Så använder du styrdokumenten inom svenska för invandrare

Utbildningen och undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) styrs av kursplanen. Förutom kursplanen regleras utbildningen i sfi i skollagen, förordningen om vuxenutbildning och förordningen om läroplan för vuxenutbildningen.

Kommunal vuxenutbildning (komvux) består av fem skolformsdelar:

 • komvux på grundläggande nivå,
 • komvux på gymnasial nivå,
 • komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå,
 • komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå, och
 • komvux i svenska för invandrare (sfi).

Skolformsdelarna följer samma läroplan men har olika ämnes- och kursplaner. Studierna ska utgå från en individuell studieplan som ska finnas för varje elev.

Läroplanens uppbyggnad

I läroplanen för vuxenutbildningen beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Läroplanen består av två avsnitt:

 • Vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund
 • Övergripande mål och riktlinjer

Som lärare läser du läroplanen som en helhet för förtydligande av relationen mellan läroplanen och de olika delarna av kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). Läroplanen är uppbyggd så att den först beskriver vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund. Därefter beskriver den de övergripande mål och riktlinjer som ska genomsyra hela utbildningen uppdelad i:

 • Kunskaper
 • Utbildningsval – arbete och samhällsliv
 • Bedömning och betyg
 • Rektors ansvar

Utgångspunkten för utbildningen är individens behov och förutsättningar.

Kursplanernas struktur och innehåll

Från och med den 1 januari 2018 gäller en ny kursplan för svenska för invandrare (SKOLFS 2017:91).

Kursplanens uppbyggnad

Kursplanen innehåller information om:

 • utbildningens syfte
 • utbildningens mål och karaktär
 • utbildningens uppbyggnad
 • grundläggande läs- och skrivinlärning
 • bedömning
 • kunskapskrav

Syfte

Varje kursplan inleds med ett syfte som beskriver vilka kunskaper eleven ska få möjlighet att utveckla i undervisningen. Syftet avslutas med ett antal punkter som fungerar som långsiktiga mål. Målen sammanfattar vilka kunskaper som ska betygssättas och det finns därför en relation mellan målen och kunskapskraven. Du som lärare planerar och genomför undervisningen med utgångspunkt i syftet och målen för undervisningen.

Kurser och studievägar inom sfi

Inom sfi finns det fyra kurser (A, B, C och D) och tre studievägar (1, 2 och 3). Alla studievägar är sammanhållna och målgruppsanpassade. Studieväg 1 riktar sig till elever som har kort eller ingen skolbakgrund. Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D. Studieväg 2 riktar sig till elever vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola. Inom studieväg 2 studerar eleverna i kurs B, C och D. Studieväg 3 vänder sig till de elever vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Inom studieväg 3 finns kurserna C och D. Här följer en sammanställning av de kurskoder som används för elever som deltar i sfi.

Kurskoder för svenska för invandrare

Kurs AKurs BKurs CKurs D
Studieväg 1SFIKUA91SFIKUB91SFIKUC91SFIKUD91
Studieväg 2
SFIKUB92SFIKUC92SFIKUD92
Studieväg 3

SFIKUC93SFIKUD93

Så här är kurskoderna uppbyggda:

SFI – de tre inledande bokstäverna i ämnets namn anger att det är en sfi-kurs.

KUA/B/C/D – de tre följande bokstäverna anger vilken kurs det gäller.

9 – denna siffra anger skolformen för kursen, det vill säga att det är en sfi-kurs.

1/2/3 – den avslutande siffran anger studieväg för kursen.

Betygsättning

Vid betygssättningen utgår du som lärare från kunskapskraven och tolkar dem i relation till utbildningens syfte, mål och karaktär samt din egen undervisning. Du analyserar och värderar kvaliteten på elevens kunnande utifrån kunskapskraven och avgör vilket betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. Betygssättning är en professionell bedömning som görs av dig som lärare.

Läs mer om att sätta betyg i svenska för invandrare

Senast uppdaterad 13 april 2021

Innehåll på denna sida