F d särvux heter komvux som särskild utbildning sedan den 1 juli 2020

Särskild utbildning för vuxna är sedan dess en del av kommunal vuxenutbildning (komvux) och ingen egen skolform.

Namnet är kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning:

  • Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå.
  • Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

I samband med att särvux blev en del av komvux harmonierades regelverket med övriga komvux. Det innebär att det införts en rätt att läsa på grundläggande nivå i annan kommun än hemkommunen. Det har även införts en utökad möjlighet att läsa kurser på gymnasial nivå i en annan kommun. Hemkommunen ska svara för kostnaderna om den sökande med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få delta i utbildning hos en annan huvudman. Prövning har också införts inom komvux som särskild utbildning.

Bakgrund till förändringarna

Underlätta samarbete

Ett skäl till förändringarna är att underlätta samarbete mellan olika delar av komvux och göra det tydligare att särskild utbildning är en del av vuxenutbildningen. Förhoppningsvis får eleverna också ökad tillgång till resurser som till exempel modersmålsstöd, lärcentrum med mera som finns inom den kommunala vuxenutbildningen. Det blir också tydligare att de regleringar som finns, till exempel gällande rättighetslagstiftning och aktivt verkande, gäller alla delar av vuxenutbildningen.

För lärare, studie- och yrkesvägledare och annan personal ska förändringen förhoppningsvis öka möjligheten till samarbete så att utbildningen ska bli så bra som möjligt för eleverna.

Kombinera kurser

Personer med lindrig utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada kan till exempel komma längre i sitt lärande genom att läsa kurser inom komvux på grundläggande eller gymnasial nivå, kanske kombinerat med kurser inom komvux som särskild utbildning.

Eget upplägg möjligt

Den som har rätt att läsa svenska för invandrare (sfi), men som behöver ett eget upplägg av kursen på grund av utvecklingsstörning/förvärvad hjärnskada, kan nu kombinera sfi med kurser inom komvux som särskild utbildning. Samläsning kan också vara en möjlighet för personer som läser kurser inom komvux som särskild utbildning men kan få stimulans av att vara i en grupp som läser kurser inom exempelvis komvux på grundläggande nivå.

Större chans till arbete

Arbetsmarknadsanknytningen kan öka för elever i komvux som särskild utbildning eftersom komvux övriga resurser enklare kan komma dessa elever till del. Till exempel kan ett större utbud bli tillgängligt, dels genom hemkommunens eget utbud inom komvux, dels genom utbudet inom regionalt yrkesvux. Inom komvux finns också i många fall ett upparbetat samarbete med branscher och Arbetsförmedlingen som kan ge elever inom komvux som särskild utbildning mer kontakt med arbetslivet.

Detta förändras inte

Samma målgrupper

Kursplanerna för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå och ämnesplanerna på gymnasial nivå gäller precis som tidigare för personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Samma rätt till stöd

Förändringen att särvux blir en del i komvux innebär inte någon förändring av regleringen kring elevernas rätt till stöd. Redan i dag gäller att elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att nå kunskapskrav och kravnivåer ska ges stöd som så långt som möjligt motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser. För alla elever gäller också att de skyndsamt ska ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen om det kan befaras att de inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller. Rätten till studie- och yrkesvägledning är densamma som tidigare.

Länkar

Mer om att särskild utbildning för vuxna är en del av komvux hittar du på Riksdagens webbplats samt i Svensk Författningssamling.

SFS 2020:446: Lag om ändring i skollagen (2010:800)länk till annan webbplats

Förordning (2021:96) om ändring i förordningen om vuxenutbildninglänk till annan webbplats

Proposition 2019/20:105: Komvux för stärkt kompetensförsörjninglänk till annan webbplats

Från och med 1 juli 2021 gäller detta:

1 juli 2021

  • Prioriteringsregeln ändras så att de med störst behov av utbildning prioriteras. Det innebär att även arbetslösa och vuxna i behov av yrkesväxling ska prioriteras vid urval till utbildningen. I samband med detta ändras urvalsreglerna till utbildning inom komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.
  • Ett komvuxbevis ska utfärdas för den som har avslutat komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.
  • Gymnasiesärskolearbetet ersätts av ett komvuxarbete inom komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.
  • Möjlighet att genomgå prövning för att få betyg inom komvux som särskild utbildning.

1 januari 2022

  • En förenklad betygsskala träder i kraft på komvux grundläggande nivå, sfi och komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå.
Senast uppdaterad 28 juni 2021

Innehåll på denna sida