Kompetensutveckling

Vässa din kompetens! Här har vi samlat mer än hundra kurser och utbildningar för flertalet skolformer. Behöver du säkra behörigheten i olika ämnen är det Lärarlyftet som gäller.

Begränsa sökresultaten

Här är våra kurser och utbildningar. Använd filtret nedan för att hitta rätt, utifrån dina behov och arbetsområden. Kryssa för kategorier eller använd sökrutan genom att skriva i en kategori från orden i filtret. Om det inte dyker upp träffar beror det på att begreppet du söker på inte finns med i filtret.

Visa filtreringsfilter
Skolform eller verksamhet
Rensa

Visa mer
Fokusområde
Rensa

Visa mer
Ämne
Rensa


Visa mer

träffar

Våra regionala handledarutbildare tar kontakt med skolor med yrkesutbildning för att ta reda på hur behovet av utbildade apl-handledare ser ut.

Under hösten 2018 startar Skolverket en utbildning för lärare i samiska. Den vänder sig både till dig som är legitimerad lärare men saknar behörighet i samiska, och till dig som saknar lärarutbildning men har kunskaper i samiska.

Materialet ger dig som är huvudman eller skolledare fördjupade kunskaper och vägledning i att leda ett förändringsarbete.

Här finns material som ger dig som är huvudman eller skolledare fördjupade kunskaper i hur du leder digitalisering.

Ansökningsperioden är nu avslutad och huvudmän har inte längre möjlighet att ansöka om utbildningsplats för en eller flera språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan. Observera att detta inte är samma utbildning som den som riktar sig till handledare inom Läslyftet.

Har du återvänt till förskollärar- eller läraryrket? Det har hänt en del i förskolan och skolan sen du arbetade sist. Till exempel en ny skollag och nya läroplaner. Täpp igen kunskapsluckorna och kom snabbt på banan med vår nya webbkurs.

I höst kommer en webbkurs för alla som arbetar i förskolan. Fyll på med kunskap om identitet, jämställdhet och digitalisering tillsammans med kollegor.

Öka din kunskap i att kartlägga och bedöma individers kompetens med hjälp av denna webbaserade utbildning i validering.

Ta chansen att öka dina kunskaper om bedömning och betygssättning. Webbkursen riktar sig till dig som undervisar i högstadiet, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Stärk din förmåga att erbjuda flerspråkiga och nyanlända elever modersmålsundervisning av hög och likvärdig kvalitet för att förbättra deras förutsättningar för goda kunskapsresultat. Utbildningen omfattar de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan.

Utveckla din kompetens i att erbjuda flerspråkiga och nyanlända elever studiehandledning av hög och likvärdig kvalitet. Utbildningen riktar sig till dig som är studiehandledare på modersmål. Utbildningen omfattar de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan.

Utveckla din strategiska kompetens för utveckling och kvalitetssäkring inom arbetsplatsförlagt lärande, apl. Med en nationell apl-utvecklare får du stöd med att utveckla och kvalitetssäkra skolans och arbetsplatsernas arbete med apl.

Utveckla din undervisning i moderna språk tillsammans med dina kollegor. Pröva aktiviteter direkt i undervisningen med Språksprånget – en nationell kompetensutvecklingsinsats för lärare i moderna språk.

Undervisningen är nyckeln till att varje elev ska kunna lära sig mer. Därför är det viktigt att du som är lärare har rätt behörighet för den undervisning du bedriver och de betyg du sätter. Genom Lärarlyftet kan du komplettera din legitimation med fler behörigheter. Det kan finnas platser kvar på kurser som startar hösten 2018.

Arbetar du i förskoleklass utan behörighet eller som förskollärare? Då har vi en kurs för dig som vill öka din kompetens i svenska och matematik.

I samarbete med Rädda barnen erbjuder Skolverket personal i skolor en utbildning för att kunna stötta elever, ofta nyanlända, som utsatts för påfrestningar och traumatiska upplevelser.

Gå en kostnadsfri webbaserad kurs och bli bättre på att kartlägga dina nyanlända elevers kunskaper. Du kan gå den enskilt och tillsammans med kolleger i valfri takt.

Ta chansen att öka dina kunskaper om bedömning och betygssättning. Webbkursen riktar sig till dig som undervisar i mellanstadiet.

