Hitta ämnen och kurser för komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Här kan du söka efter ämnesplaner och kurser inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Sök efter hela eller delar av en ämnesplan eller kurs. Du kan också klicka på en bokstav för att få upp en förteckning över samtliga ämnesplaner med tillhörande kurser som börjar på vald bokstav. Om du lämnar sökfältet blankt och klickar på Sök kommer samtliga ämnesplaner med tillhörande kurser upp.

ENSsarvuxgy3

Ämne - Engelska

Ämnet engelska behandlar kommunikation på engelska samt kunskaper om de områden där engelska används. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och sammanhang. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar både reception, vilket innebär att förstå talat och skrivet språk, samt produktion och interaktion, vilket innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Undervisningen ska också stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kulturer och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.

I undervisningen ska eleverna få använda språket i funktionella och meningsfulla sammanhang. Undervisningen ska så långt som möjligt bedrivas på engelska. Eleverna ska få möta både talad och skriven engelska och få sätta det de möter i relation till egna erfarenheter och kunskaper. Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att samspela med andra i tal och skrift och med stöd av digitala verktyg.

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet.
 2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.
 3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
 4. Förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Kurser i ämnet

 • Engelska 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper som anpassade grundskolan ger eller motsvarande.
 • Engelska 2, 100 poäng, som bygger på kursen engelska 1.
 • Engelska 3, 100 poäng, som bygger på kursen engelska 2.

Engelska 1, 100 poäng

Kurskod: ENSENG51

Kursen engelska 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna, till exempel vardagliga situationer, intressen och personer. Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används. Engelska språkets utbredning i världen.

Reception

 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande. Texter med bildstöd. Språk och texter via film och andra medier.
 • Sammanhängande tydligt talat språk och samtal av olika slag, till exempel dialoger, intervjuer och samtal.
 • Berättelser, sånger, dikter och annan fiktion i skriven, talad och dramatiserad form.
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar och i reklam.
 • Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.
 • Olika sätt att välja bland och orientera sig i texter och talat språk från internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser i det språk som eleverna möter, till exempel uttal, stavning och fasta språkliga uttryck.
 • Hur ord, fasta språkliga uttryck och vardagsfraser används i talat språk och texter i olika situationer.

Produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation i olika sammanhang.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen, till exempel uttal, fasta språkliga uttryck och grammatiska strukturer.
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, gester och frågor.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven förstår några vanliga ord och mycket enkla fraser i tydligt talad, enkel engelska i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att medverka i att redogöra för innehållet. Eleven medverkar i att välja och använda strategier för lyssnande och läsning.

I muntliga och skriftliga framställningar medverkar eleven i att formulera sig enkelt med ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion medverkar eleven i att uttrycka sig enkelt med ord och fraser. Dessutom medverkar eleven i att använda strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven medverkar i att beskriva företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt talad, enkel engelska i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet. Eleven använder någon strategi för lyssnande och läsning.

I muntliga och skriftliga framställningar formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord och fraser. Dessutom använder eleven någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven beskriver på ett enkelt sätt företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer. Eleven använder några strategier för lyssnande och läsning.

I muntliga och skriftliga framställningar formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven några strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Engelska 2, 100 poäng

Kurskod: ENSENG52

Kursen engelska 2 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna, till exempel vardagliga situationer, intressen och personer. Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning.
 • Levnadsvillkor, traditioner samt sociala och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Reception

 • Tydligt talat språk, även med viss dialektal färgning. Texter som är instruerande, beskrivande, berättande och kontaktskapande. Språk och texter via film och andra medier.
 • Sammanhängande talat språk och samtal, till exempel dialoger och intervjuer.
 • Berättelser, sånger, dikter och annan fiktion i skriven, talad och dramatiserad form.
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel reportage och manualer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Produktion och interaktion

 • Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Diskussioner, samtal och skrivande för kontakt och kommunikation i olika sammanhang.
 • Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera.
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till i samtal och skriftlig kommunikation, till exempel omformuleringar, frågor och stödjande fraser.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att medverka i att redogöra för innehåll och detaljer. Eleven medverkar i att använda strategier för lyssnande och läsning.

I muntliga och skriftliga framställningar medverkar eleven i att formulera sig med fraser och meningar. I muntlig och skriftlig interaktion medverkar eleven i att uttrycka sig med fraser och meningar. Dessutom medverkar eleven i att använda strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven medverkar i att beskriva företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör då jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för innehåll och detaljer på ett enkelt sätt. Eleven använder någon strategi för lyssnande och läsning.

I muntliga och skriftliga framställningar formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande. I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. Dessutom använder eleven någon strategi som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven beskriver på ett enkelt sätt företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör då jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för innehåll och detaljer på ett utvecklat sätt. Eleven använder några strategier för lyssnande och läsning.

I muntliga och skriftliga framställningar formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och sammanhängande. I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt. Dessutom använder eleven några strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör då jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Engelska 3, 100 poäng

Kurskod: ENSENG53

Kursen engelska 3 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv.
 • Levnadsvillkor, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Reception

 • Tydligt talat språk, även med viss social och dialektal färgning. Texter som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande och kontaktskapande. Språk och texter via film och andra medier.
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel dialoger, intervjuer och reportage.
 • Skönlitteratur, sånger, dikter och annan fiktion i skriven, talad och dramatiserad form.
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel nyheter och reportage.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

Produktion och interaktion

 • Muntlig och skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde.
 • Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i talad engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att medverka i att samtala om innehåll och detaljer. Eleven medverkar i att använda strategier för lyssnande och läsning.

I muntliga och skriftliga framställningar medverkar eleven i att formulera sig med fraser och meningar. I muntlig och skriftlig interaktion medverkar eleven i att uttrycka sig med fraser och meningar. Dessutom medverkar eleven i att använda strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven medverkar i att samtala om företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör då jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att på ett enkelt sätt samtala om innehåll och detaljer. Eleven använder någon strategi för lyssnande och läsning.

I muntliga och skriftliga framställningar formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande. Dessutom använder eleven strategier som delvis löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven samtalar på ett enkelt sätt om företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör då jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talad engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att på ett utvecklat sätt samtala om innehåll och detaljer. Eleven använder några strategier för lyssnande och läsning.

I muntliga och skriftliga framställningar formulerar sig eleven relativt tydligt och sammanhängande. I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt. Dessutom använder eleven strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör då jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

META - kod ENS, from 2023-07-02, v.3, grund 2013:54, ändring 2023:17, tom VERSIONINFO - Övergång till anpassad gymnasieskola