Systematiskt kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i förskolan, skolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning.

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen. 
 

Stöd i kvalitetsarbetet

Skolverket utvecklar kontinuerligt stöd för huvudmäns, förskole- och skolenheters kvalitetsarbete. Några av dessa stöd är Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete, Kvalitetsarbete i praktiken och självskattningsverktyget BRUK. Nu finns också ett särskilt material framtaget som stöd för huvudmannens kvalitetsarbete.

För huvudmannen


Ännu mera BRUK!

Nu finns BRUK även för grundsärskolan, gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen.  BRUK för fritidshem och förskoleklass fylls på under hösten 2014.
 
BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga skolformer och är ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Sedan  den 1 april 2014 finns BRUK:s samtliga delar tillgängliga för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.


BRUK

Här finns en presentation med kommentarer att använda om ni vill beskriva och introducera BRUK för andra.

BRUK-presentation (371 kB)


Allmänna råd Allmänna råd

Allmänna råden om systematiskt kvalitetsarbete riktar sig till huvudmän, förskolechefer och rektorer. De allmänna råden gäller för alla som arbetar inom skolväsendet och omfattar samtliga skolformer. 

Allmänna råd med kommentarer om Systematiskt kvalitetsarbete Presentation med kommentarer (534 kB) Hjälp med att visa och skriva ut kommentarer i Adobe Reader (29 kB)


Kvalitetsarbete i praktiken

Processen i det systematiska kvalitetsarbetet är cyklisk. Den rymmer frågorna
  • Var är vi?
  • Vart ska vi?
  • Hur gör vi?
  • Hur blev det?
I Kvalitetsarbete i praktiken har vi sorterat den information och de olika publikationer, verktyg etc. som kan vara till stöd i det systematiska kvalitetsarbetet enligt den cykel som kvalitetsarbetet följer.

 

 

Senast granskad: 2014-02-24
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen