HÄTvuxgy5

Ämne - Hästkunskap

Ämne - Hästkunskap

Hästen har i dag ett stort värde för många människor och används i många olika sammanhang, till exempel inom hästsport, fritidsverksamhet och rehabilitering samt som arbetshäst inom natur- och landskapsvård. Ämnet hästkunskap behandlar skötsel av hästar, utrustning och tillhörande anläggningar. Det behandlar också hästars foderbehov, hästars miljö och hälsa samt avel. Dessutom behandlas etiska ställningstaganden och lagar och andra bestämmelser som reglerar hästhållning.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hästkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete som hästskötare. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att sköta och utfodra hästar, sköta stall och anläggningar samt utrusta hästar för olika ändamål. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hästars biologi och naturliga beteende. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att iaktta och tolka hästars beteende, utveckling, välmående och hälsa. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta med hästar på ett säkert och etiskt sätt. Praktiska övningar och praktiskt arbete ska ingå i undervisningen. Genom laborationer och undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hästars exteriör och rörelse, fysiologi, genetik och avel. Genom stallturer och observationer i fält ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hästars beteende och hälsa.

Undervisningen i ämnet hästkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om hästars biologi och livscykler samt om dagens hästraser, deras exteriör och signalement.
 2. Kunskaper om hästars näringsbehov och om olika fodermedel.
 3. Förmåga att iaktta och tolka hästars utveckling, rörelse, utseende och beteende.
 4. Kunskaper om vanligt förekommande sjukdomar, om smittspridning, smittskydd och hygien samt förmåga att arbeta med förebyggande hälsovård.
 5. Kunskaper om hästavel och reproduktion.
 6. Förmåga att planera arbetsuppgifter samt att sköta och hantera hästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
 7. Förmåga att sköta och hantera stallar och utrustning.
 8. Förmåga att upprätta foderstater och att utfodra hästar med utgångspunkt från deras näringsbehov.
 9. Förmåga att arbeta ergonomiskt.
 10. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör arbete med hästar.
 11. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för marknadsföring och försäljning av unghästar.

Kurser i ämnet

 • Hästkunskap 1, 100 poäng, som bygger på kursen djurhållning.
 • Hästkunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen hästkunskap 1.
 • Hästkunskap 3, 100 poäng, som bygger på kursen hästkunskap 2.
 • Den unga hästens utveckling 1a, 100 poäng, som bygger på kursen hästkunskap 1. Kursen den unga hästens utveckling 1a får bara anordnas inom av Skolverket beviljad särskild variant med riksrekryterande yrkesutbildning för naturbruksprogrammet, inriktning hästhållning.
 • Den unga hästens utveckling 1b, 100 poäng, som bygger på kursen hästkunskap 1. Kursen den unga hästens utveckling 1b får bara anordnas inom av Skolverket beviljad särskild variant med riksrekryterande yrkesutbildning för naturbruksprogrammet, inriktning hästhållning.
 • Den unga hästens utveckling 2, 100 poäng, som bygger på kursen på kursen den unga hästens utveckling 1a och kursen den unga hästens utveckling 1b. Kursen den unga hästens utveckling 2 får bara anordnas inom av Skolverket beviljad särskild variant med riksrekryterande yrkesutbildning för naturbruksprogrammet, inriktning hästhållning.

Hästkunskap 1, 100 poäng

Kurskod: HÄTHÄS01

Kursen hästkunskap 1 omfattar punkterna 1–4, 6–7 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3, 6–7 och 10.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Biologisk grund

 • Olika hästraser: exteriör, signalement, ursprung och användningsområden.
 • Hovens uppbyggnad och funktion. Sjukdomar och sjukdomssymtom i hoven.
 • Hästars beteenden, historia och domesticering. Hästars roll i samhället genom tiderna.
 • Olika fodermedel och grovfoderproduktion samt foderkvalitet och näringsinnehåll.
 • Hästars näringsbehov: underhållsbehov samt tillägg för föl, unghästar och vuxna hästar.
 • Smittskydd och hygien.
 • Etik i samband med skötsel och hållande av hästar.

Arbetsuppgifter

 • Hästskötsel, till exempel rykt, hovskötsel, bandagering, dekorativ hästvård samt vård av utrustning för hästar.
 • Stallskötsel, till exempel utfodring, rengöring och iordningställande av stall.
 • Underhåll av stallmiljöer, till exempel vad gäller ströbäddar, inredning, tvättning och målning.
 • Anläggningsskötsel, till exempel vad gäller staket, träningsbanor, beten och vattenanläggningar.
 • Visning av häst vid hand vid till exempel veterinärbesiktning eller bedömning.
 • Förebyggande hälsovård, till exempel iakttagelser och visitering för att bedöma hästars hälsa. Hästars kroppstemperatur, andning och puls.
 • Tolkning av foderanalyser och foderstater.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med hästskötsel.
 • Lagar och andra bestämmelser i samband med hästskötsel.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven namnger olika hästraser och beskriver översiktligt deras egenskaper, användningsområden och naturliga beteende. Eleven redogör också översiktligt för olika fodermedel och deras näringsinnehåll samt för hur foder ska hanteras hygieniskt och för att bibehålla hög kvalitet. Dessutom redogör eleven översiktligt för biologiska samband mellan hästars användning, utveckling och näringsbehov.

I samband med stallturer observerar eleven hästars utseende och beteende samt drar utifrån sina observationer enkla slutsatser om hästarnas kondition och välbefinnande. Dessutom redogör eleven översiktligt för faktorer som bidrar till en god miljö för hästar samt för förebyggande åtgärder mot ohälsa hos hästar.

Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar i samråd med handledare hästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Dessutom sköter och hanterar eleven i samråd med handledare stall och utrustning. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet utför eleven i samråd med handledare dagliga rutiner samt daglig tillsyn och kontroll av den tekniska utrustningens funktion. Eleven löser också i samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt med hästar, tillhörande utrustning och stall. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven namnger olika hästraser och beskriver utförligt deras egenskaper, användningsområden och naturliga beteende. Eleven redogör också utförligt för olika fodermedel och deras näringsinnehåll samt för hur foder ska hanteras hygieniskt och för att bibehålla hög kvalitet. Dessutom redogör eleven utförligt för biologiska samband mellan hästars användning, utveckling och näringsbehov.

I samband med stallturer observerar eleven hästars utseende och beteende samt drar utifrån sina observationer välgrundade slutsatser om hästarnas kondition och välbefinnande. Dessutom redogör eleven utförligt för faktorer som bidrar till en god miljö för hästar samt för förebyggande åtgärder mot ohälsa hos hästar.

Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar efter samråd med handledare hästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare stall och utrustning. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet utför eleven efter samråd med handledare dagliga rutiner samt daglig tillsyn och kontroll av den tekniska utrustningens funktion. Eleven löser också efter samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt med hästar, tillhörande utrustning och stall. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven namnger olika hästraser och beskriver utförligt och nyanserat deras egenskaper, användningsområden och naturliga beteende. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för olika fodermedel och deras näringsinnehåll samt för hur foder ska hanteras hygieniskt och för att bibehålla hög kvalitet. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för biologiska samband mellan hästars användning, utveckling och näringsbehov.

I samband med stallturer observerar eleven hästars utseende och beteende samt drar utifrån sina observationer välgrundade och nyanserade slutsatser om hästarnas kondition och välbefinnande. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för faktorer som bidrar till en god miljö för hästar samt för förebyggande åtgärder mot ohälsa hos hästar.

Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar efter samråd med handledare hästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare stall och utrustning. Resultatet av arbetet är gott. I arbetet utför eleven efter samråd med handledare dagliga rutiner samt daglig tillsyn och kontroll av den tekniska utrustningens funktion. Eleven löser också efter samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt med hästar, tillhörande utrustning och stall. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Hästkunskap 2, 100 poäng

Kurskod: HÄTHÄS02

Kursen hästkunskap 2 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att planera arbetsuppgifter.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Biologisk grund

 • Skador och sjukdomar samt förebyggande åtgärder.
 • Hästsjukdomar, sjukdomstillstånd och dopning samt profylax och rehabilitering.
 • Fortplantningsorganen hos hingst och sto. Brunstcykeln hos sto, betäckning, befruktning, dräktighet samt eventuella komplikationer i samband med detta.
 • Avelsvärde, arvbarhet och nedärvning.
 • Signalement och färg samt förekomst och placering av tecken och virvlar.
 • Exteriör, kroppsbyggnad, hållbarhet och prestation. Exteriörbedömning och avelsvärdering.

Arbetsuppgifter

 • Planering och genomförande av häst- och stallskötsel utifrån dags-, vecko- och årsrutiner.
 • Iordningställande av hästar för transport och lastning.
 • Åtgärdande av tappsko: avtagning av skon, raspning av hoven och påslagning av skon.
 • Vård av hästar vid sjukdomstillstånd, till exempel sjukbandagering och sårvård.
 • Hantering av hästar vid visitering, sjukdom och besiktning.
 • Hantering av hästar i olika åldrar. Tolkning och bedömning av olika reaktioner utifrån hästars naturliga beteende och individuella förutsättningar.
 • Beräkning av foderåtgång samt upprättande av foderstat och ekonomisk plan för foderinköp.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med hästskötsel.
 • Lagar och andra bestämmelser i samband med hästskötsel.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven observerar i samband med stallturer hästars utseende och beteende samt drar utifrån sina observationer enkla slutsatser om hästarnas kondition och välbefinnande. Eleven redogör översiktligt för faktorer som bidrar till en god miljö för hästar samt för hur miljön kan förbättras. Dessutom redogör eleven översiktligt för skador och sjukdomar hos hästar samt för hur de kan förebyggas.

Eleven redogör översiktligt för hästars reproduktionsbiologi samt för hur avelsarbete går till.

Eleven planerar i samråd med handledare arbetsuppgifter med hästar. I planeringen upprättar eleven en enkel skötselplan med utgångspunkt i hästarnas behov och verksamhetens omfattning. Eleven gör enkla bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna i stallarna ska genomföras. Eleven sköter och hanterar i samråd med handledare hästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Dessutom sköter och hanterar eleven i samråd med handledare stall och utrustning. I arbetet hanterar eleven med visst handlag hästar i olika åldrar och utvecklingsstadier. Med utgångspunkt i hästarnas näringsbehov upprättar eleven med viss säkerhet en enkel foderstat.

Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet utför eleven i samråd med handledare dagliga rutiner samt daglig och periodisk tillsyn och kontroll av den tekniska utrustningens funktion. Eleven löser också i samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt med hästar, tillhörande utrustning och stall. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven observerar i samband med stallturer hästars utseende och beteende samt drar utifrån sina observationer välgrundade slutsatser om hästarnas kondition och välbefinnande. Eleven redogör utförligt för faktorer som bidrar till en god miljö för hästar samt för hur miljön kan förbättras. Dessutom redogör eleven utförligt för skador och sjukdomar hos hästar samt för hur de kan förebyggas.

Eleven redogör utförligt för hästars reproduktionsbiologi samt för hur avelsarbete går till.

Eleven planerar efter samråd med handledare arbetsuppgifter med hästar. I planeringen upprättar eleven en genomarbetad skötselplan med utgångspunkt i hästarnas behov och verksamhetens omfattning. Eleven gör välgrundade bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna i stallarna ska genomföras. Eleven sköter och hanterar efter samråd med handledare hästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare stall och utrustning. I arbetet hanterar eleven med gott handlag hästar i olika åldrar och utvecklingsstadier. Med utgångspunkt i hästarnas näringsbehov upprättar eleven med viss säkerhet en välgrundad foderstat.

Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet utför eleven efter samråd med handledare dagliga rutiner samt daglig och periodisk tillsyn och kontroll av den tekniska utrustningens funktion. Eleven löser också efter samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt med hästar, tillhörande utrustning och stall. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven observerar i samband med stallturer hästars utseende och beteende samt drar utifrån sina observationer välgrundade och nyanserade slutsatser om hästarnas kondition och välbefinnande. Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som bidrar till en god miljö för hästar samt för hur miljön kan förbättras. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för skador och sjukdomar hos hästar samt för hur de kan förebyggas.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hästars reproduktionsbiologi samt för hur avelsarbete går till.

Eleven planerar efter samråd med handledare arbetsuppgifter med hästar. I planeringen upprättar eleven en genomarbetad skötselplan med utgångspunkt i hästarnas behov och verksamhetens omfattning. Eleven gör välgrundade och nyanserade bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna i stallarna ska genomföras. Eleven sköter och hanterar efter samråd med handledare hästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare stall och utrustning. I arbetet hanterar eleven med mycket gott handlag hästar i olika åldrar och utvecklingsstadier. Med utgångspunkt i hästarnas näringsbehov upprättar eleven med säkerhet en välgrundad och utförlig foderstat.

Resultatet av arbetet är gott. I arbetet utför eleven efter samråd med handledare dagliga rutiner samt daglig och periodisk tillsyn och kontroll av den tekniska utrustningens funktion. Eleven löser också efter samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt med hästar, tillhörande utrustning och stall. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Hästkunskap 3, 100 poäng

Kurskod: HÄTHÄS03

Kursen hästkunskap 3 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande innehåll:

 • Hygien och smittskyddsarbete i häststallar.
 • Arbete med hästar och utrustning för hästar inom ett specialområde, till exempel, trav, galopp, dressyr, hoppning, fälttävlan och stuteri.
 • Skötsel av stallar och anläggningar.
 • Planering av skötselrutiner och utfodringsrutiner i häststallar.
 • Etik i samband med hästhantering och hästskötsel.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med hästskötsel.
 • Lagar och andra bestämmelser i samband med hästskötsel.
 • Journalföring och rapportering.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för hygien och smittskyddsarbete i stallar och anläggningar. Dessutom ger eleven enkla förslag på förebyggande åtgärder för att undvika smittspridning.

Eleven planerar och utför i samråd med handledare arbetsuppgifter inom ett specialområde. I arbetet vårdar och behandlar eleven i samråd med handledare hästar. Arbetet utförs på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.

Eleven arbetar ergonomiskt med hästar, tillhörande utrustning och stall. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sitt arbete och resultat. Dessutom för eleven enkla journalanteckningar över arbetet med hästar och deras skötsel samt rapporterar med viss säkerhet förändringar hos hästarna eller i deras miljö.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för hygien och smittskyddsarbete i stallar och anläggningar. Dessutom ger eleven välgrundade förslag på förebyggande åtgärder för att undvika smittspridning.

Eleven planerar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom ett specialområde. I arbetet vårdar och behandlar eleven efter samråd med handledare hästar. Arbetet utförs på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår.

Eleven arbetar ergonomiskt med hästar, tillhörande utrustning och stall. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat. Dessutom för eleven noggranna journalanteckningar över arbetet med hästar och deras skötsel samt rapporterar med viss säkerhet förändringar hos hästarna eller i deras miljö.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hygien och smittskyddsarbete i stallar och anläggningar. Dessutom ger eleven välgrundade och nyanserade förslag på förebyggande åtgärder för att undvika smittspridning.

Eleven planerar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom ett specialområde. I arbetet vårdar och behandlar eleven efter samråd med handledare hästar. Arbetet utförs på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Resultatet av arbetet är gott. I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår.

