och värderingar. Dessa företeelser jämförs med den minoritetskultur som eleven växer upp i samt med svenska förhållanden både i dövkulturen och bland hörande. En väsentlig aspekt i ämnet är att öka förståelsen för hur de olika kulturerna påverkar hur man själv och andra människor tänker, handlar och formar sina liv.

Basen för ämnet är delaktighet i flera kulturer och samtal kring elevens egna erfarenheter av dessa. Samtal ger möjligheter att bearbeta, reflektera över och analysera egna och andras upplevelser. För de elever som inte behärskar ursprungslandets teckenspråk och skriftspråk ges huvuddelen av undervisningen på svenskt teckenspråk och svenska.

Språkstudierna i modersmål avser det skriftspråk som används i föräldrarnas ursprungskultur, förutsatt att det finns skriftspråk i kulturen. Undervisningen ger eleverna på nybörjarnivå möjligheter att tillägna sig grundläggande färdigheter i skriftspråket. De allmänna principer som tillämpas i undervisningen i främmande språk kan till stora delar tillämpas på nybörjarundervisningen i ämnet modersmål. De elever som har förkunskaper i skriftspråket vidareutvecklar dessa utifrån den nivå som de befinner sig på. De elever som behärskar ursprungslandets teckenspråk kan inom ämnet vidareutveckla detta språk.

Utvecklingen av elevens kunskap om tal och förmåga att använda talat modersmål bygger på varje enskild elevs förutsättningar och utgår från det språk som eleven behärskar.

Mål som eleverna skall ha nått i slutet av det sjätte skolåret

Eleven skall
– kunna ta del av texter av olika slag

– kunna skriva enkel text om vardagsnära förhållanden

– kunna berätta om familjens ursprungsland och livet där samt om sin minoritetssituation

– kunna ge exempel på hur flerkulturell tillhörighet påverkar såväl den egna levnadssituationen som andras.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det tionde skolåret

Eleven skall
– kunna läsa och tillgodogöra sig olika texter

– kunna skriva texter såsom meddelanden, vykort och brev

– kunna jämföra föräldrarnas ursprungskultur - historia, traditioner och livsvillkor samt normer och värderingar - med sin minoritetskultur och svenska förhållanden

– kunna sätta delar av sitt kulturarv och delaktigheten i en eller flera kulturer i relation till sin egen och andras levnadssituation.

Bedömning

Bedömningens inriktning

Vid bedömning måste hänsyn tas till att olika elever har olika förutsättningar att lära sig ursprungslandets skriftspråk vilket är en del av den språkliga och kulturellt sätt komplexa situation eleven befinner sig i.

Bedömningen i ämnet modersmål gäller elevens förmåga att kommunicera samt reflektera över sammanhang och förstå sin omvärld.

Bedömningen skall även inriktas på kunskaper om levnadssätt och samhällsförhållanden i ursprungskulturen och i minoritetskulturen samt på medvetenhet om likheter och skillnader i förhållande till den svenska kulturen.

Vid bedömning skall också vikt läggas vid förmågan att diskutera hur den flerkulturella tillhörigheten påverkar såväl den egna som andras levnadssituation.

Kriterier för betyget Väl godkänt

Eleven utvecklar sitt språk för att kunna kommunicera.
Eleven tillägnar sig enklare texter av olika slag.
Eleven ger exempel på sin ursprungskultur och minoritetskultur och gör jämförelser med övriga svenska förhållanden.
Eleven ger exempel på hur den flerkulturella tillhörigheten påverkar den egna samt andras levnadssituation.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

Eleven tillägnar sig texter av skilda slag och diskuterar dess budskap.
Eleven diskuterar likheter och skillnader i levnadssätt och villkor mellan sin ursprungskultur och sin minoritetskultur och svenska förhållanden
Eleven diskuterar hur den flerkulturella tillhörigheten påverkar den egna samt andras levnadssituation.