Skolverket

Planera och följa upp inom svenska för invandrare (sfi)

Planering av undervisningen är viktigt för att vara säker på att den leder mot målen. Planeringen kan också vara ett sätt för lärare att få eleverna att förstå vad de ska lära sig.

Så här kan du som lärare tänka när du ska planera undervisningen

  • Inom varje arbetsområde – gör ett urval av de delar av syftet och det centrala innehållet som du väljer att fokusera på i din undervisning och relatera det till kunskapskraven. Inom sfi gör du urvalet utifrån Utbildningens mål och karaktär och de inledande meningarna till kunskapsområdena i respektive kurs.
  • Identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå ifrån och bestäm utifrån det hur eleven ska få visa sina kunskaper.
  • Tänk igenom hur du kan skapa förutsättningar för att följa och stödja elevens kunskapsutveckling och kontinuerligt ge varje elev återkoppling på sitt arbete.
  • Förvissa dig om att eleven får tillräcklig information för att förstå vilka kunskaper han eller hon ska ges möjlighet att utveckla och hur kunskaperna ska visas.
  • Diskutera planering och genomförande av undervisningen och kunskapsredovisningar tillsammans med eleven, dels utifrån varje elevs behov och förutsättningar och dels utifrån de mål som finns i den individuella studieplanen.

Så här kan rektorn skapa goda förutsättningar för lärarnas planering

  • Organisera verksamheten så att lärarna får goda förutsättningar att planera undervisningen.
  • Utveckla olika möjligheter för lärarna att samverka och utbyta kunskaper.
  • Säkerställa att lärare och elever får tydlig information om när kurser och delkurser avslutas och vad som gäller för betygssättning.
  • Se till att det finns rutiner för kunskapsbedömning av elevens arbetsplatsförlagda lärande i förekommande fall.

Följa upp undervisningen

Såväl huvudmannen, rektorn som läraren har ett ansvar i att följa upp resultaten och utvärdera dem mot de nationella målen och kunskapskraven. Läraren ska analysera hur planeringen och undervisningen har gett eleverna möjlighet att utvecklas. Läraren ska också identifiera vad hon eller han behöver utveckla i den egna undervisningen och om elevernas kunskaper har bedömts och dokumenterats på ett effektivt sätt. Rektorn har ett mer övergripande ansvar för att undervisningen planeras och genomförs på ett sådant sätt att eleverna får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Rektorn är också ansvarig för att de rutiner och den dokumentation som används är effektiv och blir ett bra underlag för det systematiska kvalitetsarbetet. Huvudmannen har ett ansvar att se till att styrning, ledning och organisation stödjer systematisk uppföljning av undervisningen. Huvudmannen har också ett ansvar att se till att rektorer och annan berörd personal använder ändamålsenliga former för uppföljning av undervisningen.