AKTUELLT I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Nationella skolutvecklingsprogram

Skolverket erbjuder stöd till huvudmän, skolor och förskolor för att de ska kunna förbättra undervisningen. Stödet presenteras i form av insatser under ett eller flera av de åtta nationella skolutvecklingsprogrammen.

Nyanlända elevers skolgång

Nyanlända elevers skolgång

Just nu tar skolorna emot många nyanlända elever. Det ställer krav på att det finns kunskap och en bra organisation hos skolhuvudmännen. För att underlätta det arbetet erbjuder vi stöd och rådgivning till lärare, rektorer och skolhuvudmän.

Sök statsbidrag

Med våra statsbidrag kan barn och elever få bättre förutsättningar att lära sig och nå målen. Skaffa överblick och framförhållning med statsbidragskalendern.

Försöksverksamhet med betyg från åk 4

I början av maj kommer huvudmän att kunna ansöka om att delta i försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4. Försöksverksamheten startar hösten 2017 och pågår till och med juni 2021. Vi kommer informera berörda huvudmän innan ansökningen öppnar.

Sverige behöver fler fantastiska lärare!

Är du nyfiken på läraryrket eller vill du tipsa någon annan? Här hittar du massor av filmer och information som ger en bra bild av yrket. Möt lärare som älskar sina jobb, bli inspirerad och fördjupa dig.

Gamla nationella prov

Här hittar du vår samlade information om nationella prov. Det finns även gamla nationella prov som elever kan bekanta sig med.

Anpassning av nationella prov

Ibland kan genomförandet av de nationella proven behöva anpassas för elever med läs- och skrivsvårigheter. Proven måste dock fortfarande pröva det som de är avsedda för. Vanliga anpassningar är förlängd provtid eller uppdelning av provet på flera tillfällen.

Är idrott obligatoriskt i skolan?

Elever och föräldrar som är nya i Sverige har många frågor om skolan. Därför har vi tagit fram information om den första tiden i skolan och hur skolsystemet fungerar på 14 språk. Läs mer på omsvenskaskolan.se.

Båda språken viktiga för tvåspråkiga elevers lärande

Tvåspråkiga elevers båda språk är viktiga resurser vid undervisning i naturvetenskap. En ny studie visar att elever bland annat hjälper varandra med okända svenska vardagsord genom att översätta. Resultaten visar även att det är viktigt att eleverna får stöd för att undvika missförstånd kring framförallt vetenskapliga begrepp.

Vår presentation från BETT-seminariet

Över 300 deltog i Skolverkets seminarium om den nationella IT-strategin under BETT-mässan i London. Här kan du se den powerpoint vi visade.

Nya publikationer

Med fokus på matematik

Analys av samstämmighet mellan svenska styrdokument och den internationella studien TIMSS 2015.

På gång - Kalendarium

Utbildningar, konferenser och seminarier. Anmäl dig här.