Eleven arbetar ergonomiskt med hästar, tillhörande utrustning och stall. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom för eleven noggranna och utförliga journalanteckningar över arbetet med hästar och deras skötsel samt rapporterar med säkerhet förändringar hos hästarna eller i deras miljö.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Den unga hästens utveckling 1a, 100 poäng

Kurskod: HÄTDEN01a

Kursen den unga hästens utveckling 1a omfattar punkterna 3–7 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Biologisk grund

 • Dräktiga ston och unghästars primära behov i olika utvecklingsfaser.
 • Sjukdomar hos dräktiga ston och föl.
 • Fortplantningsorganen hos hingst och sto, brunstcykeln hos sto, betäckning, befruktning, dräktighet samt eventuella komplikationer i samband med detta.
 • Smittskydd och hygien.

Arbetsuppgifter

 • Fölvaka, medverkan och assistans vid fölets första dygn.
 • Assistera vid seminverksamhet och praktiskt avelsarbete.
 • Behandling av dräktiga ston och föl vid sjukdomstillstånd, till exempel sjukbandagering och sårvård.
 • Hantering av ston och föl.
 • Inkörning av unghästar.
 • Planering och genomförande av häst- och stallskötsel under dräktighet samt före och efter fölning.
 • Visning vid hand av ston och föl.
 • Förebyggande åtgärder för skador och sjukdomar på ston och föl.
 • Hantering av teknisk utrustning.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med hästskötsel.
 • Lagar och andra bestämmelser i samband med hästskötsel.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven observerar i samband med stallturer dräktiga ston och unghästars utseende och beteende samt drar utifrån sina observationer enkla slutsatser om hästarnas kondition och välbefinnande. Vidare redogör eleven översiktligt för arbetsgång och metoder vid inkörning av unghästar. Eleven redogör översiktligt för faktorer som bidrar till en god miljö för dräktiga ston och unghästar samt för hur miljön kan förbättras. Dessutom redogör eleven översiktligt för skador och sjukdomar hos dräktiga ston och unghästar samt för hur de kan förebyggas.

Eleven redogör översiktligt för hygien och smittskyddsarbete i stallar och anläggningar. Dessutom ger eleven enkla förslag på förebyggande åtgärder för att undvika smittspridning.

Eleven redogör översiktligt för hästars reproduktionsbiologi samt för hur avelsarbete går till. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur arbetet på seminstation går till.

Eleven planerar i samråd med handledare arbetsuppgifter med hästar. I planeringen upprättar eleven en enkel skötselplan med utgångspunkt i dräktiga ston och unghästars behov och verksamhetens omfattning. Vidare gör eleven enkla bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna ska genomföras. Eleven sköter och hanterar i samråd med handledare dräktiga ston och unghästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Dessutom sköter och hanterar eleven i samråd med handledare stall och utrustning på ett ansvarsfullt och säkert sätt. I arbetet hanterar eleven med visst handlag ston och unghästar.

Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet utför eleven i samråd med handledare dagliga rutiner samt daglig och periodisk tillsyn och kontroll av den tekniska utrustningens funktion. Eleven löser också i samråd med handledare de problem som uppstår. Vidare arbetar eleven ergonomiskt med hästar, tillhörande utrustning och stall. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven observerar i samband med stallturer dräktiga ston och unghästars utseende och beteende samt drar utifrån sina observationer välgrundade slutsatser om hästarnas kondition och välbefinnande. Vidare redogör eleven utförligt för arbetsgång och metoder vid inkörning av unghästar. Eleven redogör utförligt för faktorer som bidrar till en god miljö för dräktiga ston och unghästar samt för hur miljön kan förbättras. Dessutom redogör eleven utförligt för skador och sjukdomar hos dräktiga ston och unghästar samt för hur de kan förebyggas.

