Nationella yrkespaket för komvux

Nationella yrkespaket är förslag på innehåll för sammanhållna yrkesutbildningar som motsvarar kompetenskraven på nationell nivå för olika yrkesområden. Yrkespaketen består av en specifik kombination av kurser på gymnasial nivå som är utformade av Skolverket i samråd med branschkunniga.

Sammanhållen yrkesutbildning

En sammanhållen yrkesutbildning består av en kombination av nationella kurser i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde. Innan den 1 augusti 2019 var det endast nationella kurser i yrkesämnen som kunde ingå i en sammanhållen yrkesutbildning. 

De nationella yrkespaketen är förslag på innehåll för sammanhållna yrkesutbildningar utifrån arbetsmarknadens behov på nationell nivå. Det går även bra att utforma sammanhållna yrkesutbildningar utifrån lokala och regionala behov.

Sammanhållna yrkesutbildningar kan också kompletteras med enstaka kurser som komplement och/eller påbyggnad enligt enskilda individers behov och önskemål.

Källor: 9 § förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning och 4 kapitlet 12 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Nationella yrkespaket

Skolverket har, i samråd med branschkunniga, utformat nationella yrkespaket som beskriver vilken specifik kombination av kurser som motsvarar kompetenskraven på nationell nivå för olika yrkesområden.

Yrkespaketen kan användas inom komvux på gymnasial nivå och komvux på gymnasial nivå i kombination med sfi eller kurser på grundläggande nivå. Yrkespaketen kan även användas på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Yrkespaket för introduktionsprogram

Huvudmän väljer om och hur de ska använda yrkespaket

Huvudmän som genomför yrkesutbildning inom komvux kan välja om och hur de ska använda de nationella yrkespaketen. Det är fortfarande möjligt att erbjuda regionala eller lokala yrkespaket utifrån ett regionalt behov på arbetsmarknaden. Det är även möjligt att kombinera flera nationella yrkespaket eller komplettera med andra enstaka kurser än de rekommenderade, allt utifrån önskemål och behov.

Nationella yrkespaket

Det finns yrkespaket med kurser från samtliga yrkesprogram, se respektive sida. För en del av yrkespaketen finns förslag på påbyggnadspaket. För vissa yrkespaket finns förslag på lämpliga kurser att komplettera med, dessa är till för att eleven ska få en bredare eller djupare kunskap inom området.

Yrkespaket barn och fritid

Yrkespaket bygg och anläggning

Yrkespaket el och energi

Yrkespaket fordon och transport

Yrkespaket handel och administration

Yrkespaket hantverk

Yrkespaket hotell och turism

Yrkespaket industriteknik

Yrkespaket naturbruk

Yrkespaket nätverkstekniker

Yrkespaket restaurang och livsmedel

Yrkespaket VVS och fastighet

Yrkespaket vård och omsorg

Bilaga till utdrag ur betygskatalogen

Den som har slutfört en sammanhållen yrkesutbildning ska kunna få ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser eller delkurser som personen har slutfört inom utbildningen och vilka betyg som personen har fått på de olika kurserna. Listan över kurser i utdraget ger inte alltid tillräcklig vägledning för att en arbetsgivare ska kunna bedöma en arbetssökandes yrkeskompetens. Utdraget ur betygskatalogen ska därför kompletteras med en bilaga som tydligt redogör för elevens yrkeskunnande och vilket yrkesområde som utbildningen är avsedd för. I informationen om varje enskilt nationellt yrkespaket finns förslag på formulering till bilagan. Om en elev kan visa att den i ett annat sammanhang har slutfört en kurs som motsvarar en kurs som ingår i yrkesutbildningen, ska bilagan även innehålla uppgifter om en sådan kurs. Om eleven läst ett regionalt eller lokalt yrkespaket måste texten anpassas efter de kurser som ingår i yrkespaketet.

Källor: 19 § förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning och 4 kapitlet 12 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Senast uppdaterad 26 november 2020

Frågor och svar

Vi har samlat koder och förklaringar till hur de är uppbyggda och hur de kan användas.

Koder för studievägar, yrkespaket och språk

På sidan Studievägskoder och språkkoder har vi samlat koder och förklaringar till hur de är uppbyggda och hur de kan användas.

Sidan Studievägskoder och språkkoder

Bilagan ska användas för alla yrkespaket, men om de är regionala måste texten justeras så att den är anpassad efter de kurser som paketet innehåller. Om en elev kan visa att den i ett annat sammanhang har slutfört en kurs som motsvarar en kurs som ingår i yrkesutbildningen, ska bilagan även innehålla uppgifter om en sådan kurs. 

En lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning ska

  1. omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiepoäng i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde
  2. till minst 70 procent genomföras på en arbetsplats.

En lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna ska

  1. omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiesärskolepoäng i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde
  2. till övervägande del genomföras på en arbetsplats.

Ja, eleven ska kunna få bilagan.

Från och med den 1 augusti 2019 kan bilagan även innehålla uppgifter om att eleven i ett annat sammanhang har en slutförd kurs som motsvarar en kurs som ingår i yrkesutbildningen.

I benämningen för varje nationellt yrkespaket framgår vilket yrkesområde det riktar sig mot. Utbildningsanordnare som tar fram ett regionalt yrkespaket behöver bestämma vilket yrkesområde som avses.

För att kunna få bilagan ska eleven anses ha uppnått de utbildningsmål som det nationella yrkespaketet syftar till att ge. Ett alternativ för de elever som inte har uppnått samtliga utbildningsmål är att dokumentera elevens kunskaper i ett intyg (Skolfs 2014:120).