Barnkonventionen

Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Riksdagen har tagit beslut om att barnkonventionen ska bli en del av svensk lag från 1 januari 2020.

Barnkonventionens huvudprinciper

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
  • Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas.
  • Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

Om barnkonventionen på Barnombudsmannens webbplatslänk till annan webbplats

FN:s barnrättskommitté

För att övervaka att de stater om har ratificerat konventionen också lever upp till den finns en FN-kommitté för barnets rättigheter. Vart femte år ska staterna lämna en rapport till kommittén om de framsteg de har gjort för att förverkliga de rättigheter som finns i konventionen. Sverige var en av de första staterna som ratificerade barnkonventionen.

Om Barnrättskommittén på Barnombudsmannens webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 28 augusti 2019