TEEgys3

Ämne - Teater

Ämne - Teater

Ämnet teater behandlar skapande och gestaltande arbete samt hur olika sceniska uttrycksmedel kan kombineras för att kommunicera med en publik. Ämnet handlar om teater som konstform samt om att gestalta karaktärer och kommunicera med publiken. I ämnet ingår också scenografi och andra konstnärliga uttrycksformer. Etik och värdegrundsfrågor ingår också i ämnet.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet teater ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om teater och teaterverksamhet samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom teaterns olika områden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om teater och teater som konstform samt dess historia och roll i samhället. Teater handlar om mötet mellan aktörer och publik. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om teaterns olika yrkesområden samt om teaterns arbetsmiljö och säkerhet. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om teatern som konstform och som arbetsplats.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om teaterns tre hörnpelare: berättelsen, berättaren och rummet. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om teaterns olika konstnärliga uttrycksformer som samverkar i en teaterföreställning, till exempel skådespeleri och scenografi. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att gestalta inom teaterns olika områden samt kommunicera med publik. Eleverna ska ges möjlighet att utifrån dramatiska texter utveckla förmåga att med röst, kropp och rörelse gestalta sceniska karaktärer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar lyhördhet och förmåga att ta initiativ i samband med det kollektiva gestaltningsarbetet. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika sceniska uttrycksmedel för att kommunicera med publik. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att gestalta en karaktär och använda olika sceniska uttrycksmedel för att kommunicera med en publik.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området samt om etiska frågeställningar i samband med teaterverksamhet.

Fältstudier, praktiskt gestaltningsarbete och ett problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att, både individuellt och i grupp, reflektera över och samtala om det egna skapandet samt betydelsen av samverkan i samband med olika former av gestaltningsarbeten.

Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om teater som konstform och arbetsplats.
 2. Förmåga att med röst, kropp och rörelse gestalta sceniska karaktärer.
 3. Förmåga att använda olika sceniska uttrycksmedel för att kommunicera med en publik.

Kurser i ämnet

 • Teater 1, 100 poäng.
 • Teater 2, 100 poäng, som bygger på kursen teater 1.
 • Teater 3, 100 poäng, som bygger på kursen teater 2.
 • Teater – specialområde, 100 poäng, som bygger på kursen teater 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Teater 1, 100 poäng

Kurskod: TEETEA51

Kursen teater 1 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Teatern som konstform, dess historia och roll i samhället.
 • Teatern som arbetsplats och samarbetet mellan teaterns olika yrkesroller.
 • Teaterns tre hörn: berättelsen, berättaren och rummet.
 • Några historiska sceniska karaktärer och deras uttrycksmedel.
 • Olika sätt att bygga upp en scenisk berättelse.
 • Gestaltning av sceniska karaktärer med utgångspunkt i dramatiska texter.
 • Rösten, kroppen och rörelser som medel för att uttrycka sig på scenen i olika sceniska sammanhang.
 • Olika sätt att förmedla tankar, känslor och åsikter till en publik eller en betraktare.
 • Den sceniska karaktären i samspel med andra sceniska karaktärer.
 • Sceniska uttrycksmedel, till exempel scenografi, kostym och ljus.
 • Olika sätt att använda sceniska uttrycksmedel för att kommunicera med en publik eller en betraktare.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva teater som konstform och arbetsplats. Eleven medverkar i att med röst, kropp och rörelse gestalta sceniska karaktärer. Eleven medverkar i att använda olika sceniska uttrycksmedel för att kommunicera med en publik.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt teater som konstform och arbetsplats. Eleven gestaltar med röst, kropp och rörelse sceniska karaktärer med viss säkerhet. Eleven använder med viss säkerhet olika sceniska uttrycksmedel för att kommunicera med en publik.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt teater som konstform och arbetsplats. Eleven gestaltar med röst, kropp och rörelse sceniska karaktärer med säkerhet. Eleven använder med säkerhet olika sceniska uttrycksmedel för att kommunicera med en publik.

