Anpassa provgenomförandet

Elever med funktionsnedsättning, till exempel läs- och skrivsvårigheter, kan behöva anpassningar vid provgenomförandet. Anpassningarna behöver förberedas i god tid före provet. Det är rektorn som beslutar om anpassningar.

Utgå från elevens förutsättningar

Du som lärare behöver planera anpassningen av provgenomförandet utifrån elevens förutsättningar. Det krävs inte att eleven har en formell diagnos för att provgenomförandet ska kunna anpassas. I lärarinformationen finns exempel på anpassningar för respektive prov.

Elever med funktionsnedsättning kan ha åtgärdsprogram som anger att eleven får använda sig av hjälpmedel i undervisningen. Rektorn kan besluta att eleven får använda samma typ av hjälpmedel under nationella provet om provet fortfarande prövar det som det är avsett att pröva.

Skolverket kan inte rekommendera anpassningar i enskilda fall.

Anpassningen får inte ändra provets syfte

Det är viktigt att skolan gör anpassningen så att provet fortfarande prövar de kunskaper och de förmågor som respektive delprov avser att pröva. Innan rektor fattar beslut om anpassningar behöver skolan göra en omsorgsfull analys som tar hänsyn till elevens förutsättningar och vad provet prövar. Det är viktigt att du som bedömer resultatet känner till konsekvenserna av att anpassa provgenomförandet och hur resultatet i så fall kan användas.

Informera elever och vårdnadshavare

Inför ett beslut om anpassning är det också viktigt att du som läraren informerar eleven och eventuellt elevens vårdnadshavare om vad anpassningen innebär och hur provet kommer att bedömas. Eleven behöver förstå provets syfte och vad som prövas i provet.

Särskilda skäl för att undanta elever

De nationella proven är obligatoriska, men om det finns särskilda skäl kan rektorn besluta att en elev undantas från att genomföra ett delprov eller ett prov.

Film: Hur funkar nationella prov för elever med funktionsnedsättningar (tid 3:42 minuter)

Den här filmen beskriver hur de nationella proven kan anpassas för elever med funktionsnedsättningar.

Senast uppdaterad 12 juni 2024

Innehåll på denna sida