Nationellt prov i engelska årskurs 7

Det är obligatoriskt att genomföra det nationella provet i engelska i årskurs 7. Provet består av tre delprov.

Från och med läsåret 2024/25 genomförs delproven B, läs- och hörförståelse, och C, skriftlig förmåga, i Skolverkets provplattform. Delprov A, muntlig förmåga, genomförs utanför provplattformen.

Så fungerar provplattformen

Innan du genomför ett prov i provplattformen behöver du och dina elever lära er hur provplattformen fungerar. Det finns bland annat en webbutbildning för lärare samt film och demoprov för elever.

Förbered och genomför digitala nationella prov

Syfte

Syftet med nationella prov är att stödja en rättvis och likvärdig betygssättning. De nationella proven kan också bidra till att stärka skolornas kvalitetsarbete genom analyser av provresultaten i relation till betygs- och bedömningskriterier på skolnivå, huvudmannanivå och på nationell nivå.

Om provet

Det nationella provet i engelska för årskurs 7 består av tre delprov.

I delprov A prövas muntlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i tal. I delprovet får två elever utifrån en given uppgift uttrycka, utveckla och diskutera ett visst innehåll.

Delprov B prövar läs- och hörförståelse (reception). B1 innehåller uppgifter som på olika sätt prövar elevernas förmåga att läsa och förstå texter av skilda slag. Eleverna genomför uppgifterna individuellt.

Delprov B2 består av uppgifter som på olika sätt prövar elevernas förmåga att lyssna och förstå olika typer av talad engelska i dialog- eller monologform. Eleverna genomför uppgifterna individuellt.

Mellan delprov B1 och B2 ska eleverna ha en rast på cirka 30 minuter.

I delprov C prövas skriftlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift. Delprovet består av en skriftlig uppgift som eleverna genomför individuellt. Eleverna får, utifrån en given uppgift, skriva en text med ett visst syfte och en viss mottagare. Eleverna ska i texten uttrycka och utveckla ett innehåll.

Muntligt delprov

Allt material för att genomföra delprov A finns i Skolverkets tjänst för bedömningsstöd och kartläggningsmaterial. Du behöver logga in och ha rätt behörighet för att kunna hämta materialet. Kontakta din rektor om du saknar behörighet. Materialet blir tillgängligt på provperiodens första dag. Vi publicerar en länk här när materialet är tillgängligt.

Översikt

Översikt över provet

Delprov

Datum

Innehåll

Tidsåtgång

A

v 45-49 2024

Eleverna genomför en muntlig provuppgift i par

Ca 15 min per elevpar + instruktioner

B1, B2

Ons 26 mars 2025

Eleverna genomför uppgifter som prövar läs- och hörförståelse

B1: 70 min + instruktioner

Rast ca 30 min

B2: 45 min + 10-15 min för praktiska förberedelser och instruktioner

C

Fre 28 mars 2025

Eleverna genomför en skriftlig uppgift

45 min + instruktioner

Anpassningar

För en elev med funktionsnedsättning eller med läs- och skrivsvårigheter kan vissa anpassningar behöva göras inför provgenomförandet. Det är rektorn som beslutar om anpassningar. Anpassningarna behöver förberedas i god tid före provgenomförandet.

Utgångspunkterna för att göra anpassningar är följande:

 • Anpassningen bör föregås av en omsorgsfull analys med hänsyn tagen till vad provet prövar och elevens förutsättningar.
 • Det är viktigt att skolan genomför anpassningen så att provet fortfarande prövar de kunskaper och de förmågor som respektive delprov avser att pröva.
 • Det finns inte något som reglerar att en elev måste ha en formell diagnos för att man ska kunna anpassa genomförandet av ett nationellt prov.
 • Inför ett beslut om anpassning är det också viktigt att läraren informerar eleven och eventuellt elevens vårdnadshavare om vad anpassningen innebär och hur provet kommer att bedömas.
 • De nationella proven är obligatoriska, men om det finns särskilda skäl kan rektorn besluta att en elev undantas från att genomföra ett delprov eller ett prov.

Exempel på anpassningar

Här finns exempel på anpassningar som är möjliga att göra i samband med det nationella provet i engelska i årskurs 7.

