Aktuella förändringar inom kommunal vuxenutbildning (komvux)

Flera förändringar som gäller komvux införs under perioden 2020–2022. Här beskriver vi övergripande de största förändringarna. Du hittar även länkar till mer information.

Komvux för stärkt kompetensförsörjning

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen utifrån propositionen 2019/20:105, Komvux för stärkt kompetensförsörjning. Propositionen bygger på flera av förslagen från komvuxutredningen, En andra och en annan chans – ett komvux i tiden (SOU 2019:3). Syftet är bland annat att komvux i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet.

Målen med utbildningen är utökade

De övergripande målen för utbildningen har utökats så att det framgår att utbildningen även ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning

Mer om de utökade målen

Den kommunala vuxenutbildningen har sedan den 1 juli 2020 följande mål:

 • Vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande.
 • Vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.
 • Den ska ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning.
 • Den ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet.

Utbildningen ska planeras och dimensioneras för att uppfylla samtliga mål. Det finns också en ny formulering om planeringen av utbildningen för varje individ som innebär att utgångspunkten för utbildningen av en enskild elev ska vara elevens behov och förutsättningar.

Källa: Skollagen (2010:800), 20 kap. 2 §, Komvux för stärkt kompetensförsörjning, prop. 2019/20:105.

Den kommunala vuxenutbildningen har sedan den 1 juli 2020 följande mål:

 • Vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande.
 • Vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.
 • Den ska ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning.
 • Den ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet.

Utbildningen ska planeras och dimensioneras för att uppfylla samtliga mål. Det finns också en ny formulering om planeringen av utbildningen för varje individ som innebär att utgångspunkten för utbildningen av en enskild elev ska vara elevens behov och förutsättningar.

Källa: Skollagen (2010:800), 20 kap. 2 §, Komvux för stärkt kompetensförsörjning, prop. 2019/20:105.

Förändringar gällande komvux som särskild utbildning (särvux)

Särskild utbildning för vuxna (särvux) har upphört som egen skolform och i stället blivit en del av skolformen kommunal vuxenutbildning (komvux). Särvux heter därför komvux som särskild utbildning sedan den 1 juli 2020.

I samband med att särvux blir en del av komvux finns nu utökade möjligheter till utbildning i en annan kommun än hemkommunen inom komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Det finns även en rätt till komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå i annan kommun.

Prövning kommer att införas inom komvux som särskild utbildning från och med den 1 juli 2021.

Läs mer om förändringarna: Förändringar kring särvux

Förändrad prioritering och urvalsregler

Den 1 juli 2021 ändras vilka som ska prioriteras till utbildning när det gäller komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Förändringen innebär att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras.

Mer om förändrad prioritering och urvalsregler

De nya reglerna ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter 1 juli 2021.

Detta påverkar regleringen av urval i förordningen (2011:1108) och vuxenutbildning och förordning (2106:937) om statsbidrag för regionalt yrkesinriktad utbildning (regionalt yrkesvux).

I propositionen skriver regeringen: ”Regeringen avser att återkomma med mer detaljerade regler i förordning för urval till komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Detta inkluderar hur prioriteringar ska göras mellan olika grupper av sökande som alla har ett stort behov av utbildningen.”

Källa: Skollagen (2010:800), 20 kap. 2 §, Komvux för stärkt kompetensförsörjning, prop. 2019/20:105.

De nya reglerna ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter 1 juli 2021.

Detta påverkar regleringen av urval i förordningen (2011:1108) och vuxenutbildning och förordning (2106:937) om statsbidrag för regionalt yrkesinriktad utbildning (regionalt yrkesvux).

I propositionen skriver regeringen: ”Regeringen avser att återkomma med mer detaljerade regler i förordning för urval till komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Detta inkluderar hur prioriteringar ska göras mellan olika grupper av sökande som alla har ett stort behov av utbildningen.”

Källa: Skollagen (2010:800), 20 kap. 2 §, Komvux för stärkt kompetensförsörjning, prop. 2019/20:105.

Komvuxarbete

För att reglerna för gymnasieexamen i komvux ska bli mer flexibla ska ett komvuxarbete ersätta gymnasiearbetet i komvux. Förändringarna träder i kraft den 1 juli 2021.

