Skollagen och förordningar

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Förordningar är ytterligare bestämmelser i skolfrågor från regeringen.

Frågor och svar om skolans regelverk

Skolverket har tagit fram enklare texter i form av frågor och svar om många av de områden som skollagen och förordningarna tar upp.

Ansvar i skolfrågor

Skolförordningen

Skolförordningen ska tillämpas på utbildning från och med den 1 juli 2011.

Skolförordning (2011:185)länk till annan webbplats

Gymnasieförordningen

Gymnasieförordningen ska tillämpas på utbildning från och med den 1 juli 2011.

Gymnasieförordning (2010:2039)länk till annan webbplats

Elever som påbörjat en utbildning i gymnasiesärskolan efter 1 juli 2013

De elever som börjat på sin utbildning i den reformerade gymnasiesärskolan efter den 1 juli 2013 ska gå klart sin utbildning. Det regleras i den senaste lydelsen av 18 och 19 kap. skollagen och i aktuella bestämmelser i gymnasieförordningen (2010:2039). Dessa elever ska få betyg enligt den nya betygsskalan, A-E.

Förordning om vuxenutbildning

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter utgången av juni 2012.

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildninglänk till annan webbplats

Förordning (2002:1012) om vuxenutbildning vid utfärdande av slutbetyg.

Förordning (2002:1012) om vuxenutbildninglänk till annan webbplats

Övergångsbestämmelser gäller vissa elever

För de elever som börjat på kurser, delkurser eller projektarbeten före den 1 juli 2012 gäller bestämmelserna i 1985 års skollag, om det inte står något annat i övergångsbestämmelserna till vuxenutbildningsförordningen. Huvudregeln i den är att det bara ska gå att utfärda en gymnasieexamen på gymnasial nivå i kommunal vuxenutbildning från och med den 1 juli 2012.

Regeringen förlängde övergångsbestämmelserna för utfärdande av slutbetyg i maj 2012. Utbildningsanordnare får utfärda slutbetyg enligt de äldre bestämmelserna om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i vissa undantagsfall.

Senast uppdaterad 28 augusti 2019