Eleven redogör utförligt för hygien och smittskyddsarbete i stallar och anläggningar. Dessutom ger eleven välgrundade förslag på förebyggande åtgärder för att undvika smittspridning.

Eleven redogör utförligt för hästars reproduktionsbiologi samt för hur avelsarbete går till. Dessutom redogör eleven utförligt för hur arbetet på seminstation går till.

Eleven planerar efter samråd med handledare arbetsuppgifter med hästar. I planeringen upprättar eleven en genomarbetad skötselplan med utgångspunkt i dräktiga ston och unghästars behov och verksamhetens omfattning. Vidare gör eleven välgrundade bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna i stallarna ska genomföras. Eleven sköter och hanterar efter samråd med handledare dräktiga ston och unghästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare stall och utrustning på ett ansvarsfullt och säkert sätt. I arbetet hanterar eleven med gott handlag ston och unghästar.

Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet utför eleven efter samråd med handledare dagliga rutiner samt daglig och periodisk tillsyn och kontroll av den tekniska utrustningens funktion. Eleven löser också efter samråd med handledare de problem som uppstår. Vidare arbetar eleven ergonomiskt med hästar, tillhörande utrustning och stall. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven observerar i samband med stallturer dräktiga ston och unghästars utseende och beteende samt drar utifrån sina observationer välgrundade och nyanserade slutsatser om hästarnas kondition och välbefinnande. Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för arbetsgång och metoder vid inkörning av unghästar. Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som bidrar till en god miljö för dräktiga ston och unghästar samt för hur miljön kan förbättras. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för skador och sjukdomar hos dräktiga ston och unghästar samt för hur de kan förebyggas.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hygien och smittskyddsarbete i stallar och anläggningar. Dessutom ger eleven välgrundade och nyanserade förslag på förebyggande åtgärder för att undvika smittspridning.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hästars reproduktionsbiologi samt för hur avelsarbete går till. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur arbetet på seminstation går till.

Eleven planerar efter samråd med handledare arbetsuppgifter med hästar. I planeringen upprättar eleven en genomarbetad skötselplan med utgångspunkt i dräktiga ston och unghästars behov och verksamhetens omfattning. Vidare gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna i stallarna ska genomföras. Eleven sköter och hanterar efter samråd med handledare dräktiga ston och unghästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare stall och utrustning på ett ansvarsfullt och säkert sätt. I arbetet hanterar eleven med mycket gott handlag ston och unghästar.

Resultatet av arbetet är gott. I arbetet utför eleven efter samråd med handledare dagliga rutiner samt daglig och periodisk tillsyn och kontroll av den tekniska utrustningens funktion. Eleven löser också efter samråd med handledare de problem som uppstår. Vidare arbetar eleven ergonomiskt med hästar, tillhörande utrustning och stall. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.

När eleven samråder med bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Den unga hästens utveckling 1b, 100 poäng

Kurskod: HÄTDEN01b

Kursen den unga hästens utveckling 1b omfattar punkterna 2–10 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Unghästars näringsbehov.
 • Samband mellan unghästens exteriör, prestation och hållbarhet.
 • Avelsmål, avelsvärde, arvbarhet och nedärvning.
 • Hantering av unghästar vid visitering, sjukdom och besiktning.
 • Tolkning och bedömning av olika reaktioner utifrån unghästars naturliga beteende och individuella förutsättningar.
 • Träningsmetoder och arbete med unghästar i åldern 3–5 år, häst vid hand, longering, tömkörning, löshoppning, inridning, inhoppning.
 • Ridning i olika miljöer.
 • Träningsplanering.
 • Planering och genomförande av häst- och stallskötsel utifrån dags-, vecko- och årsrutiner.
 • Användning och skötsel av utrustning och hjälpmedel som används under unghästars utbildning.
 • Journalföring och rapportering.
 • Beräkning av foderåtgång samt upprättande av foderstat.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med hästskötsel.
 • Lagar och andra bestämmelser i samband med hästskötsel.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för unghästens näringsbehov. Vidare redogör eleven översiktligt för sambandet mellan unghästens exteriör, prestation och hållbarhet. Eleven redogör översiktligt för avelsmål, avelsvärde, arvbarhet och nedärvning.