Mer om komvuxarbete

Gymnasiearbetet ersätts av ett komvuxarbete inom komvux på gymnasial nivå. Gymnasiesärskolearbetet ersätts av ett komvuxarbete inom komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

I propositionen anges att ett komvuxarbete som ingår i en högskoleförberedande examen inte ska ha en sådan koppling till examensmålen för ett specifikt nationellt högskoleförberedande program som gymnasiearbetet har. I stället ska komvuxarbetet vara kopplat till ett färre antal bredare högskoleförberedande studieområden. För komvuxarbeten som genomförs inom ramen för en yrkesexamen anges att kopplingen till examensmålen för ett visst nationellt program ska finnas kvar.

Ett tidigare genomfört gymnasiearbete ska fortfarande få ingå i en gymnasieexamen från komvux.

Källa: Komvux för stärkt kompetensförsörjning, prop. 2019/20:105.

Gymnasiearbetet ersätts av ett komvuxarbete inom komvux på gymnasial nivå. Gymnasiesärskolearbetet ersätts av ett komvuxarbete inom komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

I propositionen anges att ett komvuxarbete som ingår i en högskoleförberedande examen inte ska ha en sådan koppling till examensmålen för ett specifikt nationellt högskoleförberedande program som gymnasiearbetet har. I stället ska komvuxarbetet vara kopplat till ett färre antal bredare högskoleförberedande studieområden. För komvuxarbeten som genomförs inom ramen för en yrkesexamen anges att kopplingen till examensmålen för ett visst nationellt program ska finnas kvar.

Ett tidigare genomfört gymnasiearbete ska fortfarande få ingå i en gymnasieexamen från komvux.

Källa: Komvux för stärkt kompetensförsörjning, prop. 2019/20:105.

En förenklad betygsskala

En förenklad betygsskala kommer att införas inom delar av komvux för att bland annat minska arbetsbördan för lärare och öka genomströmningen. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2022.

Mer om en förenklad betygsskala

Beslutet innebär att den sexgradiga betygsskalan inte längre kommer att användas i skolformsdelarna sfi, komvux på grundläggande nivå och komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå.

Inom sfi och komvux på grundläggande nivå ska betygen Godkänt (G) respektive Icke godkänt (IG) användas. Inom komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå ska endast betyget G användas. För den elev som inte uppnår betyget G inom komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå ska ett intyg utfärdas om att eleven har deltagit i kursen.

Källa: Komvux för stärkt kompetensförsörjning, prop. 2019/20:105.

Beslutet innebär att den sexgradiga betygsskalan inte längre kommer att användas i skolformsdelarna sfi, komvux på grundläggande nivå och komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå.

Inom sfi och komvux på grundläggande nivå ska betygen Godkänt (G) respektive Icke godkänt (IG) användas. Inom komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå ska endast betyget G användas. För den elev som inte uppnår betyget G inom komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå ska ett intyg utfärdas om att eleven har deltagit i kursen.

Källa: Komvux för stärkt kompetensförsörjning, prop. 2019/20:105.

Förändringar av kurs- och ämnesplaner inom komvux på gymnasial nivå

Inom komvux på gymnasial nivå sker förändringar i flera ämnesplaner med tillhörande kurser. Det innebär att många kurser revideras. Det tillkommer även nya kurser och några kurser upphör. Förändringarna kan även komma att påverka vissa yrkespaket. Detta beskrivs under respektive rubrik nedan i sådana fall.

Då komvux på gymnasial nivå och gymnasieskolan har gemensamma ämnesplaner sker förändringar även för gymnasieskolan. Förändringarna inom komvux ska tillämpas från följande datum:

1 juli 2020

 • ämnet/kursen vård och omsorg specialisering*
 • förändringar i ämnen och kurser inom yrkesområde fordon och transport

1 juli 2021

 • förändringar i yrkesämnen och kurser inom flera olika yrkesområden (se nedan)
 • moderna språk

1 januari 2022

 • matematik och engelska*.

*Observera att ämnesplanerna i engelska, matematik och vård och omsorg specialisering gäller från 1 juli 2021 inom gymnasieskolan.

Läs mer: Förändringar på gymnasial nivå

Matematik, engelska och moderna språk

Inom komvux på gymnasial nivå har ämnesplanerna och tillhörande kurser i matematik, engelska och moderna språk reviderats. Syftet är att ämnesplanerna ska bli ett bättre arbetsverktyg för lärarna. På så sätt vill vi förbättra likvärdigheten i undervisningen och se till att betygen blir mer rättvisande för eleverna.