Delprov B

Eleven kan få

 • utökad provtid
 • genomföra delprovet i avskildhet
 • instruktioner och uppgifter upplästa av en lärare
 • möjlighet att läsa upp svar eller besvara vissa frågor muntligt
 • genomföra delprov B1 och B2 vid olika tillfällen.

Delprov C

Eleven kan få

 • utökad provtid
 • genomföra delprovet i avskildhet
 • tillfälle att återge det skrivna för läraren, som därmed kan få en mer allsidig bild av elevens förmåga att uttrycka sig på engelska. Bedömningen måste dock avse den skrivna texten i relation till mål och kriterier.
 • tillgång till provplattformens funktion text-till-tal för att få instruktionen samt den egna texten uppläst.

Några av anpassningarna förbereds genom inställningar i Skolverkets provplattform, som exempelvis förlängd provtid för en elev.

Om anpassningarna gör att provet inte längre prövar det som provet är tänkt att pröva, behöver du som lärare ta hänsyn till det när du beaktar resultatet. Ett exempel på en sådan anpassning är uppläsning av text i delprov B1 som prövar läsförståelse. När en text som är avsedd att pröva elevers läsförståelse läses upp, används inte uppgiften på det avsedda sättet, och det som provdelen är utvecklad för att pröva är inte längre det som till fullo faktiskt prövas.

För elever med blindhet kan provmaterial beställas i punktskrift eller textview. Mejla till nationellaprov@skolverket.se

Frivillig självbedömning innan genomförandet

Självbedömningsdelen My English kan kopieras till varje elev och användas före provdagarna. I denna del reflekterar eleverna kring sin kontakt med engelska på fritiden, "What I do in my spare time – in English" och den egna förmågan, "How well I can do things in English". Självbedömningen är inte obligatorisk, men tillför värdefull information om elevens attityd och tilltro till sin egna förmåga. Informationen kan också ge underlag till kunskapsprofilen. Båda dessa dokument finns att ladda ner på provinstitutionens webbplats.

Nationella prov i främmande språk , Göteborgs universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Lärarens förberedelser

Delprov B

I god tid innan delprovet genomförs bör du som lärare

 • studera översikten för delprov B med syfte, kriterier och information om delprovet
 • förbereda arbetsuppgifter som eventuellt kan behövas för elever som genomför delprovet på kortare tid än den avsatta.

Du behöver även informera eleverna om att

 • delprov B prövar deras förmåga att förstå innehållet i talad engelska och i olika slags texter, men i viss mån även förmågan att på ett begripligt sätt återge vad de har läst eller hört
 • det finns olika uppgiftstyper och svarsformat i delprovet
 • svårighetsgraden varierar, att de kan ha lättare eller svårare för vissa uppgiftstyper men att det är viktigt att de försöker göra alla uppgifter
 • poäng ges även för svar som innehåller språkliga fel, förutsatt att svaret bedöms vara begripligt och inte leder till missförstånd för en person med engelska som förstaspråk
 • alla instruktioner är på engelska, och att de ska skriva alla svar på engelska.

Kopieringsunderlag

Kopieringsunderlaget publiceras längre fram.

Delprov C

I god tid innan delprovet genomförs behöver du som lärare

 • studera översikten för delprov C med syfte, kriterier och bedömningsfaktorer
 • förbereda arbetsuppgifter som eventuellt kan behövas för elever som genomför delprovet på kortare tid än 45 minuter.

Du behöver även informera eleverna om att

 • delprov C prövar deras förmåga att uttrycka sig i skrift på engelska
 • det som bedöms är deras förmåga att förmedla ett innehåll och att de ska försöka uttrycka det de vill säga med hjälp av det ordförråd de har
 • det inte är den språkliga korrektheten som står i fokus
 • de ska använda engelska hela tiden och inte några andra språk, genom att försöka formulera om eller förklara, om det är något ord eller uttryck de inte kan
 • det som de skriver måste kunna förstås av läsare med engelska som förstaspråk och i situationer där engelska används som kommunikationsspråk.

Kopieringsunderlag

Kopieringsunderlaget publiceras längre fram.

