Det globala klassrummet

Stärk din förmåga att undervisa flerspråkiga och nyanlända elever. Kursen är en introduktion till ämnet svenska som andraspråk och vänder sig till alla lärare, oavsett undervisningsämne.

  • Målgrupp: Personer som är anställda som lärare

  • Omfattning: 7,5 högskolepoäng på kvartsfart

  • Högskola eller universitet (utvalda orter)

  • Studera med 80 % av lönen

Bild på två elever vid ett skrivbord som läser i en surfplatta. Bredvid eleverna står en lärare som pekar på skärmen.
Call to action

Anordna Det globala klassrummet lokalt

Huvudmannen (kommunen eller enskild huvudman) kan anordna kursen lokalt så att flera lärare i organisationen kan delta tillsammans. Kursen anordnas på uppdrag av Skolverket av ett lärosäte som kan förlägga kursen till huvudmannens lokaler. Innehållet i kursen är fastslaget genom lärosätets uppdrag men lärosätet kan anpassa studierna till de lokala behoven.

Kontakta ett lärosäte för att diskutera möjliga upplägg och hur ni kan gå till väga. Notera att alla lärosäten inte anordnar kurser för alla skolformer.

Information

Introduktionskurs i svenska som andraspråk

Kursen ger dig en introduktion till svenska som andraspråk och stärker din förmåga att ta dig an en lärandemiljö där normer och värderingar möts och utvecklas. Du får också verktyg så att du kan utveckla din undervisning för flerspråkiga och nyanlända elever.

Kursen består huvudsakligen av distansstudier med några träffar på universitet eller högskola samtidigt som du arbetar

Kursen vänder sig till dig som är anställd som lärare inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola.

Lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen. Kursen är också öppen för lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper men kursdeltagare måste vara anställda som lärare.

Studera med 80 procent av lönen

Lärare kan få 80 procent av lönebortfallet för den tid de studerar i stället för att arbeta. Det är huvudmannen som ansöker om statsbidrag.

Statsbidrag för studier i svenska som andraspråk

Ett första steg till behörighet

Om du som har en behörighetsgivande lärarexamen funderar på att skaffa behörighet i svenska som andraspråk men just nu inte har möjlighet att läsa in de högskolepoäng som behövs, då är denna kurs något för dig. Kursen leder inte till behörighet men du kan påbörja din väg mot behörighet. Efter avslutade studier har du möjlighet att studera vidare och bli behörig i svenska som andraspråk.

Belöning

Därför ska du delta

När du är klar med kursen ska du kunna

  • visa insikter i och diskutera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer,
  • få syn på hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevernas villkor för lärande samt
  • diskutera undervisning utifrån ett andraspråksperspektiv på lärande.
Ansvar
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 29 december 2021

Frågor och svar

Du som har en förskollärarexamen kan delta i kursen endast under förutsättning att du är anställd som lärare. Du kan förslagsvis läsa kursen med inriktning mot årskurs 1-6. Du är inte förhindrad att läsa kursen mot andra åk, eller skolformer, men inriktningen mot åk 1-6 bör vara den som passar bäst.

Du kan förslagsvis läsa kursen med inriktning mot årskurs 1-6. Du är inte förhindrad att läsa kursen mot andra åk, eller skolformer, men inriktningen mot åk 1-6 bör vara den som passar bäst.

Kommunala och enskilda huvudmän inom skolväsendet samt huvudmän för folkhögskolor, kriminalvårdsanstalter och LVU-hem.