Elever som påbörjar någon kurs i engelska, matematik eller moderna språk inom komvux på gymnasial nivå före det datum de reviderade ämnesplanerna börjar gälla ska få slutföra sina påbörjade kurser enligt nu gällande ämnesplaner.

Du kan läsa ämnesplanerna i Skolverkets författningssamling (SKOLFS)länk till annan webbplats

Mer om förändringarna i matematik

Inom ämnet matematik revideras samtliga kurser. Förändringarna innebär till exempel att kunskapskraven revideras, att progressionen mellan grundläggande nivå/årskurs 9, kurs 1 och kurs 2 förbättras samt att a-spåret ges bättre förutsättningar för relevant innehåll kopplat till yrkesutbildning. I många kurser förändras innehållet för att underlätta undervisning och lärande på djupet. Till exempel minskas stoffträngseln och samlas närliggande innehåll.

Förändringarna innebär bland annat följande:

 • Kortare och mer övergripande formuleringar som är närmare kopplade till ämnet i kunskapskraven.
 • Mycket repetition från grundskolenivå stryks i det centrala innehållet.
 • Vissa delar av innehållet flyttas till andra kurser.
 • Visst nytt innehåll införs.
 • Breddning och fler exempel för yrkesmatematiken (a-spåret).

Det är viktigt att uppmärksamma att visst innehåll har flyttats mellan olika kurser. När vuxenutbildningen tar emot en elev som har läst underliggande kurser före denna revidering kan eleven behöva komplettera eller repetera visst innehåll för att undvika luckor i sina kunskaper.

Du kan läsa mer om förändringarna härlänk till annan webbplats.

Inom ämnet matematik revideras samtliga kurser. Förändringarna innebär till exempel att kunskapskraven revideras, att progressionen mellan grundläggande nivå/årskurs 9, kurs 1 och kurs 2 förbättras samt att a-spåret ges bättre förutsättningar för relevant innehåll kopplat till yrkesutbildning. I många kurser förändras innehållet för att underlätta undervisning och lärande på djupet. Till exempel minskas stoffträngseln och samlas närliggande innehåll.

Förändringarna innebär bland annat följande:

 • Kortare och mer övergripande formuleringar som är närmare kopplade till ämnet i kunskapskraven.
 • Mycket repetition från grundskolenivå stryks i det centrala innehållet.
 • Vissa delar av innehållet flyttas till andra kurser.
 • Visst nytt innehåll införs.
 • Breddning och fler exempel för yrkesmatematiken (a-spåret).

Det är viktigt att uppmärksamma att visst innehåll har flyttats mellan olika kurser. När vuxenutbildningen tar emot en elev som har läst underliggande kurser före denna revidering kan eleven behöva komplettera eller repetera visst innehåll för att undvika luckor i sina kunskaper.

Du kan läsa mer om förändringarna härlänk till annan webbplats.

Mer om förändringarna i engelska och moderna språk

I ämnena engelska och moderna språk har det också gjorts förändringar i kurserna på gymnasial nivå.

Förändringarna innebär att:

 • Fakta och förståelse betonas.
 • Det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning konkretionsgrad och progression.
 • Kunskapskraven är mindre omfattande och mindre detaljerade.

Den grundläggande strukturen i ämnesplanerna finns kvar. Precis som tidigare ska syftet och det centrala innehållet styra undervisningen och kunskapskraven vara ett stöd när läraren sätter betyg. Grundmodellen med värdeord i kunskapskraven är inte förändrad men antalet värdeord som används har blivit färre. Det handlar inte heller om några ändringar av betygsskalan.

Du kan läsa mer om förändringarna härlänk till annan webbplats.

I ämnena engelska och moderna språk har det också gjorts förändringar i kurserna på gymnasial nivå.

Förändringarna innebär att:

 • Fakta och förståelse betonas.
 • Det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning konkretionsgrad och progression.
 • Kunskapskraven är mindre omfattande och mindre detaljerade.