Instruktioner vid provtillfället

Delprov B1

Informera eleverna om att

 • de har 70 minuter på sig att läsa texterna och besvara uppgifterna
 • det är viktigt att de läser instruktioner och uppgifter noggrant
 • alla svar ska ges på engelska
 • det är viktigt att de kontrollerar att de har svarat på alla uppgifter innan de skickar in delprovet.

Kontrollera att alla elever har förstått vad de ska göra.

Meddela eleverna när det återstår cirka 10 minuter av provtiden.

Samla in eventuella anteckningspapper.

Delprov B2

Informera eleverna om att

 • de ska testa hörlurar och ljudvolym innan de loggar in i delprovet
 • de har 45 minuter på sig att lyssna och att besvara uppgifterna
 • det är viktigt att de läser instruktioner och frågor noggrant innan de startar ljudfilen
 • det står i instruktionen till uppgiften hur många gånger de kan lyssna på varje ljudfil
 • alla svar ska ges på engelska
 • det är viktigt att de kontrollerar att de svarat på alla frågor innan de skickar in delprovet
 • det finns en pausknapp på ljudspelaren för att eleven ska kunna pausa ljudfilen om något oväntat händer. Det kan förekomma i någon uppgift att eleven uppmanas att pausa. Då framgår detta av uppgiftens instruktion.

Kontrollera att alla elever har förstått vad de ska göra.

Meddela eleverna när det återstår cirka 10 minuter av provtiden.

Samla in eventuella anteckningspapper.

Delprov C

Materialet till genomgången av skrivuppgiften i delprov C finns i Skolverkets tjänst för bedömningsstöd och kartläggningsmaterial. Du behöver logga in och ha rätt behörighet för att kunna hämta materialet. Kontakta din rektor om du saknar behörighet. Materialet blir tillgängligt på provdagens morgon. Vi publicerar en länk här när materialet är tillgängligt.

Läs instruktionen till skrivuppgiften tillsammans med eleverna och svara på deras frågor. Instruktionerna och förklaringarna ska ges på engelska.

Informera eleverna om att

 • provtiden är 45 minuter
 • de ska skriva en sammanhängande text
 • det är viktigt att de under skrivandet går tillbaka till uppgiften och tar hjälp av instruktionen för att få stöd i sitt skrivande
 • det är viktigt att de inte använder något annat språk än engelska.

Kontrollera att alla elever har förstått vad de ska göra.

Meddela eleverna när det återstår cirka 10 minuter av provtiden.

Samla in eventuella anteckningspapper.

Bedömning

De nationella proven i engelska är så kallade proficiency tests, vilket innebär att de har som syfte att pröva och ge en bild av elevernas allmänna språkfärdighet i engelska oberoende av var, när och hur denna färdighet uppnåtts. De har sin grund i den kommunikativa och funktionella språksyn som kommer till uttryck i läroplanen och ämnesplanen i engelska. Elevernas förmåga inom olika färdigheter prövas inte isolerat utan oftast i integrerade former. Elevernas förmåga att förstå och att förmedla ett innehåll fokuseras vid bedömningen. Förtjänster analyseras före brister.

I kopieringsunderlaget ”Provspecifikation, engelska åk 6” finns fördjupad information om vilka delar av ämnesplanen och betygskriterierna som de olika delproven relaterar till.

Delprov B

Bedömningen av delprov B genomförs i Skolverkets provplattform. Vissa uppgifter automaträttas medan andra bedöms av dig utifrån bedömningsmallen som finns i provplattformen.

Delprov C

Bedömningen av delprov C genomförs i Skolverkets provplattform. Delprov C bedöms enligt kriterierna för skriftlig produktion och interaktion. Som stöd för analysen som görs vid helhetsbedömningen finns ett antal bedömningsfaktorer som bygger på beskrivningen av kommunikativ kompetens som finns i kursplanen i engelska. Det finns även exempel på bedömda och kommenterade elevprestationer i provplattformen.

Kopieringsunderlag

Kopieringsunderlaget publiceras längre fram.

