Så här hanterar Skolverket personuppgifter

Skolverket hanterar många uppgifter för att kunna leverera tjänster samt utföra uppdrag som riksdag och regering bestämt.

En personuppgift är varje upplysning om dig som kan kopplas till din person. Det kan till exempel vara ditt namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Vi strävar alltid efter att lagra så litet persondata som möjligt, Vi samlar bara in de data som vi behöver för att utföra en uppgift.

Vi spar uppgifterna så kort tid som möjligt, hur länge beror på behovet för att vi ska kunna utföra tjänsten eller uppdraget som uppgifterna samlats in för.

Skolverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som vi använder i vår verksamhet.

Vilka regler finns för personuppgifter?

Hur vi får behandla personuppgifter står framförallt i EU:s generella dataskyddsförordning (GDPR), men även i Dataskyddslagen (2018:218) och Dataskyddsförordningen (2018:219). Reglernas syfte är att skydda människor så att deras personliga integritet inte kränks.

Mer om GDPR på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) webbplats Länk till annan webbplats.

Skolverkets hanterar även uppgifter för Lärarnas ansvarsnämnd och är personuppgiftsansvarig för lärar- och förskollärarregistret, enligt förordning (2011:268) om lärar- och förskollärarregister.

Vad innebär det att behandla en personuppgift?

Behandling av personuppgifter är till exempel att samla in, registrera, lagra, samköra skriva ut uppgifterna, överföra elektroniskt, använda och bearbeta.

När får vi samla in och hantera personuppgifter?

Skolverket får bara behandla personuppgifter på någon av de rättsliga grunder som anges i dataskyddsreglerna. Vid varje behandling av dina personuppgifter så är vi skyldiga att informera dig om vilken rättslig grund som gäller. De här rättsliga grunderna är de som oftast är aktuella då Skolverket behandlar personuppgifter:

  • om du har lämnat ditt samtycke (till exempel i och med att du gör en registrering, anmälan eller när du tecknar dig för en prenumeration)
  • för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller utföra något som du begär av oss (till exempel för att vi senare ska kunna teckna avtal med dig)
  • om det krävs för att vi ska kunna göra något som är av allmänt intresse eller är en del i vårt ansvar som myndighet (till exempel fatta beslut om lärarlegitimation)
  • Undantagsvis kan vi även behöva använda oss av den rättsliga grunden att skydda intressen som är av stor betydelse för dig eller någon annan fysisk person.

Uppgifter vid beställning av informationsmaterial, nyhetsbrev, prenumerationer, anmälningar till utbildningar och konferenser

Personuppgifter sparas bara så länge som du är prenumerant eller så länge det krävs för att vi ska kunna göra utskicket, beställningen eller genomföra ett evenemang. När du registrerar dig, gör en anmälan eller tecknar dig för en prenumeration samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter. Du kan förstås när som helst avsluta dina prenumerationer.

Om en av Skolverkets leverantörer behandlar personuppgifter för att utföra en tjänst på uppdrag åt oss så har Skolverket ett personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Avtalet beskriver på vilket sätt personuppgifter får hanteras och personuppgiftsbiträdet måste självklart följa lagen.

Uppgifter om arbetssökande

Skolverket använder personuppgifterna endast för att kunna rekrytera och bara de som arbetar med en aktuell rekrytering kommer åt uppgifterna. Vi spar uppgifterna i två år efter att rekryteringen är klar. Vad gäller personuppgifterna för den som anställs, se stycket nedan.

Uppgifter om anställda och uppdragstagare

Skolverket spar inte personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna utföra det som uppgifterna samlades in för. Uppgifter om anställda som registreras i personal- och lönesystem sparas så länge anställningen pågår. Vissa personuppgifter sparas även efter en avslutad anställning, på grund av att Skolverket som myndighet måste spara vissa uppgifter enligt lagstiftning om arkivering.

Uppgifter om besökare till Skolverket

Skolverket behandlar personuppgifter om besökare till Skolverket för att se vem som vistas i våra lokaler av säkerhetsskäl och utrymningsskäl. Den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse. Skolverket sparar ditt namn, din mejladress och ditt telefonnummer om du uppgett det. Dessa uppgifter sparas i vårt besökssystem i 30 dagar för att sedan tas bort.

Uppgifter till andra myndigheter och leverantörer

Ibland behöver Skolverket lämna personuppgifter till andra myndigheter, för att vi är arbetsgivare eller har en viss skyldighet som myndighet. Exempel på sådana myndigheter är Skatteverket, Statens pensionsverk, Statistiska centralbyrån, socialnämnder och Skolverkets upphandlade bank. Om någon av Skolverkets leverantörer behandlar personuppgifter för att kunna utföra en tjänst på uppdrag åt oss så tecknar vi alltid personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Avtalet beskriver hur personuppgifter får hanteras och personuppgiftsbiträdet måste självklart följa lagen.

Offentlighetsprincipen

Skolverket är en statlig myndighet. Information som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan behöva lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Har du hamnat fel? Önskar du istället utdrag från lärar- och förskollärarregistret?

Observera att om du vill ha uppgifter som finns registrerade i lärar- och förskollärarregistret ska du mejla till lleg.registerutdrag@skolverket.se.

Skicka e-post till lleg.registerutdrag@skolverket.se

Dina rättigheter och registerutdrag

Du kan kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag med dina egna personuppgifter, information om till exempel på vilket sätt vi fått in dina personuppgifter, varför vi har dem och om de eventuellt har lämnats ut till annan part. Om din begäran är ogrundad eller orimlig (till exempel begärs ut upprepade gånger) så kan vi ta ut en avgift eller helt enkelt inte lämna ut uppgifterna.

Om vi har felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om dig så har du rätt att begära att vi rättar eller kompletterar dem. När Skolverket behandlar personuppgifter för att det är en del i vårt ansvar som myndighet, eller för att vi ska kunna göra något som är av allmänt intresse, så har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. I vissa fall kan du kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan även kräva att dina personuppgifter blir raderade. Det går dock inte när personuppgifterna behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag eller om de finns i en allmän handling. Om vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla ett avtal så kan du i vissa fall få ut dina personuppgifter för att till exempel överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Frågor?

Om du har specifika frågor om en tjänst kontakta den som är ansvarig för tjänsten, den informationen finns i anslutning till tjänsten.

Har du frågor om hur Skolverket hanterar personuppgifter, kontakta Skolverkets dataskyddsombud.

Skicka e-post till Skolverkets dataskyddsombud på dataskyddsombudet@skolverket.se

Du kan även kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Ring Skolverkets upplysningstjänst på telefon 08-527 332 00

Klagomål

Om du inte tycker att vi har hanterat dina personuppgifter på rätt sätt kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Telefon till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY): 08-657 61 00
E-postadress: imy@imy.se

Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), box 8114, 104 20 Stockholm.

Senast uppdaterad 03 februari 2023

Innehåll på denna sida