Kursplaner för komvux på grundläggande nivå

Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå finns det nationella kurser och orienteringskurser. Nationella kurser får delas upp i delkurser.

Information om nya kursplaner för komvux på grundläggande nivå

Från 15 juli 2018 finns nya kurser i samhällsorienterade och naturorienterande ämnen. Kursen hem- och konsumentkunskap utgår. Det blir även möjligt att inrätta två nya orienteringskurser:

  • grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige
  • grundläggande digital kompetens

Från Skolverkets publikationsdatabas kan du ladda ner kursplanerna för komvux på grundläggande nivå i sin nuvarande lydelse (SKOLFS 2012:18).

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:18) om kursplaner för komvux på grundläggande nivå

Föreskriften är uppdaterad med de ändringar som gäller från 15 juli 2018.

Nationella kurser, delkurser och orienteringskurser

Nationella kurser motsvarar i regel kunskapsinnehållet i ämnet i grundskolan och motsvarar grundskolans kursplaner vad gäller slutnivå.

Förutom nationella kurser finns även orienteringskurser som ska svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en nationell kurs. På orienteringskurser sätts inte betyg.

Skolverkets publikation Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Kursplaner med kommentarer - reviderad 2017

Den nya kursplanen ska användas på kurser som påbörjas efter den 30 juni 2018.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande för kurser som har påbörjats före den 30 juni 2018 eller innan bilagorna i den nya lydelsen tillämpas första gången.

I kursplanerna nedan ser du vad som är nytt i respektive ämnes kursplan och vad som skiljer dem från de äldre kursplanerna.

Kursplan biologi komvux grundläggande nivå med spårade ändringar (170 kB)PDF (pdf, 170 kB)

Kursplan fysik komvux grundläggande nivå med spårade ändringar (145 kB)PDF (pdf, 144 kB)

Kursplan kemi komvux grundläggande nivå med spårade ändringar (217 kB)PDF (pdf, 216 kB)

Kursplan matematik dk1 komvux grundläggande nivå med spårade ändringar (88 kB)PDF (pdf, 88 kB)

Kursplan matematik dk2 komvux grundläggande nivå med spårade ändringar (107 kB)PDF (pdf, 107 kB)

Kursplan matematik dk3 komvux grundläggande nivå med spårade ändringar (92 kB)PDF (pdf, 91 kB)

Kursplan matematik dk4 komvux grundläggande nivå med spårade ändringar (72 kB)PDF (pdf, 71 kB)

Kursplan matematik helkurs komvux grundläggande nivå med spårade ändringar (92 kB)PDF (pdf, 91 kB)

Kursplan samhällskunskap komvux grundläggande nivå med spårade ändringar (137 kB)PDF (pdf, 136 kB)

Kursplan sva dk1 komvux grundläggande nivå med spårade ändringar (74 kB)PDF (pdf, 89 kB)

Kursplan sva dk2 komvux grundläggande nivå med spårade ändringar (71 kB)PDF (pdf, 71 kB)

Kursplan sva dk3 komvux grundläggande nivå med spårade ändringar (91 kB)PDF (pdf, 91 kB)

Kursplan sva dk4 komvux grundläggande nivå med spårade ändringar (93 kB)PDF (pdf, 93 kB)

Kursplan sva helkurs komvux grundläggande nivå med spårade ändringar (91 kB)PDF (pdf, 91 kB)

Nya nationella delkurser och ny kursplan i svenska som andraspråk

Från 1 januari 2017 gäller

  • ny kursplan i svenska som andraspråk
  • nationella delkurser i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.

Det är rektor som beslutar om nationella kurser ska delas upp i delkurser eller inte.

Film: Presentation av ny kursplan i svenska som andraspråk och nationella delkurser

Nedan visas powerpoint-presentationen "Ny kursplan i svenska som andraspråk och nationella delkurser" med tal.

För kurser som påbörjats före 1 januari 2017

Elever som påbörjat en kurs eller en delkurs före utgången av december 2016 har rätt att fortsätta att läsa enligt ”det gamla systemet” och slutföra sina studier utifrån samma förutsättningar som han eller hon gick in i dem. Det kan vara så att det gynnar eleven mer samt är smidigare för såväl elev som verksamhet om det sker en identifiering av vilken nationell delkurs som eleven kan föras över i efter årsskiftet (om det är så att rektor beslutar att nationella delkurser ska användas). 

Läs om bakgrunden till förändringarna

Bakgrunden till förändringarna

Regeringen gav Skolverket i uppdrag att utarbeta en ny kursplan i svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå samt att utveckla nationella delkurser i de kurser som omfattar mer än 200 verksamhetspoäng (engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk).

