Yrkespaket på gymnasial nivå

Ett yrkespaket består av en kombination av gymnasiala kurser som ska matcha de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer för att kunna anställa. Paketen kan också ligga till grund för vidare studier.

Skolverket har tillsammans med olika branschkunniga tagit fram ett antal förslag på nationella yrkespaket. För vissa av yrkespaketen finns förslag på påbyggnadspaket och för en del av yrkespaketen finns förslag på lämpliga kurser att komplettera med, för att eleven ska få en bredare eller djupare kunskap inom området.
Samtliga påbyggnadspaket presenteras tillsammans med baspaketet som de är tänkta att bygga vidare på. Det är även möjligt att kombinera flera nationella yrkespaket eller komplettera med andra enstaka kurser än de rekommenderade, allt utifrån önskemål och behov.

Huvudmän som genomför yrkesutbildning inom komvux kan välja om och hur de ska använda förslagen. Det är fortfarande möjligt att lokalt eller regionalt bestämma om andra sammanhållna yrkesutbildningar än de nationellt framtagna yrkespaketen.

Utdrag ur betygskatalogen

Den som har slutfört ett yrkespaket ska kunna få ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser eller delkurser som personen har slutfört inom utbildningen och vilka betyg som personen har fått på de olika kurserna. Listan över kurser i utdraget ger inte alltid tillräcklig vägledning för att en arbetsgivare ska kunna bedöma en arbetssökandes yrkeskompetens. Utdraget ur betygskatalogen bör därför kompletteras med en bilaga som tydligt redogör för elevens yrkeskunnande och vilket yrkesområde som utbildningen är avsedd för.

Kurskoder

Kurskoder för de nationella yrkespaketen och regionala paket

Sammanställning av koder med kursinnehåll för yrkespaketExcel (excel, 134 kB)

Nationella yrkespaket i pdf-format och som webbtext

Senast uppdaterad 19 februari 2019

Frågor och svar

Vi har samlat koder och förklaringar till hur de är uppbyggda och hur de kan användas.

Koder för studievägar, yrkespaket och språk

På sidan Studievägskoder och språkkoder har vi samlat koder och förklaringar till hur de är uppbyggda och hur de kan användas.

Sidan Studievägskoder och språkkoder

Bilagan ska användas för alla yrkespaket, men om de är regionala måste texten justeras så att den är anpassad efter de kurser som paketet innehåller.

 

En lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning ska

  1. omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiepoäng i yrkesämnen, och
  2. till minst 70 procent genomföras på en arbetsplats.

 

En lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna ska

  1. omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiesärskolepoäng i yrkesämnen, och
  2. till övervägande del genomföras på en arbetsplats.

I benämningen för varje nationellt yrkespaket framgår vilket yrkesområde det riktar sig mot. Utbildningsanordnare som tar fram ett regionalt yrkespaket behöver bestämma vilket yrkesområde som avses.

För att kunna få bilagan ska eleven anses ha uppnått de utbildningsmål som det nationella yrkespaketet syftar till att ge. Ett alternativ för de elever som inte har uppnått samtliga utbildningsmål är att dokumentera elevens kunskaper i ett intyg (Skolfs 2014:120).