Resultat och provbetyg

För varje uppgift i de olika delproven finns ett givet antal poäng som är möjliga att uppnå. Oavsett om bedömningen genomförs automatiskt i provplattformen eller av en bedömare kommer elevens prestation omvandlas till poäng. Poäng från automaträttade och manuellt bedömda uppgifter sammanställs automatiskt. Utifrån kravgränser omvandlas totalpoängen från samtliga delprov till ett provbetyg i provplattformen. Det muntliga delprovets resultat behöver dock först föras in manuellt. Alla delprov behöver genomföras för att ett provbetyg ska kunna ges. Provbetyget baseras på provresultatet som helhet utan specifika krav på att eleven ska uppnå ett visst antal poäng på varje delprov.

Sammanvägningen till ett provbetyg följer andra principer än de som gäller när läraren sätter betyg.

Du som lärare ska särskilt beakta resultatet på ett nationellt prov vid betygssättningen.

Provets konstruktion

De nationella proven i engelska konstrueras av projektet Nationella prov i främmande språk vid Göteborgs universitet på uppdrag av Skolverket. Detta arbete sker i nära samarbete med verksamma lärare, lärarutbildare och forskare. Proven prövas ut bland ett stort antal elever och lärare för att säkerställa att de fungerar som det är tänkt.

Provet ska ses som en konkretisering av läroplanens kunskapssyn och av språksynen i kursplanen i engelska. Detta innebär bland annat att eleverna i provet ges tillfälle att visa så många sidor som möjligt av sin engelska språkförmåga. Samtliga delprov är därför obligatoriska.

Grundläggande principer för provet

De nationella proven i engelska är så kallade proficiency tests, vilket innebär att de har som syfte att pröva och ge en bild av elevernas allmänna språkfärdighet i engelska, oavsett var, när och hur denna färdighet har uppnåtts. Följaktligen bygger proven inte på innehållet i några speciella undervisningsmaterial eller på något visst arbetssätt. Det nationella provet i engelska i årskurs 7 har, liksom motsvarande prov för årskurs 9 och proven i engelska i gymnasieskolan, sin grund i den kommunikativa och funktionella språksyn som kommer till uttryck i läroplanen och kursplanen i engelska. Detta innebär bland annat att såväl receptiv som produktiv och interaktiv språkförmåga prövas. Ambitionen är också att provet ska relatera till de skrivningar i kursplanens syftestext, som handlar om anpassning till syfte, mottagare och situation, samt i någon mån diskussion och reflektion kring livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och olika delar av världen där engelska används.

Alla delar av kursplanen kan inte prövas i ett nationellt prov, men strävan är att på ett så brett sätt som möjligt konkretisera det centrala i ämnet och att se till att det som är avsett att prövas också blir prövat. Ambitionen är också att provet ska ha en hög grad av autenticitet. Det innebär dels att materialet i provet så långt det är möjligt är autentiskt, dels att uppgifterna i görligaste mån är rimliga att tänka sig i situationer utanför skolan. Dessa aspekter har alla betydelse för provets validitet. Dessutom måste provet ha god reliabilitet, det vill säga bidra till en så systematisk och tillförlitlig bedömning som möjligt.

En grundläggande princip för provet är att eleverna ska ges möjlighet att visa så mycket som möjligt av vad de kan – inte primärt vad de inte kan. Detta innebär bland annat att provets olika delar är av skiftande slag, vad gäller såväl innehåll som svarsformat, och att både receptiv, produktiv och interaktiv förmåga prövas i muntlig och skriftlig form. Provet relaterar till Europarådets Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) med dess indelning i Reception, Production och Interaction.

Provens innehåll och svårighetsgrad

Eftersom samma prov ska ges till alla elever, innehåller provet i engelska uppgifter av olika karaktär och med varierande svårighetsgrad. En medveten strävan vid konstruktionen av provet är att åstadkomma ett varierat innehåll och en svårighetsmässig progression både inom och mellan de olika uppgifterna. Den avsatta tiden för att genomföra respektive delprov bestäms på basis av erfarenheter från utprövningar, så att eleverna ska ha gott om tid att lösa uppgifterna. Naturligtvis kan enskilda delar av provet eller hela delprov upplevas som svårare eller lättare av elever på olika färdighetsnivåer. Avsikten med konstruktionen och sammansättningen är dock att provet i sin helhet ska ge så många elever som möjligt tillfälle att visa vad de faktiskt kan prestera i engelska.

Senast uppdaterad 13 juni 2024

Innehåll på denna sida