Enligt uppdraget skulle den nya kursplanen i svenska som andraspråk och de nationella delkurserna utarbetas i enlighet med de bedömningar som görs i propositionen Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning (prop. 2014/15:85). Detta innebär bland annat att den nya kursplanen bygger vidare på kurs D i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare samt ansluter till svenska som andraspråk 1 på gymnasial nivå. Den nya kursplanen innehåller inte längre den mest grundläggande läs- och skrivinlärningen utan denna del ges enbart inom sfi. Detta innebär även att den nya kursplanen har minskat i omfattning från 1 000 verksamhetspoäng till 700 verksamhetspoäng. Det har även gjorts några mindre justeringar i de nationella delkurserna i engelska, matematik och svenska genomfördes även vissa mindre justeringar i de nationella kurserna för dessa ämnen.

Redovisning av uppdraget att ta fram en ny kursplan i svenska som andraspråk samt nationella delkurser inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning (prop. 2014/15:85) på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Kursplanerna har fastställts i Skolverkets ändringsföreskrift SKOLFS 2016:67. Bestämmelser för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå finns, förutom i kursplanerna (SKOLFS 2012:18 och SKOLFS 2016:67), även i skollagen, vuxenutbildningsförordningen och läroplanen för vuxenutbildningen.

Kursplanerna i biologi, fysik, geografi, hem- och konsumentkunskap, historia, kemi, religionskunskap och samhällskunskap finns i SKOLFS 2012:18.

Du kan ladda ner eller beställa kursplaner och nationella delkurser inom vuxenutbildning på grundläggande nivå (2016).

Skolverkets publikation Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Rapportering av betyg på nationella delkurser och sammanfattande kursbetyg

För betygssättningen gäller att betyg ska sättas på varje avslutad delkurs, vilket också gäller för de nationella delkurserna. För den elev som har kursbetyg på samtliga nationella delkurser i en kurs ska ett sammanfattande betyg också sättas.

Såväl betyg på nationella delkurser som det sammanfattande kursbetyget (om eleven har fått ett sådant sammanfattande kursbetyg) ska rapporteras in av huvudman till Skolverkets uppföljningssystem via SCB. Delkurs anges med den kurskod som gäller för aktuell nationell delkurs, och sammanfattande kursbetyg med den kurskod som gäller för hela kursen. När det sammanfattande kursbetyget rapporteras in för en elev som har läst nationella delkurser, ska datum för utfärdat kursbetyg användas vid rapportering av såväl start- som slutdatum.

Frågor och svar om nationella delkurser inom komvux på grundläggande nivå

Antas en elev till den nationella kursen eller en nationell delkurs

Antas en elev till den nationella kursen eller en nationell delkurs

Antagning sker till den nationella kursen, inte till enskilda delkurser. Huvudmannen beslutar om kursen ska anordnas som helkurs eller delkurs på skolan.

Det är huvudmannen som har det övergripande ansvaret för hur utbildningen organiseras och det är rektor som väljer om nationella kurser ska delas in i delkurser. Fattar rektor ett sådant beslut för kurserna engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk så ska de nationella delkurser Skolverket tagit fram tillämpas. En elev som läser en nationell delkurs är antagen till undervisning i hela kursen. Eleven har rätt att enligt skollagen fullfölja sin utbildning under förutsättning att eleven har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller gör tillfredsställande framsteg.

Ska betyg sättas på en nationell delkurs

Ska betyg sättas på en nationell delkurs

Ja, de bestämmelser som sedan tidigare gäller för betygssättning av delkurser gäller även betygssättningen av de nationella delkurserna i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk som kunde börja tillämpas från 1 januari 2017.

Betyg ska sättas på varje avslutad delkurs inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt särskild utbildning för vuxna som inte motsvarar träningsskolan.

För en elev som har fått betyg på samtliga delkurser av en kurs ska ett sammanfattande betyg sättas på kursen i dess helhet. Detta gäller därmed även i de fall då en elev har fått betyg på samtliga nationella delkurser som ingår i en nationell kurs.

4 kap. 6 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

När sätts ett sammanfattande betyg

När sätts ett sammanfattande betyg

För en elev som har fått betyg på samtliga delkurser av en kurs ska ett sammanfattande betyg sättas på kursen i dess helhet. Detta gäller därmed även i de fall då en elev har fått betyg på samtliga nationella delkurser som ingår i en nationell kurs.

De nationella delkurserna bygger på en progression i varje ämne och ett betyg på den sista delkursen motsvarar ett sammanfattande kursbetyg på hela kursen. Det innebär att betyget eleven får i det sammanfattande betyget ska vara detsamma som det betyg eleven fått i delkurs 4. Detta eftersom det sammanfattande betyget bygger på vad eleven kan i slutet av den sista delkursen. När det sammanfattande betyget ska sättas handlar det därmed inte om en sammanvägningsprincip, dvs. det betyg eleven fick i början på exempelvis delkurs 1 "drar inte ner" det sammanfattande betyget eftersom delkurs 4 och hela kursen går mot samma slutnivå och har samma kunskapskrav.

Skolverkets publikation Uppdrag om utbildning för nyanlända med kort utbildning - delredovisning Regeringsredovisning