Nationella yrkespaket för komvux

Nationella yrkespaket är förslag på innehåll för sammanhållna yrkesutbildningar som motsvarar kompetenskraven på nationell nivå för olika yrkesområden. Yrkespaketen består av en specifik kombination av kurser på gymnasial nivå. Paketen är utformade av Skolverket i samråd med branschkunniga.

Förslag på sammanhållna yrkesutbildningar

Nationella yrkespaket är förslag på sammanhållna yrkesutbildningar och består av en kombination av nationella kurser i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde. Yrkespaketen är framtagna av Skolverket i samråd med branschkunniga och de nationella programråden Länk till annan webbplats. för att säkerställa att yrkespaketens kursinnehåll motsvarar kompetenskraven på nationell nivå inom olika yrkesområden.

Yrkespaketen kan användas inom komvux på gymnasial nivå och komvux på gymnasial nivå i kombination med sfi eller kurser på grundläggande nivå. Yrkespaketen kan även användas på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Yrkespaket för introduktionsprogram Länk till annan webbplats.

Nationella yrkespaket kan också kompletteras med enstaka kurser som komplement och/eller påbyggnad enligt enskilda individers behov och önskemål.

Källor: 9 § förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning och 4 kapitlet 12 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Huvudmän väljer om och hur de ska använda yrkespaket

Huvudmän som genomför yrkesutbildning inom komvux kan välja om de ska använda nationella yrkespaket i sitt utbud. Det är möjligt att kombinera flera nationella yrkespaket eller komplettera med andra enstaka kurser än de rekommenderade. Det är också fortfarande möjligt att erbjuda regionala eller lokala yrkespaket utifrån ett regionalt behov på arbetsmarknaden.

När det gäller yrkesutbildning inom regionalt yrkesvux finns ett krav att de samverkande kommunerna ska erbjuda sammanhållna yrkesutbildningar, det vill säga kombinationer av nationella kurser i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde.

Koder för yrkespaket

Alla yrkespaket tilldelas en unik kod. Koden består av sex tecken/positioner. Beroende på hur ett yrkespaket revideras tas en ny kod fram eller så behåller man befintlig kod.

En ny kod tas som regel fram om

 • ett nytt yrkespaket mot ett nytt yrkesområde tas fram
 • ett yrkespaket revideras så att omfattningen i poäng ändras.

Ett yrkespaket behåller som regel samma kod om

 • ett yrkespaket revideras så att en eller flera kurser byts ut men poängomfattningen är oförändrad
 • namnet på yrkespaketet revideras men yrkespaketet fortfarande är riktat mot samma yrkesområde/yrkesutgång.

(Reglerna för när en ny kod tas fram är inte absoluta och avvikelser kan förekomma.)

Koder för yrkespaket Länk till annan webbplats.

Bilaga till utdrag ur betygskatalogen

Den som har slutfört en sammanhållen yrkesutbildning ska kunna få ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser eller delkurser som personen har slutfört inom utbildningen och vilka betyg som personen har fått på de olika kurserna. Listan över kurser i utdraget ger inte alltid tillräcklig vägledning för att en arbetsgivare ska kunna bedöma en arbetssökandes yrkeskompetens. Utdraget ur betygskatalogen ska därför kompletteras med en bilaga som tydligt redogör för elevens yrkeskunnande och vilket yrkesområde som utbildningen är avsedd för.

I informationen om varje enskilt nationellt yrkespaket finns förslag på formulering till bilagan. Om en elev kan visa att den i ett annat sammanhang har slutfört en kurs som motsvarar en kurs som ingår i yrkesutbildningen, ska bilagan även innehålla uppgifter om en sådan kurs. Om eleven läst ett regionalt eller lokalt yrkespaket måste texten anpassas efter de kurser som ingår i yrkespaketet.

Mallen för bilagan hittar du i föreskrifterna för betygskatalogen (se bilaga 3 och 4). Länk till annan webbplats.

Källor: 19 § förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning och 4 kapitlet 12 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Senast uppdaterad 20 juni 2021

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Vi har samlat koder och förklaringar till hur de är uppbyggda och hur de kan användas.

  Koder för studievägar, yrkespaket och språk

  På sidan om Skolverkets koder finns ett avsnitt om koder för yrkespaket där vi har samlat koder och förklaringar till hur de är uppbyggda och hur de kan användas.

  Skolverkets koder vid dokumentation av utbildning

  Bilagan ska användas för alla yrkespaket, men om de är regionala måste texten justeras så att den är anpassad efter de kurser som paketet innehåller. Om en elev kan visa att den i ett annat sammanhang har slutfört en kurs som motsvarar en kurs som ingår i yrkesutbildningen, ska bilagan även innehålla uppgifter om en sådan kurs. 

  En lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning ska

  1. omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiepoäng i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde
  2. till minst 70 procent genomföras på en arbetsplats.

  En lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna ska

  1. omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiesärskolepoäng i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde
  2. till övervägande del genomföras på en arbetsplats.

  Ja, eleven ska kunna få bilagan.

  Från och med den 1 augusti 2019 kan bilagan även innehålla uppgifter om att eleven i ett annat sammanhang har en slutförd kurs som motsvarar en kurs som ingår i yrkesutbildningen.

  I benämningen för varje nationellt yrkespaket framgår vilket yrkesområde det riktar sig mot. Utbildningsanordnare som tar fram ett regionalt yrkespaket behöver bestämma vilket yrkesområde som avses.

  För att kunna få bilagan ska eleven anses ha uppnått de utbildningsmål som det nationella yrkespaketet syftar till att ge. Ett alternativ för de elever som inte har uppnått samtliga utbildningsmål är att dokumentera elevens kunskaper i ett intyg (Skolfs 2014:120).