Teater 2, 100 poäng

Kurskod: TEETEA52

Kursen teater 2 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Teaterns tre hörn: berättelsen, berättaren och rummet.
 • Den dramatiska textens form och innehåll samt hur den kan fungera som inspiration och stimulans i det sceniska karaktärsarbetet.
 • Olika sätt att bygga upp en scenisk berättelse.
 • Gestaltning av sceniska karaktärer med utgångspunkt i dramatiska texter.
 • Rösten, kroppen och rörelser som medel för att uttrycka sig på scenen i olika sceniska sammanhang.
 • Användningen av kroppen i olika former av gestaltningsarbetet. Hur användningen av kroppen kan tränas genom avspänningstekniker, röstövningar och fysisk träning.
 • Olika sätt att förmedla tankar, känslor och åsikter till en publik eller en betraktare.
 • Betydelsen av lyhördhet och samspel i samband med sceniskt arbete.
 • Sceniska uttrycksmedel, till exempel scenografi, kostym och ljus.
 • Hur olika sceniska uttrycksmedel kan samverka för att kommunicera med en publik, till exempel samverkan mellan skådespeleri och scenografi.
 • Gestaltning med olika sceniska uttrycksmedel, till exempel mask, ljud och scenografi.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att med röst, kropp och rörelse gestalta sceniska karaktärer. Eleven medverkar i att använda olika sceniska uttrycksmedel för att kommunicera med en publik.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven gestaltar med röst, kropp och rörelse sceniska karaktärer med viss säkerhet. Eleven använder med viss säkerhet olika sceniska uttrycksmedel för att kommunicera med en publik.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven gestaltar med röst, kropp och rörelse sceniska karaktärer med säkerhet. Eleven använder med säkerhet olika sceniska uttrycksmedel för att kommunicera med en publik.

Teater 3, 100 poäng

Kurskod: TEETEA53

Kursen teater 3 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Fördjupning inom sceniskt karaktärsarbete.
 • Skapandeprocessen, från idé till färdig produkt.
 • Gestaltning av sceniska karaktärer med utgångspunkt i dramatiska texter.
 • Den dramatiska textens form och innehåll samt hur den fungerar som inspiration och stimulans i det sceniska karaktärsarbetet.
 • Olika sätt att förmedla den sceniska karaktärens egenskaper och handlingar till en publik eller en betraktare.
 • Röstträning för att göra sig hörd på och utanför scenen samt för att kunna kommunicera med publik och betraktare.
 • Den sceniska karaktären i samspel med andra sceniska karaktärer och med teaterns övriga uttrycksmedel.
 • Betydelsen av lyhördhet i samband med sceniskt arbete.
 • Improvisationsarbete med kropp och röst för att utveckla en scenisk karaktär.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att med röst, kropp och rörelse gestalta sceniska karaktärer. Eleven medverkar i att använda olika sceniska uttrycksmedel för att kommunicera med en publik.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven gestaltar med röst, kropp och rörelse sceniska karaktärer med viss säkerhet. Eleven använder med viss säkerhet olika sceniska uttrycksmedel för att kommunicera med en publik.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven gestaltar med röst, kropp och rörelse sceniska karaktärer med säkerhet. Eleven använder med säkerhet olika sceniska uttrycksmedel för att kommunicera med en publik.

Teater – specialområde, 100 poäng

Kurskod: TEETEA50S

Teater – specialområde omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Fördjupning av ett specialområde inom teater, till exempel berättelsen, berättaren och rummet.
 • Skapandeprocessen, från idé till färdig produkt.
 • Samverkan mellan berättelsen, berättaren och rummet.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva teater som konstform och arbetsplats. Eleven medverkar i att med röst, kropp och rörelse gestalta sceniska karaktärer. Eleven medverkar i att använda olika sceniska uttrycksmedel för att kommunicera med en publik.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt teater som konstform och arbetsplats. Eleven gestaltar med röst, kropp och rörelse sceniska karaktärer med viss säkerhet. Eleven använder med viss säkerhet olika sceniska uttrycksmedel för att kommunicera med en publik.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt teater som konstform och arbetsplats. Eleven gestaltar med röst, kropp och rörelse sceniska karaktärer med säkerhet. Eleven använder med säkerhet olika sceniska uttrycksmedel för att kommunicera med en publik.

META - TEE, from 2020-07-15, v.3, grund 2013:125, ändring 2013:125, tom VERSIONINFO -