IUP med omdömen i sameskolan

I de årskurser där betyg inte sätts gör du som lärare skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP. Detta görs en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal.

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar. Dels omdömen, dels en framåtsyftande planering för elevens arbete med att nå kunskapskraven och att utvecklas mot läroplanens mål. I den framåtsyftande planeringen sammanfattar och beskriver du som lärare vilka insatser skolan behöver göra för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Omdömena om elevens kunskapsutveckling ligger till grund för detta arbete.

Dina omdömen bygger på din kontinuerliga dokumentation och bedömning av elevens kunskapsutveckling utifrån läroplanen. Det är skolans rektorn som beslutar om hur dessa omdömen ska se ut.

Stöd i arbetet med IUP

Som stöd i arbetet med skriftliga individuella utvecklingsplaner finns dels ett stödmaterial, dels allmänna råd. Stödmaterialet innehåller exempel på blanketter och på hur lärare kan tänka när de formulerar omdömen. Allmänna råd är rekommendationer för hur skolor ska tillämpa olika bestämmelser. De allmänna råden ska följas om skolan inte uppfyller bestämmelserna på något annat sätt.

Stödmaterial för den skriftliga individuella utvecklingsplanen Länk till annan webbplats.

Allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen Länk till annan webbplats.

Exempel på omdömesblanketter finns framtagna för de årskurser där betyg inte sätts. Omdömesblanketten består av fyra delar: ämnen, omdömen, kommentarer och skolans insatser. Omdömen är lärarens sammanställda information, en nulägesbeskrivning, om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen eleven fått undervisning i. De är inte tänkta att skickas hem inför utvecklingssamtalet utan informationen ges vid utvecklingssamtalet där den också kompletteras med en mer nyanserad muntlig information.

Skrivbara PDF-filer

Nedanstående filer kan bara öppnas i Acrobat Reader och inte direkt i webbläsaren. Spara ner filen på din dator genom att högerklicka på önskad länk och välj "Spara länk som...".

Sameskolans årskurs 1-3 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Sameskolans årskurs 4-5 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

PDF-filer

Har du problem att öppna de skrivbara pdf-filerna? En del enheter saknar möjlighet att öppna och använda skrivbara pdf:er.

Sameskolans årskurs 1-3 Pdf, 41 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 41 kB)

Sameskolans årskurs 4-5 Pdf, 42 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 42 kB)

Blankett för den framåtsyftande planeringen Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

PDF-filer

Har du problem att öppna de skrivbara pdf-filerna? En del enheter saknar möjlighet att öppna och använda skrivbara pdf:er.

Blankett för den framåtsyftande planeringen Pdf, 64 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 64 kB)

För dig som vill fördjupa dina kunskaper om dokumentation och skriftliga individuella utvecklingsplaner finns en artikel skriven av forskaren Åsa Hirsh. Artikeln handlar om dokumentation, främst i termer av skriftlig individuell utvecklingsplan, men det görs också kopplingar till sådan dokumentation som är knuten till arbetet med stöd i form av extra anpassningar inom ramen för undervisningen och särskilt stöd. Till artikeln finns även diskussionsfrågor som kan hjälpa till att relatera innehållet till din egen kontext.

Ett sätt att fördjupa dina kunskaper om skriftliga individuella utvecklingsplaner kan vara att lyssna på forskaren Åsa Hirsh i filmen, läsa artikeln och diskutera med dina kolleger.

Perspektiv på skolans pedagogiska dokumentation (Åsa Hirsh) Pdf, 237 kB. (Pdf, 237 kB)

Diskussionsfrågor till artikeln: Perspektiv på skolans pedagogiska dokumentation Pdf, 87 kB. (Pdf, 87 kB)

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång.

I Skolverkets allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen får du som lärare stöd i det här arbetet. Där finns också råd för skolans rektor.

Allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Senast uppdaterad 11 augusti 2022