Hitta ämnen och kurser för komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Här kan du söka efter ämnesplaner och kurser inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Sök efter hela eller delar av en ämnesplan eller kurs. Du kan också klicka på en bokstav för att få upp en förteckning över samtliga ämnesplaner med tillhörande kurser som börjar på vald bokstav. Om du lämnar sökfältet blankt och klickar på Sök kommer samtliga ämnesplaner med tillhörande kurser upp.

ESIsarvuxgy3

Ämne - Estetisk kommunikation

Ämnet estetisk kommunikation behandlar kommunikationsprocesser och interaktion mellan människor med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Ämnet handlar om att tolka budskap som förs fram i kulturlivet, i medierna och människor emellan. I ämnet ingår metoder och tekniker för kommunikation med olika estetiska uttrycksformer.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet estetisk kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kommunikation via olika estetiska uttrycksformer samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom estetiska och skapande verksamheter. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika estetiska uttrycksformer samt om relationen mellan utövarens avsikt att beröra och mottagarens tolkning och förståelse av budskapet. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att se och tolka budskap i olika former av estetisk kommunikation.

Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om metoder och tekniker som används inom olika estetiska uttrycksformer. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta kreativt, idérikt och med ett personligt uttryck. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att experimentera och pröva olika uttryck och uttrycksformer. Det kan handla om att arbeta med en produktion från idé till färdig gestaltning men också om ett estetiskt inslag i en verksamhet. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter inom estetiska och skapande verksamheter.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om verksamheter med arbetsuppgifter inom det estetiska området. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ergonomi samt arbetsmiljö och säkerhet inom verksamhetsområdet. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området samt om etiska frågeställningar i samband med estetisk kommunikation.

Fältstudier, praktiskt arbete och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och samtala om hur estetiska uttryck kan beröra och påverka människor samt hur uttrycken kan bidra till tankefrihet, yttrandefrihet, nyskapande och utveckling.

Undervisningen i ämnet estetisk kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om estetiska uttrycksmedel som kommunikativa processer.
 2. Förmåga att tolka budskap i olika former av estetisk kommunikation.
 3. Förmåga att använda metoder och tekniker för kommunikation med estetiska uttrycksmedel.
 4. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom estetiska och skapande verksamheter på ett etiskt samt säkert sätt.

Kurser i ämnet

 • Estetisk kommunikation 1, 100 poäng.
 • Estetisk kommunikation 2, 100 poäng, som bygger på kursen estetisk kommunikation 1.

Estetisk kommunikation 1, 100 poäng

Kurskod: ESIEST51

Kursen estetisk kommunikation 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Estetiska uttrycksformer, till exempel musik, bild, dans och teater.
 • Kommunikation och interaktion mellan människor med hjälp av estetiska uttrycksformer samt hur dessa berör och påverkar människor.
 • Budskap i olika former av estetisk kommunikation och upplevelsen av dem.
 • Tekniker, metoder och medier för olika former av estetisk kommunikation samt skapande verksamhet.
 • Estetiska och skapande verksamheter inom till exempel teater, körverksamhet och skapande verksamheter för olika målgrupper.
 • Den konstnärliga produktionsprocessen, från idé till färdig gestaltning.
 • Etiska frågeställningar i samband med estetisk kommunikation.
 • Verksamheter med arbetsuppgifter inom det estetiska området.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven medverkar i att redogöra för estetiska uttrycksmedel som kommunikativa processer. Eleven medverkar i att tolka budskap i olika former av estetisk kommunikation. Eleven medverkar i att använda metoder och tekniker för kommunikation med estetiska uttrycksmedel. Eleven medverkar också i att utföra arbetsmoment inom estetiska och skapande verksamheter på ett etiskt samt säkert sätt.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven redogör på ett enkelt sätt för estetiska uttrycksmedel som kommunikativa processer. Eleven tolkar på ett enkelt sätt budskap i olika former av estetisk kommunikation. Eleven använder på ett delvis ändamålsenligt sätt metoder och tekniker för kommunikation med estetiska uttrycksmedel. Eleven utför också med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom estetiska och skapande verksamheter på ett etiskt samt säkert sätt.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven redogör på ett utvecklat sätt för estetiska uttrycksmedel som kommunikativa processer. Eleven tolkar på ett utvecklat sätt budskap i olika former av estetisk kommunikation. Eleven använder på ett ändamålsenligt sätt metoder och tekniker för kommunikation med estetiska uttrycksmedel. Eleven utför också med gott resultat arbetsmoment inom estetiska och skapande verksamheter på ett etiskt samt säkert sätt.

Estetisk kommunikation 2, 100 poäng

Kurskod: ESIEST52

Kursen estetisk kommunikation 2 omfattar punkterna 1–4. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Kommunikation och interaktion mellan människor med hjälp av estetiska uttrycksformer samt hur dessa berör och påverkar människor.
 • Budskap i olika former av estetisk kommunikation och upplevelsen av dem.
 • Tekniker, metoder och medier för olika former av estetisk kommunikation samt skapande verksamhet.
 • Estetiska och skapande verksamheter inom till exempel teater, körverksamhet och dans.
 • Skapande verksamheter för olika målgrupper.
 • Den konstnärliga produktionsprocessen, från idé till färdig gestaltning. Samverkan mellan olika konstformer för framställning av ett verk.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven medverkar i att redogöra för estetiska uttrycksmedel som kommunikativa processer. Eleven medverkar i att tolka budskap i olika former av estetisk kommunikation. Eleven medverkar i att använda metoder och tekniker för kommunikation med estetiska uttrycksmedel. Eleven medverkar också i att utföra arbetsmoment inom estetiska och skapande verksamheter på ett etiskt samt säkert sätt.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven redogör på ett enkelt sätt för estetiska uttrycksmedel som kommunikativa processer. Eleven tolkar på ett enkelt sätt budskap i olika former av estetisk kommunikation. Eleven använder på ett delvis ändamålsenligt sätt metoder och tekniker för kommunikation med estetiska uttrycksmedel. Eleven utför också med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom estetiska och skapande verksamheter på ett etiskt samt säkert sätt.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven redogör på ett utvecklat sätt för estetiska uttrycksmedel som kommunikativa processer. Eleven tolkar på ett utvecklat sätt budskap i olika former av estetisk kommunikation. Eleven använder på ett ändamålsenligt sätt metoder och tekniker för kommunikation med estetiska uttrycksmedel. Eleven utför också med gott resultat arbetsmoment inom estetiska och skapande verksamheter på ett etiskt samt säkert sätt.

META - kod ESI, from 2023-07-02, v.3, grund 2013:120, ändring 2023:82, tom VERSIONINFO - Övergång till anpassad gymnasieskola