Den grundläggande strukturen i ämnesplanerna finns kvar. Precis som tidigare ska syftet och det centrala innehållet styra undervisningen och kunskapskraven vara ett stöd när läraren sätter betyg. Grundmodellen med värdeord i kunskapskraven är inte förändrad men antalet värdeord som används har blivit färre. Det handlar inte heller om några ändringar av betygsskalan.

Du kan läsa mer om förändringarna härlänk till annan webbplats.

Vård och omsorg

Inom vård och omsorg sker omfattande förändringar. 7 nya yrkesämnen tillkommer, 5 yrkesämnen revideras och 5 ämnen upphävs. Detta påverkar både kurser och yrkespaket inom komvux. Flera nya kurser med nya namn och ny poängomfattning tillkommer. Några kurser upphör. Innehåll har också flyttats mellan kurser. Förändringarna sker i två steg varav merparten träder i kraft den 1 juli 2021.

Förändringar inom vård- och omsorgsutbildning som börjar gälla den 1 juli 2020

Kursen vård och omsorg specialisering är reviderad och ska tillämpas inom vuxenutbildningen från och med den 1 juli 2020. Den nya kursen har fått ny kurskod (VADVAD00S) och poängomfattning (100p). Kursen ingår också i det reviderade nationella yrkespaketet för undersköterska.

Observera att denna specialiseringskurs inte får tillämpas inom gymnasieskolan förrän den 1 juli 2021.

Kursen vård och omsorg specialisering är reviderad och ska tillämpas inom vuxenutbildningen från och med den 1 juli 2020. Den nya kursen har fått ny kurskod (VADVAD00S) och poängomfattning (100p). Kursen ingår också i det reviderade nationella yrkespaketet för undersköterska.

Observera att denna specialiseringskurs inte får tillämpas inom gymnasieskolan förrän den 1 juli 2021.

Förändringar inom vård- och omsorgsutbildning som börjar gälla den 1 juli 2021

Förändringar sker inom följande ämnen med tillhörande kurser:

Reviderade ämnen

 • gerontologi och geriatrik
 • hälsovård
 • pedagogik i vård och omsorg
 • psykiatri
 • vård- och omsorg specialisering (från den 1 juli 2020, se även ovan).

Nya ämnen

 • anatomi och fysiologi
 • barn- och ungdomsvård
 • funktionsförmåga och funktionsnedsättning
 • hälso- och sjukvård
 • omvårdnad
 • rättspsykiatri
 • social omsorg.

Ämnen som upphävs 1 juli 2021

 • teknik i vård och omsorg
 • it i vård och omsorg.

Ämnen som upphävs 1 juli 2022

 • medicin
 • sjukvård
 • vård och omsorg.

Lista över nya och upphävda kurser samt nya yrkespaketExcel (excel, 34 kB)

Det kommer också nya nationella yrkespaket för vårdbiträde och undersköterska som kan användas från och med den 1 juli 2021. Du hittar befintliga yrkespaket och de som kommer att gälla från den 1 juli 2021 här.

För elever som läser en utbildning inom nuvarande yrkespaket med nu gällande kurser men som ska fortsätta sin utbildning efter den 1 juli 2021 behöver den individuella studieplanen ses över. Det behöver alltså göras en bedömning utifrån de kurser som eleven redan har läst eller påbörjat, om eleven kan slutföra hela utbildningen enligt sin ursprungliga studieplanering eller om hen behöver slutföra utbildningen efter den 1 juli 2021 genom att läsa några av de nya kurserna. Elever som börjar sin utbildning efter den 1 juli 2021 påbörjar de nya kurserna som ingår i de nya yrkespaketen.

Bestämmelserna om behörighet, mottagande och antagning är utformade utifrån att utbildningen på komvux bedrivs i form av kurser. En huvudman för utbildningen behöver därför förhålla sig till vad som gäller för respektive kurs och de eventuella ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser som gäller för respektive ämnesplan och kurs. De nationella yrkespaketen är endast förslag på hur kurserna kan paketeras och är inte reglerade i föreskrifter. Det finns därför heller inga särskilda övergångsbestämmelser för yrkespaketen och det går därför inte att ge en generell lösning för yrkespaketen.

Skolverket har beslutat om att flytta datumet för upphävandet av ämnena medicin, vård och omsorg och sjukvård från den 1 juli 2021 till den 1 juli 2022. Det möjliggör att elever som påbörjat nuvarande yrkespaket innan den 1 juli 2021 i större utsträckning kan slutföra sin utbildning enligt den ursprungliga studieplaneringen och det yrkespaket som påbörjats. En förutsättning för det är att eleven har påbörjat kurserna i sin utbildning senast den 30 juni 2022. Observera att detta enbart gäller de kurser som ingår i ämnena medicin, vård och omsorg och sjukvård. För kurser inom ämnena it i vård och omsorg och teknik i vård och omsorg gäller fortsatt att dessa upphör 1 juli 2021.

De nya ämnesplanerna samt information om konsekvenser för legitimerade lärare hittar du här:

Förändringar av vård- och omsorgsprogrammet

Webbinarium om förändringarna

Förändringar sker inom följande ämnen med tillhörande kurser:

Reviderade ämnen

 • gerontologi och geriatrik
 • hälsovård
 • pedagogik i vård och omsorg
 • psykiatri
 • vård- och omsorg specialisering (från den 1 juli 2020, se även ovan).

Nya ämnen

 • anatomi och fysiologi
 • barn- och ungdomsvård
 • funktionsförmåga och funktionsnedsättning
 • hälso- och sjukvård
 • omvårdnad
 • rättspsykiatri
 • social omsorg.

Ämnen som upphävs 1 juli 2021

 • teknik i vård och omsorg
 • it i vård och omsorg.

Ämnen som upphävs 1 juli 2022

 • medicin
 • sjukvård
 • vård och omsorg.

Lista över nya och upphävda kurser samt nya yrkespaketExcel (excel, 34 kB)

Det kommer också nya nationella yrkespaket för vårdbiträde och undersköterska som kan användas från och med den 1 juli 2021. Du hittar befintliga yrkespaket och de som kommer att gälla från den 1 juli 2021 här.

För elever som läser en utbildning inom nuvarande yrkespaket med nu gällande kurser men som ska fortsätta sin utbildning efter den 1 juli 2021 behöver den individuella studieplanen ses över. Det behöver alltså göras en bedömning utifrån de kurser som eleven redan har läst eller påbörjat, om eleven kan slutföra hela utbildningen enligt sin ursprungliga studieplanering eller om hen behöver slutföra utbildningen efter den 1 juli 2021 genom att läsa några av de nya kurserna. Elever som börjar sin utbildning efter den 1 juli 2021 påbörjar de nya kurserna som ingår i de nya yrkespaketen.

Bestämmelserna om behörighet, mottagande och antagning är utformade utifrån att utbildningen på komvux bedrivs i form av kurser. En huvudman för utbildningen behöver därför förhålla sig till vad som gäller för respektive kurs och de eventuella ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser som gäller för respektive ämnesplan och kurs. De nationella yrkespaketen är endast förslag på hur kurserna kan paketeras och är inte reglerade i föreskrifter. Det finns därför heller inga särskilda övergångsbestämmelser för yrkespaketen och det går därför inte att ge en generell lösning för yrkespaketen.

Skolverket har beslutat om att flytta datumet för upphävandet av ämnena medicin, vård och omsorg och sjukvård från den 1 juli 2021 till den 1 juli 2022. Det möjliggör att elever som påbörjat nuvarande yrkespaket innan den 1 juli 2021 i större utsträckning kan slutföra sin utbildning enligt den ursprungliga studieplaneringen och det yrkespaket som påbörjats. En förutsättning för det är att eleven har påbörjat kurserna i sin utbildning senast den 30 juni 2022. Observera att detta enbart gäller de kurser som ingår i ämnena medicin, vård och omsorg och sjukvård. För kurser inom ämnena it i vård och omsorg och teknik i vård och omsorg gäller fortsatt att dessa upphör 1 juli 2021.

De nya ämnesplanerna samt information om konsekvenser för legitimerade lärare hittar du här:

Förändringar av vård- och omsorgsprogrammet

Webbinarium om förändringarna

Fordon och transport

Inom fordon och transport har omfattande förändringar skett. 16 nya ämnen med totalt 32 nya kurser tillkommer och 3 ämnen är upphävda. Detta påverkar både kurser och yrkespaket inom komvux. Flera nya kurser med nya namn och ny poängomfattning har tillkommit. Förändringarna gäller från och med den 1 juli 2020.