Koppla ihop skola och arbetsliv i undervisningen och planera skolans arbete med studie- och yrkesvägledning, med hjälp av utbildningspaketet. Lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare deltar tillsammans för bästa resultat.

Du som talar samiska, meänkieli eller romani chib kan under 2017 gå distansutbildningar för att bli modersmålslärare i ett nationellt minoritetsspråk.

Bli bättre på att möta alla elevers behov och anpassa undervisningen! Specialpedagogik för lärande är en kompetensutveckling för alla grundskollärare, där du tillsammans med kollegerna får tid att diskutera och pröva specialpedagogiska metoder och arbetssätt.

Du kan genom Lärarlyftet läsa hela eller delar av en speciallärarutbildning som leder till speciallärarexamen.

Rektorsprogrammet är för skolledare som har anställning som rektor, förskolechef, eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion, exempelvis biträdande rektor.

Kursen i grundläggande programmering är för lärare i matematik eller teknik och omfattar 7,5 hp.

Webbkursen i programmering vänder sig till alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen. Du kan gå den själv eller tillsammans med dina kolleger.

Utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Ta del av kompetensutveckling i matematikdidaktik, tidigare kallad Matematiklyftet, för lärare och förskollärare.

Läslyftet i förskolan är en kompetensutveckling för förskollärare som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Du som är förskollärare lär dig mer om att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling.

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare komplettera din legitimation med fler behörigheter. Till kurser med start våren 2019 ansöker du mellan den 17 september och den 15 oktober.

Du som är fritidspedagog kan läsa kurser i de praktisk-estetiska ämnena idrott och hälsa samt bild och slöjd. Kurserna ger 30 högskolepoäng. De flesta går på halvfart. Till kurser med start våren 2019 ansöker du mellan den 17 september och den 15 oktober.

Studie- och yrkesvägledare, lärare och rektorer får utvecka ett mer normkritiskt förhållningssätt i vägledande samtal.

Lärare och studie- och yrkesvägledare får under två dagar utveckla kunskaperna i karriärplanering för nyanlända vuxna.

Stärk din yrkesroll som kreativ processledare i arbetet med studie- och yrkesvägledning.

Utveckla din undervisning tillsammans med dina kollegor. Ta del av kompetensutveckling i didaktik i naturvetenskap och teknik.

Utveckla din kompetens om delaktighet och inflytande i undervisningen. Lär dig också mer om hur du främjar likabehandling med fokus på normer. Materialet presenteras i moduler och finns på Lärportalen.

Kurser för förskolepersonal anordnas i kommunen och kopplas direkt till de lokala behoven. Huvudmannen kontaktar ett av de lärosäten som Skolverket utsett och enas om ett upplägg. Nu finns även en ny kurs om undervisning i förskolan.

Fortbildningen i pedagogiskt ledarskap stärker förskolechefers förmåga att leda och styra förskolan och stödja sin personal.

Utveckla din förmåga att leda och organisera det kollegiala lärandet! Fortbildningen i pedagogiskt ledarskap är till för dig som är rektor och biträdande rektor.

Utbildningen ger kunskaper i systematiskt kvalitetsarbete vid arbetsplatsförlagt lärande, apl. Den är till för dig som arbetar med apl och yrkesutbildning på gymnasiet. Du får även verktyg för att bedöma elevens prestationer inom apl.

Du som tar emot elever för arbetsplatsförlagt lärande, apl, får veta vad som förväntas av arbetsplatsen respektive skolan. Den webbaserade handledarutbildningen passar även dig som introducerar nyanställda.

Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor med hjälp av en insats i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare i alla ämnen. I Läslyftet finns exempelvis material för lärare i NO, SO, yrkesämnen och svenska/svenska som andraspråk.

Det globala klassrummet är en högskolekurs för alla lärare, oavsett ämne. Målet med denna introduktion till ämnet svenska som andraspråk är att du ska stärka all din undervisning där du möter flerspråkiga och nyanlända elever. Till kurser med start våren 2019 ansöker du mellan den 17 september och den 15 oktober.

Utveckla din digitala kompetens! Du som lärare får fördjupade kunskaper om hur digitala verktyg stödjer lärande.

Inga kurser eller utbildningar hittades

Gå tillbaka
eller