Så använder du styrdokumenten för komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

Utbildningen och undervisningen i komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå styrs av läroplanen för vuxenutbildningen och av de olika ämnesplanerna. Utbildningen regleras även i skollagen och förordning om vuxenutbildning.

Kommunal vuxenutbildning (komvux) består av fem skolformsdelar

Dessa är

 • komvux på grundläggande nivå
 • komvux på gymnasial nivå
 • komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå
 • komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå
 • komvux i svenska för invandrare (sfi).

Skolformsdelarna har en gemensam läroplan men har olika kurs- och ämnesplaner. Utgångspunkten för utbildningen av en enskild elev ska vara elevens behov och förutsättningar. Hemkommunen ansvarar för att det upprättas en individuell studieplan för varje elev.

Dessutom finns inom vuxenutbildningen utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt (enligt 5 kap. förordning (2011:1108) om vuxenutbildning) och utbildning som anordnas av enskilda anordnare som fått betygsrätt (enligt 6 kap. förordning (2011:1108) om vuxenutbildning).

Läroplanens uppbyggnad

I läroplanen, som är en förordning, beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Läroplanen består av två avsnitt:

 • Vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund.
 • Övergripande mål och riktlinjer.

Som lärare läser du läroplanen som en helhet för förtydligande av relationen mellan läroplanen och kursplanens olika delar. Läroplanen är uppbyggd så att den först beskriver vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund. Därefter beskriver den de övergripande mål och riktlinjer som ska genomsyra hela utbildningen uppdelad i

 • kunskaper
 • utbildningsval – arbete och samhällsliv
 • bedömning och betyg
 • rektorns ansvar.

Utgångspunkten för utbildningen är individens behov och förutsättningar.

Ämnesplanernas uppbyggnad

Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå motsvarar den utbildning som ges på nationella program i gymnasiesärskolan. Skolformsdelen har samma ämnesplaner som gymnasiesärskolan med undantag för idrott och hälsa.

Utbildningen för särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå består av ämnen som innehåller en eller flera kurser. Ämnena är kopplade till ämnesplaner som är gemensamma för gymnasiesärskolan och för särskild utbildning för vuxna. Dessa ska alltid användas och tolkas utifrån ett vuxen- och individperspektiv.

Orienteringskurser och delkurser

Varje kurs kan delas upp i delkurser. Det är rektor som beslutar om kurser ska delas upp i delkurser eller inte och hur många verksamhetspoäng varje delkurs ska omfatta.

Förutom kurser enligt ämnesplaner får det även finnas orienteringskurser. Läs mer om orienteringskurser: Anordna orienteringskurser inom komvux Länk till annan webbplats.

Ämnesplanernas struktur och innehåll

För varje ämne finns det en ämnesplan. Ämnesplanerna inleds med en beskrivning av ämnet som helhet, ämnets syfte med långsiktiga mål i en numrerad punktlista, och därefter beskrivs de kurser som ingår i ämnet. För varje kurs finns centralt innehåll och kunskapskrav.

Syfte

Varje ämnesplan inleds med ett syfte som beskriver vilka kunskaper eleven ska få möjlighet att utveckla i undervisningen. Syftet avslutas med ett antal punkter som fungerar som långsiktiga mål. Målen sammanfattar vilka ämneskunskaper som ska betygssättas och det finns därför en relation mellan målen och kunskapskraven. Du som lärare planerar och genomför undervisningen med utgångspunkt i syftet och målen för undervisningen.

Kurser i ämnet

För en del kurser på gymnasial nivå står det i ämnesplanen att kursen bygger på en annan kurs. Att en kurs bygger på en annan är Skolverkets vägledning om vilka förkunskaper som är lämpliga att eleven har inför en överliggande kurs. Det finns däremot inget formellt krav på att eleven ska ha läst eller fått ett godkänt betyg i den tidigare kursen för att kunna gå vidare till nästa och få ett betyg i den. Det betyder att eleven kan påbörja en överliggande kurs utan att ha läst den underliggande kursen.