Eleven planerar i samråd med handledare arbetsuppgifter med hästar. I planeringen upprättar eleven en enkel skötsel- och träningsplan med utgångspunkt i unghästars behov och verksamhetens omfattning. Vidare gör eleven enkla bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna ska genomföras. Eleven sköter och hanterar i samråd med handledare unghästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Dessutom sköter och hanterar eleven i samråd med handledare hjälpmedel, utrustning och stall på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Med utgångspunkt i hästars näringsbehov upprättar eleven med viss säkerhet en enkel foderstat. I arbetet hanterar eleven med visst handlag unghästar.

Resultatet av arbetet är tillfredsställande. Eleven löser också i samråd med handledare de problem som uppstår vid arbete med unghästar. Vidare arbetar eleven ergonomiskt med hästar, tillhörande utrustning och stall. Eleven för enkla journalanteckningar över arbetet med hästar och deras skötsel samt rapporterar med viss säkerhet förändringar hos hästarna eller i deras miljö. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för unghästens näringsbehov. Vidare redogör eleven utförligt för sambandet mellan unghästens exteriör, prestation och hållbarhet. Eleven redogör utförligt för avelsmål, avelsvärde, arvbarhet och nedärvning.

Eleven planerar efter samråd med handledare arbetsuppgifter med hästar. I planeringen upprättar eleven en genomarbetad skötsel- och träningsplan med utgångspunkt i unghästars behov och verksamhetens omfattning. Vidare gör eleven välgrundade bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna ska genomföras. Eleven sköter och hanterar efter samråd med handledare unghästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare hjälpmedel, utrustning och stall på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Med utgångspunkt i hästars näringsbehov upprättar eleven med viss säkerhet en välgrundad foderstat. I arbetet hanterar eleven med gott handlag unghästar.

Resultatet av arbetet är tillfredsställande. Eleven löser också efter samråd med handledare de problem som uppstår vid arbete med unghästar. Vidare arbetar eleven ergonomiskt med hästar, tillhörande utrustning och stall. Eleven för noggranna journalanteckningar över arbetet med hästar och deras skötsel samt rapporterar med viss säkerhet förändringar hos hästarna eller i deras miljö. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för unghästens näringsbehov. Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för sambandet mellan unghästens exteriör, prestation och hållbarhet. Eleven redogör utförligt och nyanserat för avelsmål, avelsvärde, arvbarhet och nedärvning.

Eleven planerar efter samråd med handledare arbetsuppgifter med hästar. I planeringen upprättar eleven en genomarbetad skötsel- och träningsplan med utgångspunkt i unghästars behov och verksamhetens omfattning. Vidare gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna ska genomföras. Eleven sköter och hanterar efter samråd med handledare unghästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare hjälpmedel, utrustning och stall på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Med utgångspunkt i hästars näringsbehov upprättar eleven med säkerhet en välgrundad och utförlig foderstat. I arbetet hanterar eleven med mycket gott handlag unghästar.

Resultatet av arbetet är gott. Eleven löser också efter samråd med handledare de problem som uppstår vid arbete med unghästar Vidare arbetar eleven ergonomiskt med hästar, tillhörande utrustning och stall. Eleven för noggranna och utförliga journalanteckningar över arbetet med hästar och deras skötsel samt rapporterar med säkerhet förändringar hos hästarna eller i deras miljö. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Den unga hästens utveckling 2, 100 poäng

Kurskod: HÄTDEN02

Kursen den unga hästens utveckling 2 omfattar punkterna 3, 6–7 och 9–11 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande innehåll:

 • Analys av unghästar.
 • Träningsmetoder och arbete med unghästar i åldern 2-3 år, longering, tömkörning, löshoppning, häst vid hand, sadeltämjning, uppsittning, inridning, inhoppning.
 • Träningsplanering.
 • Planering och genomförande av häst- och stallskötsel utifrån dags-, vecko- och årsrutiner.
 • Journalföring och rapportering.
 • Etik i samband med hästhantering och hästskötsel.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med hästskötsel.
 • Marknadsföring och försäljning av unghästar.
 • Lagar och andra bestämmelser i samband med hästskötsel. Grundläggande hästjuridik vid försäljning.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven gör enkla bedömningar av unghästars styrkor och svagheter.

Eleven planerar i samråd med handledare arbetsuppgifter med hästar. I planeringen upprättar eleven en enkel skötsel- och träningsplan med utgångspunkt i unghästars behov och verksamhetens omfattning. Vidare gör eleven enkla bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna ska genomföras. Eleven sköter och hanterar i samråd med handledare unghästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Dessutom sköter och hanterar eleven i samråd med handledare hjälpmedel, utrustning och stall på ett ansvarsfullt och säkert sätt. I arbetet hanterar eleven med visst handlag unghästar.

Resultatet av arbetet är tillfredsställande. Eleven löser också i samråd med handledare de problem som uppstår vid arbete med unghästar. Vidare arbetar eleven ergonomiskt med hästar, tillhörande utrustning och stall. Eleven för enkla journalanteckningar över arbetet med hästar och deras skötsel samt rapporterar med viss säkerhet förändringar hos hästarna eller i deras miljö.

Eleven redogör översiktligt för marknadsföring och försäljning av unghästar. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven gör välgrundade bedömningar av unghästars styrkor och svagheter.

Eleven planerar efter samråd med handledare arbetsuppgifter med hästar. I planeringen upprättar eleven en genomarbetad skötsel- och träningsplan med utgångspunkt i unghästars behov och verksamhetens omfattning. Vidare gör eleven välgrundade bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna ska genomföras. Eleven sköter och hanterar efter samråd med handledare unghästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare hjälpmedel, utrustning och stall på ett ansvarsfullt och säkert sätt. I arbetet hanterar eleven med gott handlag unghästar.

Resultatet av arbetet är tillfredsställande. Eleven löser också efter samråd med handledare de problem som uppstår vid arbete med unghästar. Vidare arbetar eleven ergonomiskt med hästar, tillhörande utrustning och stall. Eleven för noggranna journalanteckningar över arbetet med hästar och deras skötsel samt rapporterar med viss säkerhet förändringar hos hästarna eller i deras miljö.

Eleven redogör utförligt för marknadsföring och försäljning av unghästar. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven gör välgrundade och nyanserade bedömningar av unghästars styrkor och svagheter.

Eleven planerar efter samråd med handledare arbetsuppgifter med hästar. I planeringen upprättar eleven en genomarbetad skötsel- och träningsplan med utgångspunkt i unghästars behov och verksamhetens omfattning. Vidare gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna ska genomföras. Eleven sköter och hanterar efter samråd med handledare unghästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare hjälpmedel, utrustning och stall på ett ansvarsfullt och säkert sätt. I arbetet hanterar eleven med mycket gott handlag unghästar.

Resultatet av arbetet är gott. Eleven löser också efter samråd med handledare de problem som uppstår vid arbete med unghästar. Vidare arbetar eleven ergonomiskt med hästar, tillhörande utrustning och stall. Eleven för noggranna och utförliga journalanteckningar över arbetet med hästar och deras skötsel samt rapporterar med säkerhet förändringar hos hästarna eller i deras miljö.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för marknadsföring och försäljning av unghästar. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

META - kod HÄT, from 2022-07-01, v.5, grund 2010:187, ändring 2022:156, tom VERSIONINFO - Betygskriterier ersätter kunskapskrav