AKTUELLT I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Dags för nationella prov

Här finns gamla nationella prov som elever kan träna på inför provtillfället.

Om krishantering i skolan

Många rektorer och lärare har i kriser varit tvungna att klara situationer som ingen varit förberedd på. Vi har utgått från deras erfarenheter i: När det värsta händer - om krishantering i förskola och skola.

Bli källkritisk på webben

Internet- och datoranvändningen i och utanför skolan ökar och många lärare efterfrågar mer kunskap om källkritik. Därför har vi nu tagit fram ett antal checklistor.

Sök bidrag

Huvudmän, de som driver förskolor och skolor, kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheter och fortbilda personal. Även organisationer, science center och andra verksamheter kan ansöka om bidrag.

Var med och utveckla skolan

Skolverket söker medarbetare till flera stora satsningar, till exempel stöd till skolor med stora utmaningar.

Gå en kostnadsfri apl-handledarutbildning

Vi har lanserat en webbaserad nationell apl-handledarutbildning för att höja kvalitén i det arbetsplatsförlagda lärandet.

Nyanlända elevers skolgång

Just nu tar skolorna emot många nyanlända elever. Det ställer krav på att det finns kunskap och en bra organisation hos skolhuvudmännen. För att underlätta det arbetet erbjuder vi stöd och rådgivning till lärare, rektorer och skolhuvudmän.

Vill du göra skillnad för andra?

Fördetvidare Gissa vem

Här kan du läsa om vad som gör läraryrket speciellt och hur du söker. Se också våra filmer där lärare berättar om gamla elever som blivit kända och framgångsrika. Kan du gissa vilka lärarna talar om? Och hur snabb är du?

Förenkla valet med Gymnasieinfo.se

Nu är det dags för gymnasieval. På vår webbplats gymnasieinfo.se finns information om yrken, gymnasieprogram och skolor över hela landet. Där finns arbetsmarknadsprognoser och filmer som visar yrken och program.

Föräldrasamarbete främjar nyanländas lärande

9 novTidig kartläggning, snabb inkludering i ordinarie klasser och samarbete med modersmålslärare är några faktorer som ökar flyktingbarns möjlighet att lyckas i skolan. Utbildningsinsatser som riktar sig till nyanlända flyktingbarn behöver inkludera både utbildningsstöd och psykosocialt stöd.