Så hanterar Skolverket personuppgifter

Skolverket hanterar många uppgifter för att kunna leverera tjänster samt utföra uppdrag som riksdag och regering bestämt. En personuppgift är varje upplysning om dig som kan kopplas till din person. Vi strävar alltid efter att lagra så litet persondata som möjligt.

Skolverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som vi använder i vår verksamhet. En personuppgift kan till exempel vara ditt namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress. Vi samlar bara in de data som vi behöver för att utföra en uppgift.

Hur vi får behandla personuppgifter står framför allt i EU:s generella dataskyddsförordning (GDPR), men även i Dataskyddslagen (2018:218) och Dataskyddsförordningen (2018:219). Reglernas syfte är att skydda människor så att deras personliga integritet inte kränks.

Introduktion till dataskydds­förordningen, Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Så samlar vi in och behandlar personuppgifter

Att behandla personuppgifter är till exempel att samla in, registrera, lagra, samköra skriva ut uppgifterna, överföra elektroniskt, använda och bearbeta.

Skolverket får bara behandla personuppgifter på någon av de rättsliga grunder som anges i dataskyddsreglerna. Vid varje behandling av dina personuppgifter så är vi skyldiga att informera dig om vilken rättslig grund som gäller. De här rättsliga grunderna är de som oftast är aktuella då Skolverket behandlar personuppgifter:

  • om det krävs för att vi ska kunna göra något som är av allmänt intresse, eller är en del i vår myndighetsutövning (till exempel fatta beslut om lärarlegitimation)
  • för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller utföra något som du begär av oss (till exempel för att vi senare ska kunna teckna avtal med dig)
  • Undantagsvis kan vi även behöva använda oss av den rättsliga grunden att skydda intressen som är av stor betydelse för dig eller någon annan fysisk person.

Information som skickas till oss blir allmän handling

Skolverket är en statlig myndighet, vilket innebär att vi lyder under offentlighetsprincipen. Information som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan behöva lämnas ut.

Lämna uppgifter till andra myndigheter och leverantörer

Ibland behöver Skolverket lämna personuppgifter till andra myndigheter, för att vi är arbetsgivare eller har en viss skyldighet som myndighet. Exempel på sådana myndigheter är Skatteverket, Statens pensionsverk, Statistiska centralbyrån, socialnämnder och Skolverkets upphandlade bank. Om någon av Skolverkets leverantörer behandlar personuppgifter för att kunna utföra en tjänst på uppdrag åt oss så tecknar vi alltid personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Avtalet beskriver hur personuppgifter får hanteras och personuppgiftsbiträdet måste självklart följa lagen.

Överföring av uppgifter till tredje land

Behandling och lagring av personuppgifter sker i huvudregel på servrar som finns inom EU/EES.

Personuppgifter kan undantagsvis komma att göras tillgängliga utanför EU/EES genom vissa systemleverantörers behandling av personuppgifter. Att överföringen har tillräckligt hög skyddsnivå säkerställs genom att leverantören omfattas av EU-U.S. Data Privacy Framework.

Så länge behandlar vi dina personuppgifter

Skolverket behandlar dina personuppgifter för de syften som angivits ovan. Allmänna handlingar, innefattande dina personuppgifter, bevaras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter. Detta även om syftena med behandlingen enligt dataskyddsförordningen och dataskyddslagen har uppnåtts. Personuppgifter ska gallras enbart om den allmänna handlingen inte kan antas ha ett fortsatt värde för Skolverket, eller behövs för forskning eller för annan myndighet, eller för till exempel den som uppgifterna beror.

Dina rättigheter och registerutdrag

Du kan kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag med dina egna personuppgifter, information om till exempel på vilket sätt vi fått in dina personuppgifter, varför vi har dem och om de eventuellt har lämnats ut till annan part. Om din begäran är ogrundad eller orimlig (till exempel begärs ut upprepade gånger) så kan vi ta ut en avgift eller helt enkelt inte lämna ut uppgifterna.

Om vi har felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om dig så har du rätt att begära att vi rättar eller kompletterar dem. När Skolverket behandlar personuppgifter för att det är en del i vårt ansvar som myndighet, eller för att vi ska kunna göra något som är av allmänt intresse, så har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. I vissa fall kan du kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan även kräva att dina personuppgifter blir raderade. Det går dock inte när personuppgifterna behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag eller om de finns i en allmän handling. Om vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla ett avtal så kan du i vissa fall få ut dina personuppgifter för att till exempel överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Skolverket är personuppgiftsansvarig

Skolverket (org. nr. är 202100-4185) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

Uppgifter som lämnas till Skolverket kan efter prövning komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Har du frågor om hur Skolverket hanterar personuppgifter, kontakta Skolverkets dataskyddsombud.

Mejla till Skolverkets dataskyddsombud dataskyddsombudet@skolverket.se.

Du kan även kontakta Skolverkets upplysningstjänst på telefon 08-527 332 00.

Klagomål

Om du anser att Skolverket har behandlat dina personuppgifter i strid med Dataskyddsförordningen eller den svenska dataskyddslagen har du också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten för att klaga på det.

Klaga på en felaktig behandling av dina personuppgifter, Integritetsskyddsmyndigheten webbplats Länk till annan webbplats.

Begär ut uppgifter och utdrag

För att begära ut handlingar från Skolverket av olika slag behöver du kontakta oss.

Begär ut allmänna handlingar

Begär utdrag ur register över personuppgifter

Begär utdrag ur registret över lärare och förskollärare

Kontakta oss

Här hittar du de sätt du kan komma i kontakt med oss på Skolverket, och hur du får svar på frågor.

Kontakta oss

Senast uppdaterad 20 maj 2024

Innehåll på denna sida