GRNENG2vuxgr7

Engelska

Kurskod: GRNENG2
Verksamhetspoäng: 600

Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett internationellt studie- och arbetsliv.

Syfte

Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används. Eleven ska även utveckla tilltro till sin förmåga att använda engelska i olika situationer och för skilda syften i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

I undervisningen ska eleven ges möjlighet att använda språket i funktio­nella och meningsfulla sammanhang för att därigenom utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att använda olika strategier för att underlätta kommunikationen när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleven ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella förhållanden i områden och sammanhang där engelska används.

Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. Eleven ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevens intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper. Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på engelska.

Genom undervisningen i kursen engelska ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleven bekanta ämnesområden med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • Vardagliga situationer, intressen, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • Åsikter, känslor, erfarenheter och framtidsplaner.
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella förhållanden i sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Lyssna och läsa - reception

 • Talad engelska, även med viss regional och social färgning. Texter som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande från olika medier.
 • Olika former av samtal och sammanhängande talat språk, till exempel dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Skönlitteratur och annan fiktion, även i talad och dramatiserad form, samt sånger och dikter.
 • Sakprosa av olika slag och med olika syften, till exempel reportage och tidningsartiklar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang i talat språk och texter till exempel för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form, innehåll och syfte.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera innehållet i texter och talat språk på engelska från internet och olika medier.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad och stavning samt ord med olika stilvärden och fasta språkliga uttryck, i det språk eleven möter.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion

 • Samtal, diskussion och argumentation för kommunikation och kontakt i olika situationer.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad och stavning samt fasta språkliga uttryck, i elevens egen produktion och interaktion.
 • Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga, variera och anpassa kommunikationen efter syfte, mottagare och sammanhang.

Betygskriterier

Betygskriterier för betyget Godkänt

Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer texter och talat språk från olika medier samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven strategier som i viss mån underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar översiktligt några förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används, även utifrån egna erfarenheter och kunskaper.

 • Komvux på grundläggande nivå

  Kommentarmaterial

  Det finns kommentarmaterial i samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen inom komvux på grundläggande nivå.