Mer om förändringarna i fordon och transport

Inom följande ämnen med tillhörande kurser har förändringar skett:

Nya ämnen

 • personbilar – service och underhållsteknik
 • personbilar – reparations- och systemteknik
 • el- och hybridfordonsteknik
 • flerbränslefordonsteknik
 • ATV- och motorcykelteknik
 • husvagns- och husbilsteknik
 • lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik
 • lastbilar och mobila maskiner – motorteknik
 • lastbilar – reparations- och systemteknik
 • bussteknik
 • lastbilspåbyggnadsteknik
 • mobila maskiner – reparations- och systemteknik
 • lantbruksmaskinsteknik
 • skogsbruksmaskinsteknik
 • grönyte- och småmaskinsteknik
 • truckteknik

Upphävda ämnen

 • maskin- och lastbilsteknik
 • personbilsteknik
 • ATV- och MC-teknik.

Fem nya nationella yrkespaket har tagits fram med anledning av förändringarna:

 • lastbilsmekaniker, 1 400 poäng
 • maskinmekaniker, 1 400 poäng
 • personbilsmekaniker, 1 300 poäng
 • reservdelsspecialist lätta fordon, 1 100 poäng
 • reservdelsspecialist tunga fordon, 1 100 poäng.

Yrkespaket inom fordon och transport

Mer om förändringarna och de nya ämnesplanerna

Webbinarium om förändringarna

Inom följande ämnen med tillhörande kurser har förändringar skett:

Nya ämnen

 • personbilar – service och underhållsteknik
 • personbilar – reparations- och systemteknik
 • el- och hybridfordonsteknik
 • flerbränslefordonsteknik
 • ATV- och motorcykelteknik
 • husvagns- och husbilsteknik
 • lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik
 • lastbilar och mobila maskiner – motorteknik
 • lastbilar – reparations- och systemteknik
 • bussteknik
 • lastbilspåbyggnadsteknik
 • mobila maskiner – reparations- och systemteknik
 • lantbruksmaskinsteknik
 • skogsbruksmaskinsteknik
 • grönyte- och småmaskinsteknik
 • truckteknik

Upphävda ämnen

 • maskin- och lastbilsteknik
 • personbilsteknik
 • ATV- och MC-teknik.

Fem nya nationella yrkespaket har tagits fram med anledning av förändringarna:

 • lastbilsmekaniker, 1 400 poäng
 • maskinmekaniker, 1 400 poäng
 • personbilsmekaniker, 1 300 poäng
 • reservdelsspecialist lätta fordon, 1 100 poäng
 • reservdelsspecialist tunga fordon, 1 100 poäng.

Yrkespaket inom fordon och transport

Mer om förändringarna och de nya ämnesplanerna

Webbinarium om förändringarna

Barn och fritid

Ämnet socialt arbete har reviderats så att kursen socialt arbete, 200 p, upphör och innehållet har delats upp i de två nya kurserna socialt arbete 1, 100 p, och socialt arbete 2, 100 p.

Läs mer och ta del av den reviderade ämnesplanen

Handel och administration blir försäljning och service

Riksdagen har fattat beslut om att handels- och administrationsprogrammet på gymnasieskolan byter namn till försäljnings- och serviceprogrammet den 1 juli 2022.

Man har även fattat beslut om revidering av ämnesplanerna handel, information och kommunikation, och försäljning och kundservice. Ämnesplanen näthandel upphävs.

Ämnesplan försäljning och servicePDF (pdf, 318 kB)

Ämnesplan handelPDF (pdf, 475 kB)

Ämnesplan information och kommunikationPDF (pdf, 216 kB)

Hantverk

Ämnet hantverk revideras och får 6 nya kurser för barberare och 3 nya kurser för hår- och makeupstylist.

Läs mer och ta del av den reviderade ämnesplanen

Naturbruk

Det tillkommer ett nytt ämne, naturturism, som innehåller 3 kurser: Naturturism 1, 2 och 3.

Läs mer och ta del av den reviderade ämnesplanen

VVS och fastighet

I ämnet industrirör svets VVS utgår kursen VVS industrirör svets, 200p, och ersätts av en ny kurs, VVS MMA-svetsning rör, 100p.

Läs mer och ta del av den reviderade ämnesplanen

Webbinarium för rektorer och skolchefer om ändrade ämnesplaner och yrkesprogram

Senast uppdaterad 27 oktober 2020