Centralt innehåll

Det centrala innehållet är det ämnesinnehåll som eleven ska få möta i undervisningen. De olika delarna av det centrala innehållet kan få olika mycket utrymme i undervisningen och kombineras på olika sätt utifrån olika delar av ämnets syfte. Du kan också lägga till innehåll som inte finns i det centrala innehållet utifrån elevernas behov och intressen.

Det centrala innehållet är ordnat i punktlistor under ett antal kunskapsområden. De olika kunskapsområdena motsvarar inte arbetsområden i undervisningen, utan de är enbart ett sätt att strukturera innehållet i ämnet. I din planering väljer du hur du kombinera punkterna inom och mellan kunskapsområdena. Du kan också göra eleverna delaktiga i planeringen av undervisningen och i planering av olika bedömningssituationer.

Kunskapskrav

Kunskapskraven beskriver vilka kunskaper som krävs för de olika betygsstegen i en kurs. De är formulerade utifrån de långsiktiga målen och det centrala innehållet.

Lösryckta ur sitt sammanhang kan inte kunskapskraven på ett meningsfullt sätt säga något om nivån på elevens kunnande. Du behöver därför läsa och tolka kunskapskraven i förhållande till syftet, det centrala innehållet och din egen undervisning. Du använder kunskapskraven som ett verktyg för att bedöma elevens kunskaper vid betygssättningen. Kunskapskraven är alltså inte tänkta att fungera som grund för planeringen av undervisningen. Däremot behöver du ta stöd i dem för att samla in ett brett och varierat underlag inför betygssättningen.

Undervisa utifrån kursplanerna

Skolan har ett brett bildningsuppdrag. Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Elever ska få möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Syfte och centralt innehåll – utgångspunkter för din undervisning

God undervisning bygger på att du som lärare både följer och stödjer elevernas kunskapsutveckling. Du planerar och genomför undervisningen så att eleverna får möjlighet att inhämta och utveckla de kunskaper och värden som beskrivs i läroplanen.

Syftet och det centrala innehållet ger dig information om vad som är väsentliga kunskaper i ämnet, men det är du som avgör hur syftet och det centrala innehållets delar väljs ut och kombineras i ett arbetsområde i undervisningen. Du väljer ut vad som ska ingå, hur undervisningen ska utformas och vilka kunskaper den ska hjälpa eleverna att utveckla inom det aktuella arbetsområdet.

Dessa ämnesdidaktiska val ligger till grund för hur undervisningen genomförs, och påverkar därmed vilka kunskaper eleverna får möjlighet att utveckla. Det handlar om att medvetet utfor­ma undervisningen utifrån ämnets inne­håll och samspelet mellan dig som lärare och dina elever. För att på bästa sätt stödja elevernas kunskapsutveckling behö­ver du även identifiera deras styrkor och utvecklingsbehov och utifrån den informationen planera den fort­satta undervisningen.

Kunskapskraven – utgångspunkt för betygssättning

Vid betygssättningen utgår du från kunskapskraven, och tolkar dem i relation till syfte, centralt innehåll och din egen undervisning. Du analyserar och värderar kvaliteten på elevens kunnande utifrån kunskapskraven och avgör vilket betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. Betygssättning är inte en mekanisk avprickning utan en professionell bedömning som lärare gör.

Det är viktigt att kunskapskraven inte görs till mål för undervisningen. Målen för vilka kunskaper eleverna ska ges möjlighet att utveckla anges i ämnesplanernas syfte och de långsiktiga målen som du planerar din undervisning utifrån. Samtidigt behöver du som lärare säkerställa att det finns ett brett och varierat underlag att allsidigt utvärdera vid betygssättningen. Du behöver även stämma av hur långt eleverna kommit i sin kunskapsutveckling så att du kan justera din undervisning för att de ska ha möjlighet att nå det kunskapskrav som minst ska uppnås och utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Vid planering och genomförande är det ämnets syfte och centrala innehåll som är grunden, men du behöver då och då göra avstämningar mot kunskapskraven. Vid betygssättningen är däremot kunskapskraven grunden, men då behöver hänsyn tas till syfte, centralt innehåll och den undervisning som bedrivits.

Läs mer om att sätta betyg i komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

Senast uppdaterad 01 november 2022